ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
24/11/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายการเงิน
16/11/2563 กำชับเรือนจำจัดทำพร้อมตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฝ่ายบัญชี
10/11/2563 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายงบประมาณ
10/11/2563 รายงานผลเบิกจ่ายเงินสำนัก/กอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ไม่มีหมวดหมู่
02/11/2563 บัญชีแยกประเภทสำหรับจัดทำ Pivot Table ตามเกณฑ์ประเมิน 2563 ฝ่ายบัญชี
02/11/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
02/11/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
02/11/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบัญชี
29/10/2563 สำรวจการขอรับค่าวัสดุที่อยู่อาศัย(ผ้าห่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
28/10/2563 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ฝ่ายงบประมาณ
22/10/2563 เเจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ฝ่ายการเงิน
21/10/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
21/10/2563 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายงบประมาณ
20/10/2563 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายบัญชี
16/10/2563 แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประเภทเอกสารสำรองเงิน CX/CK ฝ่ายงบประมาณ
16/10/2563 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563 ฝ่ายการเงิน
14/10/2563 สินทรัพย์บริจาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายบัญชี
09/10/2563 ขอให้รายงานฐานะเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2563 ข่าวกิจกรรม ฝ่ายงบประมาณ หนังสือเวียน
08/10/2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
08/10/2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหาร พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
07/10/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบัญชี
06/10/2563 ว 447 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการเงิน
30/09/2563 แจ้งโอนจัดสรร ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีหมวดหมู่
29/09/2563 แจ้งโอนจัดสรร ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายงบประมาณ
29/09/2563 ว 450 การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่มีหมวดหมู่
29/09/2563 ว 441 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ฝ่ายการเงิน
23/09/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกันยายน 2563 ฝ่ายการเงิน
23/09/2563 ว 422 อัตราค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ฝ่ายการเงิน
18/09/2563 วิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เงินงบประมาณปี2563) เพิ่มเติมจาก ว135 ฝ่ายงบประมาณ
15/09/2563 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
14/09/2563 ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหมวดหมู่
01/09/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ฝ่ายบัญชี
26/08/2563 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มตามแนวทางการปฏิบัติ (ฉบับชั่วคราว) (ฉบับที่ 2) ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจำ พ.ศ.2562 ฝ่ายการเงิน
24/08/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ฝ่ายการเงิน
21/08/2563 ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เพียงพอ ไม่มีหมวดหมู่
19/08/2563 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มตามแนวทางการปฏิบัติ (ฉบับชั่วคราว) ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจำ พ.ศ.2562 ฝ่ายการเงิน
18/08/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ฝ่ายงบประมาณ
18/08/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน ฝ่ายงบประมาณ
03/08/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ฝ่ายบัญชี
29/07/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ฝ่ายงบประมาณ
23/07/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำเเละทัณฑสถาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ฝ่ายการเงิน
03/07/2563 แจ้งการตัดโอนงบประมาณโครงการกองทุนโลก เพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส โคโรนา (covid-19) ฝ่ายการเงิน
01/07/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ฝ่ายการเงิน
01/07/2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฝ่ายการเงิน
01/07/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบัญชี
24/06/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฝ่ายการเงิน
04/06/2563 โอนเงิน ดอกเบี้ยเงินกลางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 131 แห่ง ฝ่ายการเงิน
01/06/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบัญชี
25/05/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 รจ/ทส. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ฝ่ายการเงิน
19/05/2563 แจ้งทราบเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง การบันทึกเอกสารประเภท BE รหัสงบประมาณพลางก่อน ฝ่ายบัญชี
14/05/2563 การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฝ่ายบัญชี
01/05/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายบัญชี
30/04/2563 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคชจ.ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด 19 ฝ่ายการเงิน
24/04/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เดือนเมษายน 2563 ฝ่ายการเงิน
21/04/2563 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายการเงิน
16/04/2563 ว 130 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาฯ ไวรัสโคโรนา (ฉบับที่2) ฝ่ายการเงิน
16/04/2563 ตรวจสอบสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63 (เพื่อดำเนินการเบิกหักผลักส่งงบประมาณ 62 พลางก่อน)) ฝ่ายงบประมาณ
13/04/2563 แจ้งความคืบหน้า ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายงบประมาณ หนังสือเวียน
02/04/2563 แจ้งผลการอนุมัติเงินกันขยาย (2559-2562) ต่อไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 ฝ่ายงบประมาณ
02/04/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 ฝ่ายบัญชี
01/04/2563 ว 102 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฯ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ฝ่ายการเงิน
25/03/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ฝ่ายการเงิน
