รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

โดย fd03 / วันที่ 09 ต.ค. 2562 / เข้าชม 14,948 ครั้ง

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

                      ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตรวจสอบ และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต (รหัสงบประมาณ) หมวดงบประมาณ (แหล่งของเงิน) พร้อมทั้งให้จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดด้วยมือ เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกันด้วย 

 

รหัสงบประมาณ 1600766001000000

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด 
17 ม.ค.63  โอนจัดสรร   15 new! หนังสือ        รายละเอียด
17 ม.ค.63  โอนจัดสรร   16 new! หนังสือ         รายละเอียด
8 ม.ค.63  โอนจัดสรร   14 หนังสือ         รายละเอียด
8 ม.ค.63  โอนจัดสรร   13 หนังสือ         รายละเอียด
26 ธ.ค.62  โอนจัดสรร   12 หนังสือ         รายละเอียด
19 ธ.ค 62  โอนจัดสรร   11 หนังสือ         รายละเอียด
17 ธ.ค 62  โอนจัดสรร   10 หนังสือ         รายละเอียด
11 ธ.ค.62  โอนจัดสรร   9  หนังสือ         รายละเอียด
6 ธ.ค.62  โอนจัดสรร   8 หนังสือ         รายละเอียด
3 ธ.ค.62  โอนจัดสรร   7 หนังสือ         รายละเอียด
3 ธ.ค.62  โอนจัดสรร   6 หนังสือ         รายละเอียด
25 พ.ย.62  โอนจัดสรร   5 หนังสือ         รายละเอียด
18 พ.ย. 62  โอนจัดสรร   4 หนังสือ         รายละเอียด
13 พ.ย.62  โอนจัดสรร   3 หนังสือ         รายละเอียด
22 ต.ค.62  โอนจัดสรร   2 หนังสือ         รายละเอียด
  10 ต.ค.62  โอนจัดสรร   1   หนังสือ       รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600766003000000

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

วันที่ รายการ ครั้งที่   รายละเอียด 
11 ธ.ค.62   โอนจัดสรร   4 new! หนังสือ      รายละเอียด
11 ธ.ค.62   โอนจัดสรร   3 new! หนังสือ      รายละเอียด
11 พ.ย.62   โอนจัดสรร   2 หนังสือ      รายละเอียด
 30 ต.ค.62   โอนจัดสรร   1  หนังสือ     รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600712002000000

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต : ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด 
17 ม.ค.63  โอนจัดสรร  10 new! หนังสือ,รายละเอียด
14 ม.ค.63  โอนจัดสรร  9 หนังสือ          รายละเอียด
26 ธ.ค.62  โอนจัดสรร  8 หนังสือ          รายละเอียด
24 ธ.ค.62  โอนจัดสรร  7 หนังสือ          รายละเอียด
11 ธ.ค.62  โอนจัดสรร 6 หนังสือ          รายละเอียด
28 พ.ย.62  โอนจัดสรร  5 หนังสือ          รายละเอียด
18 พ.ย.62  โอนจัดสรร  4 หนังสือ          รายละเอียด
13 พ.ย.62  โอนจัดสรร  3 หนังสือ          รายละเอียด
25 ต.ค.62  โอนจัดสรร  2 หนังสือ          รายละเอียด
 10 ต.ค. 62  โอนจัดสรร  1 หนังสือ          รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600765005000000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
9 ม.ค. 63   โอนจัดสรร new!  หนังสือ    รายละเอียด
27 พ.ย. 62   โอนจัดสรร 2   หนังสือ    รายละเอียด
 7 ต.ค. 62   โอนจัดสรร  1   หนังสือ    รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600711004000000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

วันที่่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
9 ม.ค. 63   โอนจัดสรร new!  หนังสือ   รายละเอียด
27 พ.ย. 62   โอนจัดสรร  2  หนังสือ   รายละเอียด
 7 ต.ค. 62   โอนจัดสรร   1  หนังสือ   รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600762014000000

แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
 11 ต.ค.62  โอนจัดสรร   1 NEW!   หนังสือ        รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600706011000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
 7 พ.ย.62    โอนจัดสรร   1 NEW!  หนังสือ,รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600766003500003

ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์    

งบเงินอุดหนุน

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600706008000000

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
11  ธ.ค.62  โอนจัดสรร  3 New! หนังสือ,รายละเอียด
3 ธ.ค.62  โอนจัดสรร  2 หนังสือ,รายละเอียด
 28 พ.ย.62  โอนจัดสรร  1  หนังสือ,รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600706010000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ 

วันที่ รายการ ครั้งที่ รายละเอียด
 25 ธ.ค.62  โอนจัดสรร  1 New!  หนังสือ,รายละเอียด