วิสัยทัศน์ (Vision)

 

 

กองคลัง เป็นองค์กรที่สนับสนุน และให้บริการด้านการเงิน การคลัง

ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง