ติดต่อกองบริหารการคลัง

Day one download

กองบริหารการคลัง กรมราชทัณฑ์

222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 도시의 주인 다운로드. 02-967-2222

 

หน่วยงาน  เบอร์ภายใน  โทรศัพท์  โทรสาร
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ 321 0 2967 6015 0 2967 6015
ฝ่ายบริหารทั่วไป 302 0 2967 3535 0 2967 3535
ฝ่ายงบประมาณ 305-306 0 2967 3539, 0 2967  6146 0 2967 3539, 0 2967  6146
ฝ่ายพัสดุ 1 307-309, 360 0 2967 3540, 0 2967 3541 0 2967 3540, 0 2967 3541
ฝ่ายพัสดุ 2 307-309, 360 0 2967 3540, 0 2967 3541 0 2967 3540, 0 2967 3541
ฝ่ายควบคุมและบริหารสัญญา 307-309, 360 0 2967 3540, 0 2967 3541 0 2967 3540, 0 2967 3541
ฝ่ายการเงิน 310-313 0 2967 3542, 0 2967 6131 0 2967 3542, 0 2967 6131
ฝ่ายบัญชี 304 0 2967 3537, 0 2967 3538 0 2967 3537, 0 2967 3538
GFMIS 364 0 2967 2397 0 2967 2397
다운로드