รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดย fd03 / วันที่ 09 ต.ค. 2562 / เข้าชม 72,625 ครั้ง

หนังสือรายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                      ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตรวจสอบ และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต (รหัสงบประมาณ) หมวดงบประมาณ (แหล่งของเงิน) พร้อมทั้งให้จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดด้วยมือ เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกันด้วย 

 

โอนจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ชดใช้เงินคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

วันที่  รายการ ครั้งที่  รายละเอียด

12 มี.ค. 63

ประเภทงบบุคลากรและงบดำเนินงาน

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

2 New! หนังสือ

รายละเอียด

* เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในวงเงินคงเหลือเท่านั้น

** หากมีการใช้จ่ายเงินเกินงบประมาณจะไม่สามารถดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณได้ เรือนจำต้องรับผิดชอบ  ในการใช้จ่ายเกินวงเงินคงเหลืองบประมาณที่ใช้ได้

 11 มี.ค. 63 ประเภทงบดำเนินงาน

– แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
     1. ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล
     2. ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

– แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
     ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล

– แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
     โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

– แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
     1. โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ
     2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ
     3. โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

1 New! หนังสือ

รายละเอียด

* เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ภายในวงเงินคงเหลือเท่านั้น

** หากมีการใช้จ่ายเงินเกินงบประมาณจะไม่สามารถดำเนินการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณได้ เรือนจำต้องรับผิดชอบ  ในการใช้จ่ายเกินวงเงินคงเหลืองบประมาณที่ใช้ได้

*** หมายเหตุ: ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ที่ดำเนินการด้วยรหัสปี 62 ไปพลางก่อน ได้ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติแล้ว จึงให้ดำเนินการทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ตามวงเงินคงเหลือ

 PO ที่ยกเลิกอัตโนมัติ

 

รหัสงบประมาณ 1600756701000000

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด 
30 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      (งบดำเนินงาน)

  • ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล
  • ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
  • ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล
81,25,39 new! หนังสือ
30 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      (งบดำเนินงาน)  81  รายละเอียด
30 ก.ย.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         (งบดำเนินงาน) 83.2  รายละเอียด
30 ก.ย.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         (งบดำเนินงาน) 83.1  รายละเอียด
30 ก.ย.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         (งบดำเนินงาน) 83  หนังสือ รายละเอียด
25 ก.ย.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         (งบดำเนินงาน) 80  หนังสือ  รายละเอียด
28 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (ค่าวัสดุอาหาร,ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ)  79  หนังสือ  รายละเอียด
24 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ) 78 หนังสือ_รายละเอียด
24 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ) 77 หนังสือ รายละเอียด
25 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (ค่าล่วงเวลาเวรตามโครงสร้าง,ค่าล่วงเวลาเวรอื่นๆ ,ค่าวัสดุอาหาร,ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 76 หนังสือ รายละเอียด
22 ก.ย.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 호텔델루나 15화 다운로드. 2563         (งบดำเนินงาน) 75  หนังสือ  รายละเอียด
18 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (ค่ากับข้าว) ประจำเดือนเมษายน 2563 74  หนังสือ  รายละเอียด
18 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (ค่าล่วงเวลาเวรตามโครงสร้าง และค่าล่วงเวลาเวรอื่นๆ     73  หนังสือ  รายละเอียด
18 ก.ย.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         (งบดำเนินงาน) 72  หนังสือ  รายละเอียด
16 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (ค่าข้าวสาร+ค่าเชื้อเพลิง) ค่าสาธารณูปโภคประจำเดือนสิงหาคม 2563, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 71  หนังสือ  รายละเอียด
15 ก.ย. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คชจ.เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 

69  หนังสือและรายละเอียด
14 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    (ค่าข้าวสาร+ค่าเชื้อเพลิง) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 68 หนังสือ  รายละเอียด
2 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (ค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562)  67 หนังสือ รายละเอียด
28 ส.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (ค่าซ่อมแซม)  66  หนังสือ  รายละเอียด
28 ส.ค. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เรือนจำจังหวัดชัยนาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ) 66  หนังสือ รายละเอียด
26 ส.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เรือนจำจังหวัดชัยนาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ) 65  หนังสือ รายละเอียด
27 ส.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เรือนจำจังหวัดชัยนาท  ) 64  หนังสือ รายละเอียด
 25 ส.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        (ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 63  หนังสือ  รายละเอียด
19 ส.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (ค่าขนย้ายผู้ต้องขัง “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) 62 หนังสือ  รายละเอียด
19 ส.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เรือนจำจังหวัดชัยนาท) 61 หนังสือ  รายละเอียด
14 ส.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      (ค่าข้าวสาร+ค่าเชื้อเพลิง) และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
60  หนังสือ  รายละเอียด
13 ส.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      (ค่าข้าวสาร+ค่าเชื้อเพลิง) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)  59  หนังสือ  รายละเอียด
29 ก.ค.63 อนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      (ค่าล่วงเวลาเวรงานการเงิน และพัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ )  57  หนังสือ  รายละเอียด
16 ก.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      (ค่าข้าวสาร+ค่าเชื้อเพลิง) ประจำเดือนมิถุนายน 2563) ,ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 56  หนังสือ  รายละเอียด
10 ก.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       (ค่าข้าวสาร+ค่าเชื้อเพลิง) ประจำเดือนมิถุนายน 2563)  55  หนังสือ  รายละเอียด
13 ก.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       (ค่าซ่อมแซม)  54  หนังสือ  รายละเอียด
30 มิ.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2563       (ค่าซ่อมแซม ต่อเติมมาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน)  53  หนังสือ  รายละเอียด
18 มิ.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      (ค่าข้าวสาร+ค่าเชื้อเพลิง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563) และค่าสาธารณูปโภค 52  หนังสือ  รายละเอียด
15 มิ.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       (ค่าข้าวสาร+ค่าเชื้อเพลิง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 51  หนังสือ  รายละเอียด
12 มิ.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       (ค่าซ่อมแซม)  50  หนังสือ  รายละเอียด
10 มิ.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      (ค่าข้าวสาร+ค่าเชื้อเพลิง) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563) 49  หนังสือ รายละเอียด
29 พ.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริฯ หลักสูตร การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯ) 48  หนังสือ  รายละเอียด
26 พ.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      (ค่าข้าวสาร ประจำเดือนเมษายน 2563) 46  หนังสือ  รายละเอียด
20 พ.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         (ค่าวัสดุอาหาร และค่าสาธารณูปโภค ) 45 หนังสือ  รายละเอียด
18 พ.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        (ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 44 หนังสือ  รายละเอียด
14 พ.ค.63  โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        (ค่าเชื้อเพลิง ประจำเดือนเมษายน 2563) 43 หนังสือ  รายละเอียด
28 เม.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         (ค่าซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 41 หนังสือ  รายละเอียด
27 เม.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          (ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 40  หนังสือ  รายละเอียด
22 เม.ย. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 39  หนังสือและรายละเอียด
21 เม.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       (ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 38  หนังสือ  รายละเอียด
16 เม.ย.63 หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล)  หนังสือ  รายละเอียด 1  รายละเอียด 2
14 เม.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        (ค่าวัสดุอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 37  หนังสือ   รายละเอียด
3 เม.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โอนเพิ่มเติม เพื่อจัดหาวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และ  วัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการเพิ่มพื้นที่นอนตามความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่จริง****หมายเหตุ      ห้ามนำไปใช้จ่ายรายการอื่น** 36 หนังสือ รายละเอียด ระเบียบ
7 เม.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     (ค่าวัสดุสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน) 35  หนังสือ   รายละเอียด
1 เม.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) **หมายเหตุ ห้ามนำไปใช้จ่ายรายการอื่น** 34  หนังสือ รายละเอียด ระเบียบ
23 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       (ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 33  หนังสือ    รายละเอียด
19 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         (ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 31  หนังสือ     รายละเอียด
16 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       (ค่าวัสดุอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 30 หนังสือ     รายละเอียด
13 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ Microsoft office professional plus 2010 download. 2563 (ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) 29  หนังสือ      รายละเอียด
11 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         (ค่าวัสดุอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) 28  หนังสือ      รายละเอียด
9 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       (ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 27  หนังสือ      รายละเอียด
2 มี.ค. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ** ชำระหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 **  26  หนังสือ         รายละเอียด
2 มี.ค. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          โดยบริหารจัดการถัวจ่ายงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนก.ย. 63  25  หนังสือ     รายละเอียด    บัญชีการใช้จ่ายงบประมาณ
28 ก.พ. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24  หนังสือ         รายละเอียด
21 ก.พ. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      ไปพลางก่อน  23 หนังสือ         รายละเอียด
12 ก.พ.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        ไปพลางก่อน  22 หนังสือ         รายละเอียด
3 ก.พ.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         ไปพลางก่อน
 21 หนังสือ         รายละเอียด
30 ม.ค. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         ไปพลางก่อน
 20  หนังสือ         รายละเอียด 
29 ม.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        ไปพลางก่อน
  18  หนังสือ         รายละเอียด
23 ม.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       ไปพลางก่อน   19 หนังสือ         รายละเอียด
23 ม.ค.63 อนุมัติให้บริหารจัดการถัวจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

และโอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

  17  หนังสือ   หนังสือฉบับที่2

รายละเอียด

17 ม.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           ไปพลางก่อน   15 หนังสือ         รายละเอียด
17 ม.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          ไปพลางก่อน   16 หนังสือ         รายละเอียด
8 ม.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        ไปพลางก่อน   14 หนังสือ         รายละเอียด
8 ม.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        ไปพลางก่อน   13 หนังสือ         รายละเอียด
26 ธ.ค.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2562        ไปพลางก่อน   12 หนังสือ         รายละเอียด
19 ธ.ค 62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          ไปพลางก่อน   11 หนังสือ         รายละเอียด
17 ธ.ค 62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562            ไปพลางก่อน   10 หนังสือ         รายละเอียด
11 ธ.ค.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           ไปพลางก่อน   9  หนังสือ         รายละเอียด
6 ธ.ค.62  โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        ไปพลางก่อน   8 หนังสือ         รายละเอียด
3 ธ.ค.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          ไปพลางก่อน   7 หนังสือ         รายละเอียด
3 ธ.ค.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562           ไปพลางก่อน   6 หนังสือ         รายละเอียด
25 พ.ย.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562            ไปพลางก่อน   5 หนังสือ         รายละเอียด
18 พ.ย. 62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         ไปพลางก่อน   4 หนังสือ         รายละเอียด
13 พ.ย.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562            ไปพลางก่อน   3 หนังสือ         รายละเอียด
22 ต.ค.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          ไปพลางก่อน   2 หนังสือ         รายละเอียด
  10 ต.ค.62 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          ไปพลางก่อน   1   หนังสือ       รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600756703000000

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย สนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

วันที่ รายการ ครั้งที่   รายละเอียด 
30 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   25 new! หนังสือ รายละเอียด
25 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   24 new! หนังสือ รายละเอียด
25 ก.ย.63 โอนกลับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   23 new! หนังสือ รายละเอียด
 15 ก.ย. 63 อนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คชจ.เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 

  22  หนังสือและรายละเอียด
12 ก.ย. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คชจ.ในการดำเนินการตามพ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ 2563 ต้ังแต่วันที่ 15 ส.ค. – 30 ก.ย. 63  22 หนังสือ     รายละเอียด
9 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   21  หนังสือ      รายละเอียด
8 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   20 หนังสือ      รายละเอียด
30 ก.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   19 หนังสือ      รายละเอียด
24 มิ.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   18 หนังสือ      รายละเอียด
25 พ.ค.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   17 หนังสือ      รายละเอียด *แก้ไข
25 พ.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 러브레터 다운로드. 2563   16 หนังสือ      รายละเอียด
8 พ.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   15 หนังสือ      รายละเอียด
29 เม.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   14 หนังสือ      รายละเอียด
21 เม.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   13 หนังสือ      รายละเอียด
21 ก.พ.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   8 หนังสือ      รายละเอียด
24 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   12 หนังสือ       รายละเอียด
17 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   10 หนังสือ       รายละเอียด
4 ก.พ.63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   7 หนังสือ      รายละเอียด
4 ก.พ.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   6 หนังสือ      รายละเอียด
24 ม.ค.63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   5  หนังสือ      รายละเอียด
11 ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   4 หนังสือ      รายละเอียด
11 ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   3 หนังสือ      รายละเอียด
11 พ.ย.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   2 หนังสือ     รายละเอียด *แก้ไข
 30 ต.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   1  หนังสือ     รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600713702000000

