รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดย fd03 / วันที่ 09 ต.ค. 2562 / เข้าชม 31,131 ครั้ง

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                      ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตรวจสอบ และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต (รหัสงบประมาณ) หมวดงบประมาณ (แหล่งของเงิน) พร้อมทั้งให้จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดด้วยมือ เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกันด้วย 

 

โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ชดใช้เงินคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

วันที่  รายการ ครั้งที่  รายละเอียด

12 มี.ค. 63

ประเภทงบบุคลากรและงบดำเนินงาน

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

2 New! หนังสือ

รายละเอียด

* เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในวงเงินคงเหลือเท่านั้น

** หากมีการใช้จ่ายเงินเกินงบประมาณจะไม่สามารถดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณได้ เรือนจำต้องรับผิดชอบ  ในการใช้จ่ายเกินวงเงินคงเหลืองบประมาณที่ใช้ได้

 11 มี.ค. 63 ประเภทงบดำเนินงาน

– แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
     1. ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล
     2. ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

– แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
     ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล

– แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
     โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

– แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
     1. โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ
     2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ
     3 호텔델루나 15화 다운로드. โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

1 New! หนังสือ

รายละเอียด

* เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในวงเงินคงเหลือเท่านั้น

** หากมีการใช้จ่ายเงินเกินงบประมาณจะไม่สามารถดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณได้ เรือนจำต้องรับผิดชอบ  ในการใช้จ่ายเกินวงเงินคงเหลืองบประมาณที่ใช้ได้

*** หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ที่ดำเนินการด้วยรหัสปี 62 ไปพลางก่อน ได้ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติแล้ว จึงให้ดำเนินการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามวงเงินคงเหลือ

 PO ที่ยกเลิกอัตโนมัติ

 

รหัสงบประมาณ 1600756701000000

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด 
23 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 33 new! หนังสือ    รายละเอียด
19 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 31  หนังสือ     รายละเอียด
16 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค่าวัสดุอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 30 หนังสือ     รายละเอียด
13 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) 29  หนังสือ      รายละเอียด
11 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค่าวัสดุอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 28  หนังสือ      รายละเอียด
9 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 27  หนังสือ      รายละเอียด
2 มี.ค. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2563 ** ชำระหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 **  26  หนังสือ         รายละเอียด
2 มี.ค. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยบริหารจัดการถัวจ่ายงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนก.ย. 63  25  หนังสือ     รายละเอียด    บัญชีการใช้จ่ายงบประมาณ
28 ก.พ. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24  หนังสือ         รายละเอียด
21 ก.พ. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  23 หนังสือ         รายละเอียด
12 ก.พ.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  22 หนังสือ         รายละเอียด
3 ก.พ.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
 21 หนังสือ         รายละเอียด
30 ม.ค Microsoft office professional plus 2010 download. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
 20  หนังสือ         รายละเอียด 
29 ม.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
  18  หนังสือ         รายละเอียด
23 ม.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   19 หนังสือ         รายละเอียด
23 ม.ค.63 อนุมัติให้บริหารจัดการถัวจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

และโอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

  17  หนังสือ   หนังสือฉบับที่2

รายละเอียด

17 ม.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   15 หนังสือ         รายละเอียด
17 ม.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   16 หนังสือ         รายละเอียด
8 ม.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   14 หนังสือ         รายละเอียด
8 ม.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   13 หนังสือ         รายละเอียด
26 ธ.ค.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   12 หนังสือ         รายละเอียด
19 ธ.ค 62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2562 ไปพลางก่อน   11 หนังสือ         รายละเอียด
17 ธ.ค 62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   10 หนังสือ         รายละเอียด
11 ธ.ค.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   9  หนังสือ         รายละเอียด
6 ธ.ค.62  โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   8 หนังสือ         รายละเอียด
3 ธ.ค.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   7 หนังสือ         รายละเอียด
3 ธ.ค.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   6 หนังสือ         รายละเอียด
25 พ.ย.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   5 หนังสือ         รายละเอียด
18 พ.ย. 62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   4 หนังสือ         รายละเอียด
13 พ.ย.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   3 หนังสือ         รายละเอียด
22 ต.ค.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   2 หนังสือ         รายละเอียด
  10 ต.ค.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 러브레터 다운로드. 2562 ไปพลางก่อน   1   หนังสือ       รายละเอียด

