รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พลางก่อน

โดย fd03 / วันที่ 09 ต.ค. 2562 / เข้าชม 5,017 ครั้ง

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พลางก่อน

                      ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตรวจสอบ และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต (รหัสงบประมาณ) หมวดงบประมาณ (แหล่งของเงิน) พร้อมทั้งให้จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดด้วยมือ เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกันด้วย 

 

รหัสงบประมาณ 1600766001000000

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด 
22 ต.ค.62  โอนจัดสรร   2 new! หนังสือ       รายละเอียด
  10 ต.ค.62  โอนจัดสรร   1   หนังสือ       รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600766003000000

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

วันที่ รายการ ครั้งที่   รายละเอียด 
11 พ.ย.62   โอนจัดสรร   2 new! หนังสือ     รายละเอียด
 30 ต.ค.62   โอนจัดสรร   1  หนังสือ     รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600712002000000

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต : ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด 
25 ต.ค.62  โอนจัดสรร  2 new! หนังสือ     รายละเอียด
 10 ต.ค. 62  โอนจัดสรร  1 หนังสือ      รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600765005000000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
 7 ต.ค. 62   โอนจัดสรร  1 new!  หนังสือ    รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600711004000000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

วันที่่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
 7 ต.ค. 62   โอนจัดสรร   1 new!  หนังสือ   รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600762014000000

แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
 11 ต.ค.62  โอนจัดสรร   1 NEW!   หนังสือ        รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600706011000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
 7 พ.ย.62    โอนจัดสรร   1 NEW!  หนังสือ,รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600766003500003

ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์    

งบเงินอุดหนุน

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600706008000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600706010000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ 

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด