ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ฝ่ายการเงิน
แจ้งข้อมูลการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560  20 ต.ค. 2560 / เข้าชม 93 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
แจ้งข้อมูลการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือน กันยายน 2560  20 ต.ค. 2560 / เข้าชม 35 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
แจ้งรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสแยกประเภท (งบลงทุนทุกโครงการแลผผลผลิต) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  19 ต.ค. 2560 / เข้าชม 175 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
สินทรัพย์บริจาค ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 และบัญชีรายละเอียดสินทรัพย์รายตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  17 ต.ค. 2560 / เข้าชม 202 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
แจ้งข้อมูลการโอนเงิน พตร./พตสร. ประจำเดือนกันยายน 2560 สิ้นปีงบประมาณ  11 ต.ค. 2560 / เข้าชม 605 ครั้ง
ไม่มีหมวดหมู่
แจ้งรหัส งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  11 ต.ค. 2560 / เข้าชม 328 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
แจ้งรหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  09 ต.ค. 2560 / เข้าชม 588 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  08 ต.ค. 2560 / เข้าชม 987 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 แผนงานปฏิรูปกฏหมาย และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  06 ต.ค. 2560 / เข้าชม 1,209 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  06 ต.ค. 2560 / เข้าชม 1,007 ครั้ง