 

 

รหัสงบประมาณ 1600756703000000

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย สนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

วันที่ รายการ ครั้งที่   รายละเอียด 
24 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   12 new! หนังสือ     รายละเอียด
17 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   10 หนังสือ     รายละเอียด
4 ก.พ.63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   7 หนังสือ      รายละเอียด
4 ก.พ.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   6 หนังสือ      รายละเอียด
24 ม.ค.63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   5  หนังสือ      รายละเอียด
11 ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   4 หนังสือ      รายละเอียด
11 ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   3 หนังสือ      รายละเอียด
11 พ.ย.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   2 หนังสือ     รายละเอียด *แก้ไข
 30 ต.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   1  หนังสือ     รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600713702000000

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต : เรือนจำปลอดยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด 
27 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 간단 이력서 양식. 2563 18 new! หนังสือ       รายละเอียด
19 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 หนังสือ        รายละเอียด
11 มี.ค 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 หนังสือ        รายละเอียด
5 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  15 หนังสือ         รายละเอียด
21 ก.พ. 63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  14  หนังสือ         รายละเอียด
7 ก.พ.63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  13  หนังสือ        รายละเอียด
24 ม.ค.63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  12 หนังสือ         รายละเอียด
20 ม.ค.63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  11 หนังสือ         รายละเอียด
17 ม.ค.63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  10 หนังสือ,รายละเอียด
14 ม.ค.63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  9 หนังสือ          รายละเอียด
26 ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 강철서신. 2562 ไปพลางก่อน  8 หนังสือ          รายละเอียด
24 ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  7 หนังสือ          รายละเอียด
11 ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 6 หนังสือ          รายละเอียด
28 พ.ย.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  5 หนังสือ          รายละเอียด
18 พ.ย.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  4 หนังสือ          รายละเอียด
13 พ.ย.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  3 หนังสือ          รายละเอียด
25 ต.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  2 หนังสือ          รายละเอียด
 10 ต.ค. 62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  1 หนังสือ          รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600714705000000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
25 มี.ค. 63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6  new!   หนังสือ   รายละเอียด
5 มี.ค 다운로드. 63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5  หนังสือ    รายละเอียด
31 ม.ค. 63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 4  หนังสือ    รายละเอียด
9 ม.ค. 63     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 3  หนังสือ    รายละเอียด
27 พ.ย. 62     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 2  หนังสือ    รายละเอียด
 7 ต.ค. 62     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  1  หนังสือ    รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600714704000000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

วันที่่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
5 มี.ค. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5  new!  หนังสือ   รายละเอียด
31 ม.ค. 63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  หนังสือ   รายละเอียด
9 ม.ค. 63     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 3  หนังสือ   รายละเอียด
27 พ.ย. 62     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  2  หนังสือ   รายละเอียด
 7 ต.ค 다운로드. 62     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   1  หนังสือ   รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600752714000000

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
9 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 2 NEW! หนังสือ         รายละเอียด
 11 ต.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   1 NEW!   หนังสือ        รายละเอียด

 

 

รหัสงบประมาณ 1600729712000000

แผนงานยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
20 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 New! หนังสือ,รายละเอียด

 

 

รหัสงบประมาณ 1600703719000000

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
19 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 NEW! หนังสือ,รายละเอียด
11 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 หนังสือ,รายละเอียด

 

 

 

รหัสงบประมาณ 1600706011000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
27 มี.ค.63     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2 NEW! หนังสือ,รายละเอียด
 7 พ.ย.62     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   1  หนังสือ,รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600756703500003

ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย สนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์    

งบเงินอุดหนุน

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600705708000000

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
19 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  6 New! หนังสือ,รายละเอียด
13 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2563  5 หนังสือ,รายละเอียด
6 มี.ค 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  4 หนังสือ,รายละเอียด
11  ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  3 หนังสือ,รายละเอียด
3 ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  2 หนังสือ,รายละเอียด
 28 พ.ย.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  1  หนังสือ,รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 160070571000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ 

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
19 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  2 New! หนังสือ,รายละเอียด
 25 ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  1  หนังสือ,รายละเอียด