พันธกิจ (Mission)

  • บริหารการเงิน งบประมาณ พัสดุ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุโดยใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย และเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
  • กำหนดแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์การด้านการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติงานของภาครัฐ
  • พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร