พันธกิจ (Mission)

천주3 다운로드
  • บริหารการเงิน งบประมาณ พัสดุ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุโดยใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย และเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
  • กำหนดแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์การด้านการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติงานของภาครัฐ
  • พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
건담 디 오리진 6화 폭풍마경 apk 다운로드 품질경영기사 인강 다운로드 다운로드