24/03/2563 โอนจัดสรรเงินดอกเบี้ยฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน 50 แห่ง ฝ่ายการเงิน
17/03/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อไปจนถึงกันยายน 2563) ฝ่ายงบประมาณ
12/03/2563 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ฝ่ายการเงิน
11/03/2563 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ฝ่ายงบประมาณ
09/03/2563 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ายงบประมาณ
02/03/2563 โอนเงินจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ รจ.ทส. 7 แห่ง (โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย) ฝ่ายการเงิน
02/03/2563 โอนเงินจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ รจ.ทส. 7 แห่ง (โครงการราชทัณฑปันสุขฯ) ฝ่ายการเงิน
02/03/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 ฝ่ายบัญชี
27/02/2563 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง แจ้งข้อมูลการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า ตั้งแต่ ต.ค.62-ม.ค.63 ฝ่ายงบประมาณ
25/02/2563 โครงการกองทุนโลก แจ้งการโอนงบประมาณ ปรับปรุงห้องแยกโรค ครั้งที่ 2 ให้แก่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 45 แห่ง ฝ่ายการเงิน
24/02/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายการเงิน
23/02/2563 เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราดอกเบี้ยประชุมรายเดือนและเป็นรายครั้ง ฝ่ายการเงิน
13/02/2563 โครงการกองทุนโลก แจ้งการโอนเงินจัดสรรการดำเนินกิจกรรม BL1 และ BL4 เรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 70 แห่ง ฝ่ายการเงิน
04/02/2563 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
04/02/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายบัญชี
03/02/2563 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับปีภาษี 2562 และแบบแจ้งการลดหย่อน ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ ฝ่ายการเงิน
27/01/2563 แจ้งโอนเงินบุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน มกราคม 2563 ฝ่ายการเงิน
27/01/2563 โอนเงินจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (โอน ณ วันที่ 23 ม.ค. 63 ) ฝ่ายการเงิน
16/01/2563 โอนเงินดอกเบี้ยเงินกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 15 ม.ค. 63) ฝ่ายการเงิน
09/01/2563 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายบัญชี
09/01/2563 ผลเบิกจ่าย สำนัก/กอง ธันวาคม 2562 ฝ่ายการเงิน
08/01/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ฝ่ายการเงิน
07/01/2563 แจ้งโอนเงินดอกเบี้ยเงินกลาง 14 แห่ง ฝ่ายการเงิน
07/01/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 ฝ่ายบัญชี
25/12/2562 โอนหนี้บุคคลที่ 3 ธ.ค. 62 ฝ่ายการเงิน
17/12/2562 แจ้งโอนเงินดอกเบี้ยเงินกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15 แห่ง ฝ่ายการเงิน
16/12/2562 ผลเบิกจ่ายเงินสำนัก/กอง ต.ค.62 ไม่มีหมวดหมู่
16/12/2562 ผลเบิกจ่ายสำนัก/กอง พ.ย.62 ไม่มีหมวดหมู่
02/12/2562 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ฝ่ายบัญชี
26/11/2562 รายการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายการเงิน
19/11/2562 ข้อมูลเพื่อช่วยเรือนจำในการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ปี 2562 ฝ่ายบัญชี
13/11/2562 แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบงบการเงิน ปี 2562 ฝ่ายบัญชี
05/11/2562 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ฝ่ายการเงิน
01/11/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายการเงิน
01/11/2562 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบัญชี
22/10/2562 เเบบฟอร์มเกณฑ์ประเมินบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายบัญชี
22/10/2562 วัสดุคงคลังคงเหลือในระบบ GF ณ วันที่ 30 กันยายน เพื่อประกอบการจัดทำเกณฑ์ประเมิน ฝ่ายบัญชี
22/10/2562 โอนเงินจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ ประจำปี 2563 (รุ่น 1/2563) ฝ่ายการเงิน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
16/11/2563 กำชับเรือนจำจัดทำพร้อมตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฝ่ายบัญชี
10/11/2563 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายงบประมาณ
02/11/2563 บัญชีแยกประเภทสำหรับจัดทำ Pivot Table ตามเกณฑ์ประเมิน 2563 ฝ่ายบัญชี
02/11/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
02/11/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
02/11/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบัญชี
29/10/2563 สำรวจการขอรับค่าวัสดุที่อยู่อาศัย(ผ้าห่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
28/10/2563 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ฝ่ายงบประมาณ
21/10/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
21/10/2563 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายงบประมาณ
20/10/2563 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายบัญชี
16/10/2563 แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประเภทเอกสารสำรองเงิน CX/CK ฝ่ายงบประมาณ
14/10/2563 สินทรัพย์บริจาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายบัญชี
09/10/2563 ขอให้รายงานฐานะเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2563 ข่าวกิจกรรม ฝ่ายงบประมาณ หนังสือเวียน
08/10/2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
08/10/2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหาร พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
07/10/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบัญชี
30/09/2563 แจ้งโอนจัดสรร ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีหมวดหมู่
29/09/2563 แจ้งโอนจัดสรร ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายงบประมาณ
18/09/2563 วิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เงินงบประมาณปี2563) เพิ่มเติมจาก ว135 ฝ่ายงบประมาณ
15/09/2563 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
14/09/2563 ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหมวดหมู่
01/09/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ฝ่ายบัญชี
21/08/2563 ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เพียงพอ ไม่มีหมวดหมู่
18/08/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ฝ่ายงบประมาณ
18/08/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน ฝ่ายงบประมาณ
03/08/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ฝ่ายบัญชี
29/07/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ฝ่ายงบประมาณ
01/07/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบัญชี
01/06/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ฝ่ายบัญชี
19/05/2563 แจ้งทราบเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง การบันทึกเอกสารประเภท BE รหัสงบประมาณพลางก่อน ฝ่ายบัญชี
14/05/2563 การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฝ่ายบัญชี
01/05/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายบัญชี
16/04/2563 ตรวจสอบสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63 (เพื่อดำเนินการเบิกหักผลักส่งงบประมาณ 62 พลางก่อน)) ฝ่ายงบประมาณ
13/04/2563 แจ้งความคืบหน้า ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายงบประมาณ หนังสือเวียน
02/04/2563 แจ้งผลการอนุมัติเงินกันขยาย (2559-2562) ต่อไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 ฝ่ายงบประมาณ
02/04/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 ฝ่ายบัญชี
17/03/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อไปจนถึงกันยายน 2563) ฝ่ายงบประมาณ
11/03/2563 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ฝ่ายงบประมาณ
09/03/2563 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ายงบประมาณ
02/03/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 ฝ่ายบัญชี
27/02/2563 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง แจ้งข้อมูลการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า ตั้งแต่ ต.ค.62-ม.ค.63 ฝ่ายงบประมาณ
04/02/2563 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
04/02/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายบัญชี
09/01/2563 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายบัญชี
07/01/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 ฝ่ายบัญชี
02/12/2562 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ฝ่ายบัญชี
19/11/2562 ข้อมูลเพื่อช่วยเรือนจำในการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ปี 2562 ฝ่ายบัญชี
13/11/2562 แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบงบการเงิน ปี 2562 ฝ่ายบัญชี
01/11/2562 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบัญชี
22/10/2562 เเบบฟอร์มเกณฑ์ประเมินบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายบัญชี
22/10/2562 วัสดุคงคลังคงเหลือในระบบ GF ณ วันที่ 30 กันยายน เพื่อประกอบการจัดทำเกณฑ์ประเมิน ฝ่ายบัญชี
22/10/2562 สินทรัพย์รายตัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายบัญชี
16/10/2562 สินทรัพย์บริจาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายบัญชี
15/10/2562 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายบัญชี
10/10/2562 รายละเอียดหมวดพัสดุของวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายบัญชี
09/10/2562 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
09/10/2562 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
09/10/2562 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
07/10/2562 รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ฝ่ายบัญชี
04/10/2562 แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายงบประมาณ
10/09/2562 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
03/09/2562 ซักซ้อมความเข้าใจ การกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายงบประมาณ
02/09/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน กันยายน 2562 ฝ่ายบัญชี
23/08/2562 ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน ฝ่ายงบประมาณ
15/08/2562 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ดำเนินการยืนยันยอดการค้างชำระค่าวัสดุอาหารและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ฝ่ายงบประมาณ
01/08/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน สิงหาคม 2562 ฝ่ายบัญชี
01/07/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบัญชี
18/06/2562 แจ้งความคืบหน้า ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีหมวดหมู่
04/06/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน มิถุนายน 2562 ฝ่ายบัญชี
01/05/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน พฤษภาคม 2562 ฝ่ายบัญชี
03/04/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน เมษายน 2562 ฝ่ายบัญชี
26/03/2562 เเนวทางการดำเนินการสำหรับดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ฝ่ายบัญชี
22/03/2562 แจ้งแนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึง กันยายน พ.ศ.2562 ฝ่ายงบประมาณ
08/03/2562 ขอให้ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายงบประมาณ
04/03/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน มีนาคม 2562 ฝ่ายบัญชี
11/02/2562 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายบัญชี
06/02/2562 การจัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินที่ยังไม่ครบถ้วน ฝ่ายบัญชี
04/02/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายบัญชี
01/02/2562 รหัสกิจกรรมย่อยสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายบัญชี
30/01/2562 รหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายบัญชี
02/01/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน มกราคม 2562 ฝ่ายบัญชี
26/12/2561 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ งบกลาง ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฝ่ายงบประมาณ
03/12/2561 รายการคงค้าง ณ เดือน ธันวาคม 2561 ฝ่ายบัญชี
30/11/2561 อนุมัติดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ฝ่ายงบประมาณ
27/11/2561 ขอให้ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าอาหาร ที่ยังคงค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีหมวดหมู่
08/11/2561 แบบฟอร์มยืนยันยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ฝ่ายบัญชี
02/11/2561 รายการคงค้าง ณ เดือน พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบัญชี
31/10/2561 แจ้งรายละเอียดขอรับการจัดสรรค่าวัสดุที่อยู่อาศัย (ผ้าห่ม) ฝ่ายงบประมาณ
26/10/2561 เเบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลเเละเอกสารประกอบการตรวจสอบบัญชี ฝ่ายบัญชี
25/10/2561 การนำส่งข้อมูลเเละเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ฝ่ายบัญชี
18/10/2561 แนวทางการบันทึกบัญชีค่าวัสดุอาหาร-เเก๊สหุงต้ม ค้างจ่าย 2561 ฝ่ายบัญชี
18/10/2561 การจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฝ่ายบัญชี
17/10/2561 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายงบประมาณ
17/10/2561 แนวทางการปฏิบัติและกำหนดแบบฟอร์มในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
16/10/2561 สินทรัพย์บริจาค ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 และบัญชีรายละเอียดสินทรัพย์รายตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฝ่ายบัญชี
12/10/2561 ยืนยันยอดค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายงบประมาณ
11/10/2561 รายละเอียดวัสดุคงคลังแยกตามประเภทวัสดุ ณ วันที่ 30.09.2018 ฝ่ายบัญชี
11/10/2561 แจ้งเรื่องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2557-2561 ฝ่ายงบประมาณ
11/10/2561 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวกิจกรรม ฝ่ายงบประมาณ
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
10/11/2563 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายงบประมาณ
02/11/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
02/11/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
29/10/2563 สำรวจการขอรับค่าวัสดุที่อยู่อาศัย(ผ้าห่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
28/10/2563 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ฝ่ายงบประมาณ
21/10/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
21/10/2563 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายงบประมาณ
16/10/2563 แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประเภทเอกสารสำรองเงิน CX/CK ฝ่ายงบประมาณ
09/10/2563 ขอให้รายงานฐานะเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2563 ข่าวกิจกรรม ฝ่ายงบประมาณ หนังสือเวียน
08/10/2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
08/10/2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหาร พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
30/09/2563 แจ้งโอนจัดสรร ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีหมวดหมู่
29/09/2563 แจ้งโอนจัดสรร ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายงบประมาณ
18/09/2563 วิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เงินงบประมาณปี2563) เพิ่มเติมจาก ว135 ฝ่ายงบประมาณ
15/09/2563 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฝ่ายงบประมาณ
14/09/2563 ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหมวดหมู่
21/08/2563 ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เพียงพอ ไม่มีหมวดหมู่
18/08/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ฝ่ายงบประมาณ
18/08/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน ฝ่ายงบประมาณ
29/07/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ฝ่ายงบประมาณ
16/04/2563 ตรวจสอบสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63 (เพื่อดำเนินการเบิกหักผลักส่งงบประมาณ 62 พลางก่อน)) ฝ่ายงบประมาณ
13/04/2563 แจ้งความคืบหน้า ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายงบประมาณ หนังสือเวียน
02/04/2563 แจ้งผลการอนุมัติเงินกันขยาย (2559-2562) ต่อไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 ฝ่ายงบประมาณ
17/03/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อไปจนถึงกันยายน 2563) ฝ่ายงบประมาณ
11/03/2563 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ฝ่ายงบประมาณ
09/03/2563 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ายงบประมาณ
27/02/2563 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง แจ้งข้อมูลการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า ตั้งแต่ ต.ค.62-ม.ค.63 ฝ่ายงบประมาณ
04/02/2563 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
09/10/2562 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
09/10/2562 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
09/10/2562 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
04/10/2562 แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายงบประมาณ
10/09/2562 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
03/09/2562 ซักซ้อมความเข้าใจ การกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายงบประมาณ
23/08/2562 ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน ฝ่ายงบประมาณ
15/08/2562 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ดำเนินการยืนยันยอดการค้างชำระค่าวัสดุอาหารและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ฝ่ายงบประมาณ
18/06/2562 แจ้งความคืบหน้า ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีหมวดหมู่
22/03/2562 แจ้งแนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึง กันยายน พ.ศ.2562 ฝ่ายงบประมาณ
08/03/2562 ขอให้ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายงบประมาณ
26/12/2561 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ งบกลาง ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฝ่ายงบประมาณ
30/11/2561 อนุมัติดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ฝ่ายงบประมาณ
27/11/2561 ขอให้ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าอาหาร ที่ยังคงค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีหมวดหมู่
31/10/2561 แจ้งรายละเอียดขอรับการจัดสรรค่าวัสดุที่อยู่อาศัย (ผ้าห่ม) ฝ่ายงบประมาณ
17/10/2561 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายงบประมาณ
17/10/2561 แนวทางการปฏิบัติและกำหนดแบบฟอร์มในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฝ่ายงบประมาณ
12/10/2561 ยืนยันยอดค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายงบประมาณ
11/10/2561 แจ้งเรื่องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2557-2561 ฝ่ายงบประมาณ
11/10/2561 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวกิจกรรม ฝ่ายงบประมาณ
08/10/2561 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข่าวกิจกรรม ฝ่ายงบประมาณ
08/10/2561 แจ้งความคืบหน้า ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฝ่ายงบประมาณ
02/10/2561 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายงบประมาณ
24/09/2561 กรอบอัตราจ้างเหมาบริการพนักขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพิ่มเติม ฝ่ายงบประมาณ
14/09/2561 แจ้งขอให้รายงานเงินทดรองราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฝ่ายงบประมาณ
14/09/2561 กรอบอัตราจ้างเหมาบริการพนักขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ฝ่ายงบประมาณ
12/09/2561 แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อรับรองการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอาหารค้างชำระปีก่อน ข่าวกิจกรรม ฝ่ายงบประมาณ
10/09/2561 แนวทางการปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS ไม่มีหมวดหมู่
31/08/2561 แจ้งความคืบหน้าค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ฝ่ายงบประมาณ
24/08/2561 แจ้งให้ตรวจสอบหนี้ค้างชำระค่าตรวจวิเคราะห์(ยาเสพติด) ไม่มีหมวดหมู่
01/08/2561 ประกาศแจ้งให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบ PO คงค้างในระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่มีหมวดหมู่
16/07/2561 ตรวจสอบการเบิกจ่าย/ค้างระค่าสาธารณูปโภค(สถานตรวจพิสูจน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่มีหมวดหมู่
21/06/2561 แจ้งความคืบหน้าค่าอาหารผู้ต้องขัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มีหมวดหมู่
01/06/2561 ยืนยันยอดค่าอาหารผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฝ่ายงบประมาณ
10/04/2561 แจ้งอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ GFMIS ฝ่ายงบประมาณ
04/04/2561 ยืนยันยอดค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหม่อีกครั้ง ฝ่ายงบประมาณ
30/03/2561 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายงบประมาณ
30/03/2561 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายงบประมาณ
28/03/2561 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายงบประมาณ
26/03/2561 ยืนยันยอดการเบิกจ่ายและค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทับซ้อนกัน ฝ่ายงบประมาณ
21/03/2561 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ยืนยันยอดการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคสถานตรวจพิสูจน์ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฝ่ายงบประมาณ
20/02/2561 แจ้งยืนยันยอดเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหม่อีกครั้ง ฝ่ายงบประมาณ
24/01/2561 คุณลักษณะเฉพาะลวดหนามหีบเพลง (ชนิดใบมีด) ไม่มีหมวดหมู่
10/01/2561 แจ้งโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ประเภทงบลงทุน ฝ่ายงบประมาณ
19/12/2560 แจ้ง เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง แก้ไขรหัสแยกประเภท (GL) ฝ่ายงบประมาณ
01/12/2560 รหัสงบลงทุน ทุกผลผลิตและโครงการ ประจำปี 2561 ฝ่ายงบประมาณ
02/11/2560 แจ้ง ยืนยันยอดเบิกจ่ายและค้างชำระ ค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ฝ่ายงบประมาณ
25/10/2560 แจ้ง ยืนยันยอดเบิกจ่าย ค้างชำระค่าวัสดุอาหารปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ฝ่ายงบประมาณ
19/10/2560 แจ้งรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสแยกประเภท (งบลงทุนทุกโครงการและผลผลิต) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายงบประมาณ
11/10/2560 แจ้งรหัส งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีหมวดหมู่
09/10/2560 แจ้งรหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายงบประมาณ
06/10/2560 แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายงบประมาณ
02/10/2560 รายงานเงินทดรองราชการ ฝ่ายงบประมาณ
02/10/2560 แจ้งอนุมัติเงินกันและเงินขยาย(PO) ปี พ.ศ. 2555-2560 ฝ่ายงบประมาณ
28/09/2560 แจ้งอนุมัติโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 144 ฝ่ายงบประมาณ
27/09/2560 แจ้งอนุมัติโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 74 และ 78 ฝ่ายงบประมาณ
22/09/2560 แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ขอตรวจสอบงบประมาณและแจ้งส่งคืน ฝ่ายงบประมาณ
21/09/2560 แจ้งข้อมูล เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ตรวจสอบใบ PO ที่ต่ำกว่า 100,000 บาท ฝ่ายงบประมาณ
20/09/2560 แจ้งอนุมัติ กรอบจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝ่ายงบประมาณ
18/09/2560 แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มี PO ต่ำกว่า 1 แสนบาทให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และเรือนจำที่ไม่มี PO ให้เร่งทำ PO ฝ่ายงบประมาณ
13/09/2560 แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2560 ฝ่ายงบประมาณ
06/09/2560 ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานผลการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายงบประมาณ
23/08/2560 แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 60 ฝ่ายงบประมาณ
18/08/2560 แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 117 ฝ่ายงบประมาณ
18/08/2560 แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 59 ฝ่ายงบประมาณ
17/08/2560 แจ้งอนุมัติโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 58 ฝ่ายงบประมาณ
11/08/2560 อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 57 ฝ่ายงบประมาณ
11/08/2560 อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 116 ฝ่ายงบประมาณ
10/08/2560 ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ฝ่ายงบประมาณ
04/08/2560 แจ้งโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 52 ฝ่ายงบประมาณ
04/08/2560 แจ้งโอนจัดสรรโครงการปรับปรุงเรือนจำเฉพาะทาง ครั้งที่ 9 ฝ่ายงบประมาณ
04/08/2560 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ผลผลิตที่ 2 ครั้งที่ 45.1 และ 49 ฝ่ายงบประมาณ
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
24/11/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายการเงิน
10/11/2563 รายงานผลเบิกจ่ายเงินสำนัก/กอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ไม่มีหมวดหมู่
22/10/2563 เเจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ฝ่ายการเงิน
16/10/2563 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563 ฝ่ายการเงิน
06/10/2563 ว 447 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการเงิน
29/09/2563 ว 450 การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่มีหมวดหมู่
29/09/2563 ว 441 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ฝ่ายการเงิน
23/09/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกันยายน 2563 ฝ่ายการเงิน
23/09/2563 ว 422 อัตราค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ฝ่ายการเงิน
26/08/2563 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มตามแนวทางการปฏิบัติ (ฉบับชั่วคราว) (ฉบับที่ 2) ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจำ พ.ศ.2562 ฝ่ายการเงิน
24/08/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ฝ่ายการเงิน
19/08/2563 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มตามแนวทางการปฏิบัติ (ฉบับชั่วคราว) ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจำ พ.ศ.2562 ฝ่ายการเงิน
23/07/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำเเละทัณฑสถาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ฝ่ายการเงิน
03/07/2563 แจ้งการตัดโอนงบประมาณโครงการกองทุนโลก เพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส โคโรนา (covid-19) ฝ่ายการเงิน
01/07/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ฝ่ายการเงิน
01/07/2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฝ่ายการเงิน
24/06/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฝ่ายการเงิน
04/06/2563 โอนเงิน ดอกเบี้ยเงินกลางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 131 แห่ง ฝ่ายการเงิน
25/05/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 รจ/ทส. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ฝ่ายการเงิน
30/04/2563 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคชจ.ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด 19 ฝ่ายการเงิน
24/04/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เดือนเมษายน 2563 ฝ่ายการเงิน
21/04/2563 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายการเงิน
16/04/2563 ว 130 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาฯ ไวรัสโคโรนา (ฉบับที่2) ฝ่ายการเงิน
01/04/2563 ว 102 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฯ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ฝ่ายการเงิน
25/03/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2563 ฝ่ายการเงิน
24/03/2563 โอนจัดสรรเงินดอกเบี้ยฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน 50 แห่ง ฝ่ายการเงิน
12/03/2563 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ฝ่ายการเงิน
02/03/2563 โอนเงินจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ รจ.ทส. 7 แห่ง (โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย) ฝ่ายการเงิน
02/03/2563 โอนเงินจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ รจ.ทส. 7 แห่ง (โครงการราชทัณฑปันสุขฯ) ฝ่ายการเงิน
25/02/2563 โครงการกองทุนโลก แจ้งการโอนงบประมาณ ปรับปรุงห้องแยกโรค ครั้งที่ 2 ให้แก่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 45 แห่ง ฝ่ายการเงิน
24/02/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายการเงิน
23/02/2563 เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราดอกเบี้ยประชุมรายเดือนและเป็นรายครั้ง ฝ่ายการเงิน
13/02/2563 โครงการกองทุนโลก แจ้งการโอนเงินจัดสรรการดำเนินกิจกรรม BL1 และ BL4 เรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 70 แห่ง ฝ่ายการเงิน
03/02/2563 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับปีภาษี 2562 และแบบแจ้งการลดหย่อน ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ ฝ่ายการเงิน
27/01/2563 แจ้งโอนเงินบุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน มกราคม 2563 ฝ่ายการเงิน
27/01/2563 โอนเงินจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (โอน ณ วันที่ 23 ม.ค. 63 ) ฝ่ายการเงิน
16/01/2563 โอนเงินดอกเบี้ยเงินกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 15 ม.ค. 63) ฝ่ายการเงิน
09/01/2563 ผลเบิกจ่าย สำนัก/กอง ธันวาคม 2562 ฝ่ายการเงิน
08/01/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ฝ่ายการเงิน
07/01/2563 แจ้งโอนเงินดอกเบี้ยเงินกลาง 14 แห่ง ฝ่ายการเงิน
25/12/2562 โอนหนี้บุคคลที่ 3 ธ.ค. 62 ฝ่ายการเงิน
17/12/2562 แจ้งโอนเงินดอกเบี้ยเงินกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15 แห่ง ฝ่ายการเงิน
16/12/2562 ผลเบิกจ่ายเงินสำนัก/กอง ต.ค.62 ไม่มีหมวดหมู่
16/12/2562 ผลเบิกจ่ายสำนัก/กอง พ.ย.62 ไม่มีหมวดหมู่
26/11/2562 รายการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายการเงิน
05/11/2562 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ฝ่ายการเงิน
01/11/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายการเงิน
22/10/2562 โอนเงินจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ ประจำปี 2563 (รุ่น 1/2563) ฝ่ายการเงิน
21/10/2562 รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 ฝ่ายการเงิน
18/10/2562 กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการ โอนเงิน พ.ต.ร./พ.ต.ส.ร. เข้าบัญชีของ เรือนจำ/ทัณฑสถาน เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการเงิน
09/10/2562 ผลการใช้จ่ายเงินก.ย.62 ไม่มีหมวดหมู่
08/10/2562 การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็ยรายได้แผ่นดิน ฝ่ายการเงิน
19/09/2562 รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือนกันยายน 2562 ฝ่ายการเงิน
19/09/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 8 แห่ง ฝ่ายการเงิน
13/09/2562 ขอแจ้งการโอนเงินบริจาคทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มสธ.) สำหรับผู้ต้องขังให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 28 แห่ง ฝ่ายการเงิน
09/09/2562 ผลการเบิกจ่ายเงิน ส.ค.62 ฝ่ายการเงิน
06/09/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 15 แห่ง ฝ่ายการเงิน
29/08/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 21 แห่ง ฝ่ายการเงิน
20/08/2562 รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ฝ่ายการเงิน
14/08/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 22 แห่ง ฝ่ายการเงิน
08/08/2562 ผลการเบิกจ่ายเงิน กค.62 ไม่มีหมวดหมู่
30/07/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 8 แห่ง ฝ่ายการเงิน
30/07/2562 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มเติม ฝ่ายการเงิน
23/07/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ 5 แห่ง ฝ่ายการเงิน
22/07/2562 รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ฝ่ายการเงิน
10/07/2562 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 ฝ่ายการเงิน
08/07/2562 ผลการเบิกจ่ายเงิน มิ.ย.62 ฝ่ายการเงิน
21/06/2562 การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ฝ่ายการเงิน
20/06/2562 รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ฝ่ายการเงิน
18/06/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 18 แห่ง ฝ่ายการเงิน
17/06/2562 แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการกองทุนโลก รอบ NFR ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 34 แห่ง ฝ่ายการเงิน
13/06/2562 ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ค.62 ฝ่ายการเงิน
12/06/2562 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการกองทุนโลก รอบ NFR ให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 36 แห่ง ฝ่ายการเงิน
24/05/2562 รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ฝ่ายการเงิน
14/05/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินเมย.62 ฝ่ายการเงิน
22/04/2562 รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือน เมษายน 2562 ฝ่ายการเงิน
19/04/2562 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฝ่ายการเงิน
18/04/2562 ผลเบิกจ่ายเงินของสำนัก/กอง มีค.62 ฝ่ายการเงิน
04/04/2562 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ (KIOSK) และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษษพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) ฝ่ายการเงิน
25/03/2562 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมกา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2561 ฝ่ายการเงิน
19/03/2562 รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ให้แก่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือน มีนาคม 2562 ฝ่ายการเงิน
18/03/2562 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ฝ่ายการเงิน
15/03/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 4 แห่ง (รอบสุดท้าย) ฝ่ายการเงิน
05/03/2562 ผลเบิกจ่าย ก.พ. 2562 ฝ่ายการเงิน
25/02/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง (รอบที่ 2) ฝ่ายการเงิน
21/02/2562 รายละเอียดการโอนหนี้ให้แก่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายการเงิน
20/02/2562 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate online) เพิ่มเติม ฝ่ายการเงิน
14/02/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยเงินกลาง (รอบที่ 1) ฝ่ายการเงิน
14/02/2562 หนังสือนำส่ง ภาษี ประจำปี 2561 ฝ่ายการเงิน
11/02/2562 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตรงแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย ฝ่ายการเงิน
06/02/2562 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของหน่วยงานกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายการเงิน
05/02/2562 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ ฝ่ายการเงิน
05/02/2562 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561 ฝ่ายการเงิน
05/02/2562 ผลเบิกจ่ายเงิน ม.ค.62 ฝ่ายการเงิน
15/01/2562 ผลเบิกจ่ายเงิน ธค.61 ฝ่ายการเงิน
13/12/2561 ผลการเบิกจ่ายเงิน สำนัก/กอง พ.ย.61 ฝ่ายการเงิน
27/11/2561 ผลการเบิกจ่ายเงินสำนัก/กอง ต.ค.61 ฝ่ายการเงิน
27/11/2561 หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แนวทางการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนคลัง ฝ่ายการเงิน
19/11/2561 แจ้งข้อมูลการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายการเงิน
19/11/2561 แจ้งข้อมูลการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายการเงิน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
17/07/2558 แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
29/08/2561 จากฝ่ายพัสดุ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการส่งคืนอุปกรณ์รถและ กรณีที่ชดใช้เป็นเงิน ไม่มีหมวดหมู่
29/08/2561 จากฝ่ายพัสดุ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ขอแจ้งการปล่อยช่องสัญญาณเข้าสู่ SIM ใหม่ และแจ้งปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน ไม่มีหมวดหมู่
06/06/2561 แจ้ง เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญาจะซื้อจะขายอาหารดิบแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ฝ่ายพัสดุ 1
24/05/2561 เรื่อง แจ้งความต้องการบริโภคข้าวสาร ประจำงวดที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 กค.61-30 กย.61)ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 ฝ่ายพัสดุ 1
27/12/2560 ขอสำรวจการดำเนินการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ฝ่ายพัสดุ 1
26/12/2560 ด่วนที่สุด (ฝ่ายพัสดุ 1) ขอให้เรือนจำ / ทัณฑสถาน ที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ รายงานเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขังประจำปี 2560 (จัดซื้อเพิ่มเติม) ฝ่ายพัสดุ 1
19/12/2560 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามการเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณให้ทันปีงบประมาณ 2561 เบอร์ Fax 02-967-2222 ต่อ 390 หรือโทร 02-967-2233 ขอบคุณค่ะ 1.รจก.เขาบิน 2.รจอ.ชัยบาดาล 3.รจจ.พระนครศรีอยุธยา 4.รจก.สมุทรปราการ 5.ทสญ.ชลบุรี 6.รจจ.อำนาจเจริญ 7.รจจ.ยโสธร 8.รจอ.สว่างแดนดิน 9.รจจ.ลำพูน 10.รจจ.สมุทรสาคร 11. รจอ.ทองผาภูมิ 12.รจจ.พังงา 13.รจจ.กระบี่ 14.รจก.สุราษฯ 15.รจจ.สงขลา ฝ่ายพัสดุ 2
05/10/2560 ฝ่ายพัสดุที่ 2 ด่วนที่สุด ขอให้เรือนจำจัดส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำโครงสร้างเบาเฟส 2 ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ดังนี้ 1. รจอ.หลังสวน 2. ทสบ.ลำปาง 3. รจอ.สวรรคโลก 4. ทสก.เขาพริก 5. ทสป.ห้วยโป่ง ไม่มีหมวดหมู่
28/09/2560 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ดังต่อไปนี้ ขอหลักฐานเพิ่มเติมในการขออนุมัติจัดซื้ออาหารดิบเพื่อให้ปลัดกระทรวงฯ ลงนามอนุมัติ ฝ่ายพัสดุ 1
14/09/2560 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2560 ภายในวันที่  19  กันยายน  2560 เพื่อให้ทันเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2560 นี้ หมายเหตุ ใบรายงานให้ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 ฝ่ายพัสดุ 2
30/08/2560 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนสิงหาคม 2560 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามการเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณให้ทันปีงบประมาณ 2560 เบอร์ Fax 02-967-2222 ต่อ 390 หรือโทร 02-967-2233 ฝ่ายพัสดุ 2
29/08/2560 รายงานผลการจัดหาเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือกรมฯ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ฝ่ายพัสดุ 1
24/08/2560 ฝ่ายพัสดุที่ 2 แจ้งการนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ใช้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รายการ ฝ่ายพัสดุ 2
10/08/2560 แนวทางการจัดหาเครื่องบริโภค ปี 2561 ฝ่ายพัสดุ 1
07/08/2560 ด่วนที่สุด ขอให้เรือนจำโครงสร้างเบา กลุ่มเตรียมก่อสร้างเฟส 2 ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ฝ่ายพัสดุ 2
07/08/2560 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ฝ่ายพัสดุ 2
20/12/2559 ประกาศราคากลาง จ้างออกข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัสดุ 1
15/12/2559 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ฝ่ายพัสดุ 2
14/12/2559 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินการแจ้งสั่งข้าวสารประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 60) มายังกรมฯ ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 59 ฝ่ายพัสดุ 1
06/12/2559 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ฝ่ายพัสดุ 2
09/11/2559 ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนตุลาคม 2559 ภายในวันที่ 10 พ.ย. 59 ฝ่ายพัสดุ 2
05/10/2559 บัญชีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัสดุ 2
30/09/2559 ขั้นตอนการชำระเงินการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฝ่ายพัสดุ 2
23/09/2559 ด่วนที่สุด เร่งรัดการจัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559 ขอให้จัดส่งภายในวันนี้ ฝ่ายพัสดุ 2
21/09/2559 ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559 ภายในวันนี้ ฝ่ายพัสดุ 2
14/09/2559 ด่วนที่สุด แบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559 ขอให้จัดส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 ฝ่ายพัสดุ 2
09/09/2559 ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนสิงหาคม 2559 ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 ฝ่ายพัสดุ 2
07/09/2559 ด่วนที่สุด แบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนสิงหาคม 2559 ฝ่ายพัสดุ 2
07/09/2559 ด่วนที่สุด แบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559 ฝ่ายพัสดุ 2
05/09/2559 ด่วนที่สุด แบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนสิงหาคม 2559 ฝ่ายพัสดุ 2
05/09/2559 ด่วนที่สุด แจ้งผู้ที่เกษียนอายุที่มีความประสงค์จะซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งไปใช้เป็นการส่วนตัว ฝ่ายพัสดุ 2
13/06/2559 รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน ยังไม่ได้แจ้งปริมาณความต้องการข้าวสาร งวดที่ 3 (กค.-กย.59) ซึ่งได้ล่วงเลยเวลาที่กำหนดแล้ว ภายในวันนี้ ฝ่ายพัสดุ 1
02/06/2559 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน แจ้งปริมาณความต้องการบริโภคข้าวสาร (งวดที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฝ่ายพัสดุ 1
24/05/2559 แบบรายงานผลการจัดหาเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฝ่ายพัสดุ 1
09/05/2559 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ รายงานผลการจัดหาเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้ง 3 ครั้ง ในการดำเนินการจัดหา ฝ่ายพัสดุ 1
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
01/03/2562 โครงการสัมมนา “แนวทางในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
13/03/2561 โครงการสัมมนา “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
16/01/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา”การทำงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560″ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
14/11/2559 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา “มิติใหม่แห่งการบริหารงานพัสดุ” กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
17/08/2559 โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนจัดซื้อเครืื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
14/01/2559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการปฏิบัติงานด้านการเงิน หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
16/11/2558 รายชื่อเรือนจำที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป” ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
05/11/2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป” ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
29/07/2558 แจ้งห้องอบรมโครงการอบรมพัสดุ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี อบรม ณ ห้อง Tipawan Ballroom และเข้าเช็คอินที่โรงแรม ในวันที่แจ้งเข้าพักได้เลยค่ะ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
13/07/2558 รายชื่อเรือนจำที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)” ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
09/07/2558 รายชื่อเรือนจำที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)” ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
26/06/2558 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
02/11/2563 รายงานการตั้งเบิกงบลงทุน (บัญชีพักสินทรัพย์) คงค้าง ข่าวปักหมุด
02/11/2563 รายงานการนำส่งเงินด้วย Pay in Slip คงค้าง ข่าวปักหมุด
02/11/2563 รายงานการตั้งเบิก ขบ.02 และ ขบ.03 คงค้าง ข่าวปักหมุด
02/11/2563 เอกสารตั้งเบิกบำนาญจ่ายตรง จากระบบ GFMIS ข่าวปักหมุด
14/08/2561 ผลการใช้จ่ายเงินของสำนัก/กอง ข่าวปักหมุด
13/07/2561 ผลการใช้เงิน ของสำนัก/กอง มิ.ย.61 ข่าวปักหมุด
12/06/2561 ผลการใช้จ่ายเงิน พ.ค.61 ของสำนัก/กอง ข่าวปักหมุด
03/08/2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงาน ของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (มีค.61 ล่าสุด) ข่าวปักหมุด
22/06/2560 บัญชีรายละเอียดสินทรัพย์รายตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 สินทรัพย์บริจาค ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 ปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางฯ ข่าวปักหมุด
22/06/2560 จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ข่าวปักหมุด
22/06/2560 หนังสือเวียน ข่าวปักหมุด
20/06/2560 การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ข่าวปักหมุด
20/06/2560 การโอนจัดสรรเงินประจำงวด (เงินงบประมาณ) ข่าวปักหมุด
20/06/2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข่าวปักหมุด