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต : เรือนจำปลอดยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด 
30 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 39.4 new! รายละเอียด
30 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 39.3 new! รายละเอียด
29 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 39 new! รายละเอียด
28 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 37 new! หนังสือ      รายละเอียด
25 ก.ย.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 36 หนังสือ     รายละเอียด
25 ก.ย.63 โอนจัดสรรและโอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 35 หนังสือโอนกลับ    หนังสืิอโอนจัดสรร    รายละเอียด
16 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 34 หนังสือ       รายละเอียด
28 ส.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 33 หนังสือ       รายละเอียด
18 ส.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 32 หนังสือ       รายละเอียด *แก้ไข
7 ส.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 간단 이력서 양식. 2563 31 หนังสือ        รายละเอียด
30 ก.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 หนังสือ         รายละเอียด    รายละเอียดเพิ่ม
10 ก.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 หนังสือ         รายละเอียด
30 มิ.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 28 หนังสือ         รายละเอียด
24 มิ.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 27 หนังสือ         รายละเอียด
17 มิ.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 หนังสือ         รายละเอียด
5 มิ.ย .63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 หนังสือ         รายละเอียด
29 พ.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 หนังสือ         รายละเอียด
20 พ.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 23 หนังสือ         รายละเอียด
14 พ.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22 หนังสือ          รายละเอียด
28 เม.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 หนังสือ          รายละเอียด
16 เม.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 หนังสือ          รายละเอียด
10 เม.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19 หนังสือ          รายละเอียด
27 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 หนังสือ          รายละเอียด
19 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 หนังสือ          รายละเอียด
11 มี.ค 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 หนังสือ          รายละเอียด
5 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  15 หนังสือ          รายละเอียด
21 ก.พ. 63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  14  หนังสือ         รายละเอียด
7 ก.พ.63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  13  หนังสือ        รายละเอียด
24 ม.ค.63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  12 หนังสือ         รายละเอียด
20 ม.ค.63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  11 หนังสือ         รายละเอียด
17 ม.ค.63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  10 หนังสือ,รายละเอียด
14 ม.ค.63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  9 หนังสือ          รายละเอียด
26 ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 강철서신. 2562 ไปพลางก่อน  8 หนังสือ          รายละเอียด
24 ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  7 หนังสือ          รายละเอียด
11 ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 6 หนังสือ          รายละเอียด
28 พ.ย.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  5 หนังสือ          รายละเอียด
18 พ.ย.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  4 หนังสือ          รายละเอียด
13 พ.ย.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  3 หนังสือ          รายละเอียด
25 ต.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  2 หนังสือ          รายละเอียด
 10 ต.ค. 62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  1 หนังสือ          รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600714705000000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
25 ก.ย. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15 new!   หนังสือ   รายละเอียด
15 ก.ย. 63  โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14   หนังสือ   รายละเอียด
25 ส.ค. 63  โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13   หนังสือ   รายละเอียด
7 ส.ค. 63  โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12   หนังสือ   รายละเอียด
11 ก.ค. 63  โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11   หนังสือ   รายละเอียด
15 มิ.ย. 63  โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10   หนังสือ   รายละเอียด
5 มิ.ย. 63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9   หนังสือ   รายละเอียด
22 พ.ค. 63  โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8   หนังสือ   รายละเอียด
16 เม.ย. 63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7   หนังสือ   รายละเอียด
25 มี.ค. 63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6   หนังสือ   รายละเอียด
5 มี.ค. 63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5  หนังสือ    รายละเอียด
31 ม.ค. 63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 4  หนังสือ    รายละเอียด
9 ม.ค. 63     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 3  หนังสือ    รายละเอียด
27 พ.ย. 62     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 2  หนังสือ    รายละเอียด
 7 ต.ค 다운로드. 62     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  1  หนังสือ    รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600714704000000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

วันที่่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
25 ก.ย. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 new!   หนังสือ  รายละเอียด
15 ก.ย. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13   หนังสือ  รายละเอียด
25 ส.ค. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12   หนังสือ  รายละเอียด
7 ส.ค. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11   หนังสือ  รายละเอียด
11 ก.ค. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10  หนังสือ   รายละเอียด
15 มิ.ย. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9  หนังสือ   รายละเอียด
5 มิ.ย. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8  หนังสือ   รายละเอียด
22 พ.ค. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7  หนังสือ   รายละเอียด
16 เม.ย. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6  หนังสือ   รายละเอียด
5 มี.ค. 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5  หนังสือ   รายละเอียด
31 ม.ค. 63   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  หนังสือ   รายละเอียด
9 ม.ค. 63     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 3  หนังสือ   รายละเอียด
27 พ.ย. 62     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  2  หนังสือ   รายละเอียด
 7 ต.ค. 62     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   1  หนังสือ   รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600752714000000

แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
9 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 2 หนังสือ         รายละเอียด
 11 ต.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   1 NEW!   หนังสือ        รายละเอียด

 

 

รหัสงบประมาณ 1600729712000000

แผนงานยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
29 ก.ย.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11 New! หนังสือ,รายละเอียด
10 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 หนังสือ,รายละเอียด
26 ส.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 9 หนังสือ,รายละเอียด
17 ส.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 หนังสือ,รายละเอียด
30 ก.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 หนังสือ,รายละเอียด
17 ก.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2563 6 หนังสือ,รายละเอียด
24 มิ.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 หนังสือ,รายละเอียด
18 มิ.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 หนังสือ,รายละเอียด
18 พ.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้พลางก่อน 2562 3 หนังสือ,รายละเอียด
7  เม.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 หนังสือ,รายละเอียด
20 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 หนังสือ,รายละเอียด

 

 

รหัสงบประมาณ 1600703719000000

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
29 ก.ย 63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 NEW! หนังสือ,รายละเอียด
19 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 หนังสือ,รายละเอียด
11 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 หนังสือ,รายละเอียด

 

 

 

รหัสงบประมาณ 1600705711000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
30 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 NEW! หนังสือ,รายละเอียด
28 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 NEW! หนังสือ,รายละเอียด
28 ก.ย.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 หนังสือ,รายละเอียด
25 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 หนังสือ,รายละเอียด
25 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 หนังสือ,รายละเอียด
17 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 หนังสือ รายละเอียด
14 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนังสือ_รายละเอียด
27 มี.ค.63     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          2 หนังสือ,รายละเอียด
 7 พ.ย.62     โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน   1  หนังสือ,รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600756703500003

ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย สนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์    

งบเงินอุดหนุน

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600705708000000

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
29 ก.ย.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  12  New! หนังสือ,รายละเอียด
25 ก.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  11 หนังสือ,รายละเอียด
15 ก.ย.63 โอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  10 หนังสือ,รายละเอียด
5 ส.ค.63 โอนจัดสรร และโอนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  9 หนังสือ,รายละเอียดโอนจัดสรร
หนังสือ,รายละเอียดโอนกลับ
9 มิ.ย.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  8 หนังสือ,รายละเอียด
18 พ.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2563  7 หนังสือ,รายละเอียด
19 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  6 หนังสือ,รายละเอียด
13 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  5 หนังสือ,รายละเอียด
6 มี.ค 63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  4 หนังสือ,รายละเอียด
11  ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  3 หนังสือ,รายละเอียด
3 ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  2 หนังสือ,รายละเอียด
 28 พ.ย.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  1  หนังสือ,รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 160070571000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
30 ก.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  3 New! หนังสือ,รายละเอียด
19 มี.ค.63 โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  2 หนังสือ,รายละเอียด
 25 ธ.ค.62   โอนจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  1  หนังสือ,รายละเอียด