ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
29/09/2566 รายการตั้งเบิกโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ กลุ่มงานการเงิน
21/09/2566 เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม กลุ่มงานงบประมาณ
21/09/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกันยายน 2566 กลุ่มงานการเงิน
15/09/2566 อัตราจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มงานงบประมาณ
05/09/2566 หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี กลุ่มงานงบประมาณ
23/08/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 กลุ่มงานการเงิน
07/08/2566 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณโครงการกองทุนโลกให้กับ เรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 61 แห่ง (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตรวจหาเชื้อ HIV) กลุ่มงานการเงิน
04/08/2566 แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบรายจ่ายประจำ กลุ่มงานงบประมาณ
26/07/2566 แจ้งการใช้ใบรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อแทนใบรับเงินธนาณัติในประเทศ (ธน.3) กลุ่มงานการเงิน
24/07/2566 เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ไม่มีหมวดหมู่
19/07/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 กลุ่มงานการเงิน
22/06/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 กลุ่มงานการเงิน
23/05/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 กลุ่มงานการเงิน
25/04/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มงานพัสดุ
21/04/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนเมษายน 2566 กลุ่มงานการเงิน
10/04/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานพัสดุ
05/04/2566 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณปี 2565 ขยายเวลาเบิกจ่ายถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2566 กลุ่มงานงบประมาณ
31/03/2566 ขออนุญาติเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐงานติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ไม่มีหมวดหมู่
29/03/2566 กำชับการบริหารจัดการและถัวจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีหมวดหมู่
23/03/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมีนาคม 2566 กลุ่มงานการเงิน
17/03/2566 หลักเกณฑ์การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารสัญญา หนังสือเวียน
22/02/2566 การเงินโอนจัดสรรงบประมาณโครงการกองทุนโรค ใช้ดำเนินการจัดกิจกรรม ปีที่ 3 ให้กับเรือนจำ 60 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
20/02/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานการเงิน
26/01/2566 แนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจำ ไม่มีหมวดหมู่
20/01/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมกราคม 2566 กลุ่มงานการเงิน
05/01/2566 การขอรับสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าขนย้ายผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานงบประมาณ
21/12/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนธันวาคม 2565 กลุ่มงานการเงิน
20/12/2565 ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กรมราชทัณฑ์ ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2566 กลุ่มงานการเงิน
22/11/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานการเงิน
09/11/2565 การจัดสรรเงินค่าบริการตรวจหาเชื้อ HIV ประจำปี 2565 โครงการกองทุนโลก กลุ่มงานการเงิน
26/10/2565 สำรวจการขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ค่าวัสดุที่อยู่อาศัย (ผ้าห่ม) ไม่มีหมวดหมู่
26/10/2565 ยืนยันยอดค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีหมวดหมู่
21/10/2565 สำรวจค่าใช้จ่ายเวรรักษาการณ์ควบคุมผู้ต้องขัง ปรงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ย้อนหลัง 2 ปี ไม่มีหมวดหมู่
20/10/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนตุลาคม 2565 กลุ่มงานการเงิน
18/10/2565 ขอให้จัดทำรายงานเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่มีหมวดหมู่
12/10/2565 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มงานงบประมาณ
12/10/2565 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มงานงบประมาณ
12/10/2565 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มงานงบประมาณ
12/10/2565 แจ้งรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (New GFMIS Thai) กลุ่มงานงบประมาณ
07/10/2565 อนุมัติกรอบวงเงิน ค่าเวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีหมวดหมู่
06/10/2565 แจ้งเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ 30 กย. 65 มีผลทำให้งบประมาณถูกพับไป กลุ่มงานงบประมาณ
04/10/2565 แจ้ง กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2566 กลุ่มงานงบประมาณ
28/09/2565 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีหมวดหมู่
22/09/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกันยายน 2565 กลุ่มงานการเงิน
20/09/2565 สำรวจขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าขนย้ายสัมภาระข้าราชการ/ครอบครัว ไม่มีหมวดหมู่
19/09/2565 ว 1095 กำหนดอัตราค่ายาผู้ป่วยนอกเชื้อไวรัสโคโรน่า รพ.รัฐ กลุ่มงานการเงิน
13/09/2565 สำรวจการขอรับจัดสรรค่าเช่าบ้าน ไม่มีหมวดหมู่
12/09/2565 การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีหมวดหมู่
05/09/2565 *แก้ไข* แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ภายใน 30 กย. 65 กลุ่มงานงบประมาณ
02/09/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 กันยายน 2565 กลุ่มงานบัญชี
01/09/2565 ว 1020 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่ารักษา ไข้ในรพ.ศิริราชและศูนย์ศรีพัฒน์ กลุ่มงานการเงิน
29/08/2565 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มงานงบประมาณ
22/08/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 กลุ่มงานการเงิน
18/08/2565 สำรวจรายการค่าขนย้ายระบายผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานงบประมาณ ข่าวกิจกรรม
17/08/2565 สำรวจการขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ไม่มีหมวดหมู่
04/08/2565 แบบฟอร์มชี้แจง/ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
04/08/2565 สำรวจการขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่มีหมวดหมู่
04/08/2565 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงบรายจ่ายประจำ กลุ่มงานงบประมาณ
02/08/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานบัญชี
02/08/2565 เร่งรัดเบิกจ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ไม่มีหมวดหมู่
18/07/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 กลุ่มงานการเงิน
01/07/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานบัญชี
30/06/2565 ขอให้ตรวจสอบและแจ้งส่งคืนงบประมาณ ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแล กลุ่มงานงบประมาณ
21/06/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 กลุ่มงานการเงิน
02/06/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานบัญชี
24/05/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 กลุ่มงานการเงิน
20/05/2565 กำชับการบริหารจัดการและถัวจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
18/05/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานบัญชี
06/05/2565 กำชับแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ไม่มีหมวดหมู่
28/04/2565 แจ้งความคืบหน้าค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีหมวดหมู่
26/04/2565 รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 New GFMIS Thai ไม่มีหมวดหมู่
21/04/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนเมษายน 2565 กลุ่มงานการเงิน
19/04/2565 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณปี 2564 ขยายเวลาเบิกจ่ายถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
08/04/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 กลุ่มงานบัญชี
29/03/2565 โอนกลับงบประมาณปี2565 โครงการพัฒนาระบบฯ(ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ผตข.) กลุ่มงานงบประมาณ
28/03/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน มีนาคม 2565 กลุ่มงานการเงิน
21/03/2565 ว 157 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับล่าสุด) กลุ่มงานการเงิน
17/03/2565 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี2565 โครงการพัฒนาระบบฯ(ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ผตข.) ไม่มีหมวดหมู่
15/03/2565 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ต่อไปถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
07/03/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 กลุ่มงานบัญชี
24/02/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานการเงิน
10/02/2565 ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและการขอรับสนับสนุนงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตเรือนจำปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล กลุ่มงานงบประมาณ
03/02/2565 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ 2564 และแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษีปี 2565 กลุ่มงานการเงิน หนังสือเวียน
01/02/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานบัญชี
26/01/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน มกราคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
20/01/2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัสดุ
20/01/2565 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มงานพัสดุ
20/01/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานพัสดุ
13/01/2565 เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล (ภารกิจสิ้นสุด 22 มค. 65) กลุ่มงานงบประมาณ
11/01/2565 การขอรับสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าขนย้ายผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
05/01/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 กลุ่มงานบัญชี
28/12/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
08/12/2564 อนุมัติกรอบวงเงิน ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ควบคุมผู้ต้องขัง และค่าสาธารณูปโภคผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่มีหมวดหมู่
01/12/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กลุ่มงานบัญชี
25/11/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ไม่มีหมวดหมู่
22/11/2564 สำรวจการขอรับการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าวัสดถุที่อยู่อาศัย (ผ้าห่ม) กลุ่มงานงบประมาณ
04/11/2564 การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานบัญชี
02/11/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มงานบัญชี
28/10/2564 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานบัญชี
27/10/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ไม่มีหมวดหมู่
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
21/09/2566 เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม กลุ่มงานงบประมาณ
15/09/2566 อัตราจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มงานงบประมาณ
05/09/2566 หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี กลุ่มงานงบประมาณ
04/08/2566 แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบรายจ่ายประจำ กลุ่มงานงบประมาณ
24/07/2566 เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ไม่มีหมวดหมู่
05/04/2566 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณปี 2565 ขยายเวลาเบิกจ่ายถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2566 กลุ่มงานงบประมาณ
31/03/2566 ขออนุญาติเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐงานติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ไม่มีหมวดหมู่
29/03/2566 กำชับการบริหารจัดการและถัวจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีหมวดหมู่
17/03/2566 หลักเกณฑ์การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารสัญญา หนังสือเวียน
26/01/2566 แนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจำ ไม่มีหมวดหมู่
05/01/2566 การขอรับสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าขนย้ายผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานงบประมาณ
26/10/2565 สำรวจการขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ค่าวัสดุที่อยู่อาศัย (ผ้าห่ม) ไม่มีหมวดหมู่
26/10/2565 ยืนยันยอดค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีหมวดหมู่
21/10/2565 สำรวจค่าใช้จ่ายเวรรักษาการณ์ควบคุมผู้ต้องขัง ปรงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ย้อนหลัง 2 ปี ไม่มีหมวดหมู่
18/10/2565 ขอให้จัดทำรายงานเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่มีหมวดหมู่
12/10/2565 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มงานงบประมาณ
12/10/2565 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มงานงบประมาณ
12/10/2565 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มงานงบประมาณ
12/10/2565 แจ้งรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (New GFMIS Thai) กลุ่มงานงบประมาณ
07/10/2565 อนุมัติกรอบวงเงิน ค่าเวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีหมวดหมู่
06/10/2565 แจ้งเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ 30 กย. 65 มีผลทำให้งบประมาณถูกพับไป กลุ่มงานงบประมาณ
04/10/2565 แจ้ง กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2566 กลุ่มงานงบประมาณ
28/09/2565 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีหมวดหมู่
20/09/2565 สำรวจขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าขนย้ายสัมภาระข้าราชการ/ครอบครัว ไม่มีหมวดหมู่
13/09/2565 สำรวจการขอรับจัดสรรค่าเช่าบ้าน ไม่มีหมวดหมู่
12/09/2565 การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีหมวดหมู่
05/09/2565 *แก้ไข* แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ภายใน 30 กย. 65 กลุ่มงานงบประมาณ
02/09/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 กันยายน 2565 กลุ่มงานบัญชี
29/08/2565 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มงานงบประมาณ
18/08/2565 สำรวจรายการค่าขนย้ายระบายผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานงบประมาณ ข่าวกิจกรรม
17/08/2565 สำรวจการขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ไม่มีหมวดหมู่
04/08/2565 แบบฟอร์มชี้แจง/ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
04/08/2565 สำรวจการขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่มีหมวดหมู่
04/08/2565 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงบรายจ่ายประจำ กลุ่มงานงบประมาณ
02/08/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานบัญชี
02/08/2565 เร่งรัดเบิกจ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ไม่มีหมวดหมู่
01/07/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานบัญชี
30/06/2565 ขอให้ตรวจสอบและแจ้งส่งคืนงบประมาณ ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแล กลุ่มงานงบประมาณ
02/06/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานบัญชี
20/05/2565 กำชับการบริหารจัดการและถัวจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
18/05/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานบัญชี
06/05/2565 กำชับแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ไม่มีหมวดหมู่
28/04/2565 แจ้งความคืบหน้าค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีหมวดหมู่
26/04/2565 รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 New GFMIS Thai ไม่มีหมวดหมู่
19/04/2565 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณปี 2564 ขยายเวลาเบิกจ่ายถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
08/04/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 กลุ่มงานบัญชี
29/03/2565 โอนกลับงบประมาณปี2565 โครงการพัฒนาระบบฯ(ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ผตข.) กลุ่มงานงบประมาณ
17/03/2565 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี2565 โครงการพัฒนาระบบฯ(ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ผตข.) ไม่มีหมวดหมู่
15/03/2565 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ต่อไปถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
07/03/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 กลุ่มงานบัญชี
10/02/2565 ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและการขอรับสนับสนุนงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตเรือนจำปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล กลุ่มงานงบประมาณ
01/02/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานบัญชี
13/01/2565 เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล (ภารกิจสิ้นสุด 22 มค. 65) กลุ่มงานงบประมาณ
11/01/2565 การขอรับสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าขนย้ายผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
05/01/2565 รายการคงค้าง ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 กลุ่มงานบัญชี
08/12/2564 อนุมัติกรอบวงเงิน ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ควบคุมผู้ต้องขัง และค่าสาธารณูปโภคผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่มีหมวดหมู่
01/12/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 กลุ่มงานบัญชี
22/11/2564 สำรวจการขอรับการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าวัสดถุที่อยู่อาศัย (ผ้าห่ม) กลุ่มงานงบประมาณ
04/11/2564 การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานบัญชี
02/11/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มงานบัญชี
28/10/2564 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานบัญชี
20/10/2564 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
14/10/2564 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มงานงบประมาณ
14/10/2564 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มงานงบประมาณ
12/10/2564 สินทรัพย์บริจาค ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงานบัญชี
12/10/2564 แจ้งขอให้รายงานเงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
12/10/2564 รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ ข่าวกิจกรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป หนังสือเวียน ไม่มีหมวดหมู่
12/10/2564 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มงานงบประมาณ
07/10/2564 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2565 (ประเภทเอกสารสำรองเงิน) กลุ่มงานงบประมาณ
04/10/2564 ยืนยันยอดเบิกจ่ายและค้างชำระ ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีหมวดหมู่
01/10/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กลุ่มงานบัญชี
21/09/2564 เร่งรัดดำเนินการเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีประเภทเอกสารสำรองเงิน CX หรือ CK) กลุ่มงานงบประมาณ
15/09/2564 ตรวจสอบเงินงบประมาณ 2564 รายการ PO ในระบบ GFMIS ไม่มีหมวดหมู่
15/09/2564 อนุมัติโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบรายจ่ายประจำ กลุ่มงานงบประมาณ
08/09/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีหมวดหมู่
03/09/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 กลุ่มงานบัญชี
01/09/2564 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มงานงบประมาณ
31/08/2564 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี กลุ่มงานงบประมาณ
26/08/2564 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบลงทุน กลุ่มงานงบประมาณ
19/08/2564 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบรายจ่ายประจำ กลุ่มงานงบประมาณ
02/08/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 กลุ่มงานบัญชี
15/07/2564 รายงานความคืบหน้าค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหมวดหมู่
01/07/2564 อนุมัติดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ก.ค.-ก.ย.64) กลุ่มงานงบประมาณ
01/07/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 กลุ่มงานบัญชี
01/06/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานบัญชี
03/05/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานบัญชี
08/04/2564 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไม่มีหมวดหมู่
05/04/2564 แจ้งอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
01/04/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 กลุ่มงานบัญชี
19/03/2564 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ถึงกันยายน 64 กลุ่มงานงบประมาณ
01/03/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 กลุ่มงานบัญชี
24/02/2564 รายงานความคืบหน้าค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานงบประมาณ หนังสือเวียน ไม่มีหมวดหมู่
03/02/2564 รายงานความคืบหน้า ค่าวัสดุอาหารค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหมวดหมู่
01/02/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานบัญชี
21/01/2564 แบบสำรวจมิเตอร์และปริมาณการใช้ไฟฟ้าและประปา ไม่มีหมวดหมู่
21/01/2564 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานบัญชี
15/01/2564 การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานบัญชี
07/01/2564 โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai กลุ่มงานบัญชี
07/01/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 กลุ่มงานบัญชี
01/12/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานบัญชี
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
21/09/2566 เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม กลุ่มงานงบประมาณ
15/09/2566 อัตราจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มงานงบประมาณ
05/09/2566 หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี กลุ่มงานงบประมาณ
04/08/2566 แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบรายจ่ายประจำ กลุ่มงานงบประมาณ
24/07/2566 เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ไม่มีหมวดหมู่
05/04/2566 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณปี 2565 ขยายเวลาเบิกจ่ายถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2566 กลุ่มงานงบประมาณ
31/03/2566 ขออนุญาติเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐงานติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ไม่มีหมวดหมู่
29/03/2566 กำชับการบริหารจัดการและถัวจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีหมวดหมู่
17/03/2566 หลักเกณฑ์การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารสัญญา หนังสือเวียน
26/01/2566 แนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจำ ไม่มีหมวดหมู่
05/01/2566 การขอรับสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าขนย้ายผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานงบประมาณ
26/10/2565 สำรวจการขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ค่าวัสดุที่อยู่อาศัย (ผ้าห่ม) ไม่มีหมวดหมู่
26/10/2565 ยืนยันยอดค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีหมวดหมู่
21/10/2565 สำรวจค่าใช้จ่ายเวรรักษาการณ์ควบคุมผู้ต้องขัง ปรงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ย้อนหลัง 2 ปี ไม่มีหมวดหมู่
18/10/2565 ขอให้จัดทำรายงานเงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่มีหมวดหมู่
12/10/2565 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มงานงบประมาณ
12/10/2565 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มงานงบประมาณ
12/10/2565 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มงานงบประมาณ
12/10/2565 แจ้งรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (New GFMIS Thai) กลุ่มงานงบประมาณ
07/10/2565 อนุมัติกรอบวงเงิน ค่าเวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีหมวดหมู่
06/10/2565 แจ้งเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 กรณีเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ 30 กย. 65 มีผลทำให้งบประมาณถูกพับไป กลุ่มงานงบประมาณ
04/10/2565 แจ้ง กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2566 กลุ่มงานงบประมาณ
28/09/2565 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีหมวดหมู่
20/09/2565 สำรวจขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าขนย้ายสัมภาระข้าราชการ/ครอบครัว ไม่มีหมวดหมู่
13/09/2565 สำรวจการขอรับจัดสรรค่าเช่าบ้าน ไม่มีหมวดหมู่
12/09/2565 การจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีหมวดหมู่
05/09/2565 *แก้ไข* แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ภายใน 30 กย. 65 กลุ่มงานงบประมาณ
29/08/2565 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มงานงบประมาณ
18/08/2565 สำรวจรายการค่าขนย้ายระบายผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานงบประมาณ ข่าวกิจกรรม
17/08/2565 สำรวจการขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ไม่มีหมวดหมู่
04/08/2565 แบบฟอร์มชี้แจง/ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
04/08/2565 สำรวจการขอรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่มีหมวดหมู่
04/08/2565 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงบรายจ่ายประจำ กลุ่มงานงบประมาณ
02/08/2565 เร่งรัดเบิกจ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ไม่มีหมวดหมู่
30/06/2565 ขอให้ตรวจสอบและแจ้งส่งคืนงบประมาณ ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแล กลุ่มงานงบประมาณ
20/05/2565 กำชับการบริหารจัดการและถัวจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
06/05/2565 กำชับแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ไม่มีหมวดหมู่
28/04/2565 แจ้งความคืบหน้าค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีหมวดหมู่
26/04/2565 รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 New GFMIS Thai ไม่มีหมวดหมู่
19/04/2565 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณปี 2564 ขยายเวลาเบิกจ่ายถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
29/03/2565 โอนกลับงบประมาณปี2565 โครงการพัฒนาระบบฯ(ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ผตข.) กลุ่มงานงบประมาณ
17/03/2565 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี2565 โครงการพัฒนาระบบฯ(ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ผตข.) ไม่มีหมวดหมู่
15/03/2565 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ต่อไปถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
10/02/2565 ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและการขอรับสนับสนุนงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตเรือนจำปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล กลุ่มงานงบประมาณ
13/01/2565 เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล (ภารกิจสิ้นสุด 22 มค. 65) กลุ่มงานงบประมาณ
11/01/2565 การขอรับสนับสนุนงบประมาณ รายการค่าขนย้ายผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานงบประมาณ
08/12/2564 อนุมัติกรอบวงเงิน ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ควบคุมผู้ต้องขัง และค่าสาธารณูปโภคผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่มีหมวดหมู่
22/11/2564 สำรวจการขอรับการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าวัสดถุที่อยู่อาศัย (ผ้าห่ม) กลุ่มงานงบประมาณ
20/10/2564 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
14/10/2564 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มงานงบประมาณ
14/10/2564 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มงานงบประมาณ
12/10/2564 แจ้งขอให้รายงานเงินทดรองราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
12/10/2564 รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ ข่าวกิจกรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป หนังสือเวียน ไม่มีหมวดหมู่
12/10/2564 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มงานงบประมาณ
07/10/2564 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2565 (ประเภทเอกสารสำรองเงิน) กลุ่มงานงบประมาณ
04/10/2564 ยืนยันยอดเบิกจ่ายและค้างชำระ ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีหมวดหมู่
21/09/2564 เร่งรัดดำเนินการเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีประเภทเอกสารสำรองเงิน CX หรือ CK) กลุ่มงานงบประมาณ
15/09/2564 ตรวจสอบเงินงบประมาณ 2564 รายการ PO ในระบบ GFMIS ไม่มีหมวดหมู่
15/09/2564 อนุมัติโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบรายจ่ายประจำ กลุ่มงานงบประมาณ
08/09/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีหมวดหมู่
01/09/2564 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กลุ่มงานงบประมาณ
31/08/2564 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี กลุ่มงานงบประมาณ
26/08/2564 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบลงทุน กลุ่มงานงบประมาณ
19/08/2564 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบรายจ่ายประจำ กลุ่มงานงบประมาณ
15/07/2564 รายงานความคืบหน้าค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหมวดหมู่
01/07/2564 อนุมัติดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ก.ค.-ก.ย.64) กลุ่มงานงบประมาณ
08/04/2564 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไม่มีหมวดหมู่
05/04/2564 แจ้งอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
19/03/2564 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ถึงกันยายน 64 กลุ่มงานงบประมาณ
24/02/2564 รายงานความคืบหน้าค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานงบประมาณ หนังสือเวียน ไม่มีหมวดหมู่
03/02/2564 รายงานความคืบหน้า ค่าวัสดุอาหารค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหมวดหมู่
21/01/2564 แบบสำรวจมิเตอร์และปริมาณการใช้ไฟฟ้าและประปา ไม่มีหมวดหมู่
10/11/2563 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
02/11/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
02/11/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
29/10/2563 สำรวจการขอรับค่าวัสดุที่อยู่อาศัย(ผ้าห่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
28/10/2563 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ กลุ่มงานงบประมาณ
21/10/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
21/10/2563 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
16/10/2563 แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประเภทเอกสารสำรองเงิน CX/CK กลุ่มงานงบประมาณ
09/10/2563 ขอให้รายงานฐานะเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานงบประมาณ ข่าวกิจกรรม หนังสือเวียน
08/10/2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
08/10/2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหาร พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
30/09/2563 แจ้งโอนจัดสรร ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีหมวดหมู่
29/09/2563 แจ้งโอนจัดสรร ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานงบประมาณ
18/09/2563 วิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เงินงบประมาณปี2563) เพิ่มเติมจาก ว135 กลุ่มงานงบประมาณ
15/09/2563 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
14/09/2563 ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหมวดหมู่
21/08/2563 ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เพียงพอ ไม่มีหมวดหมู่
18/08/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี กลุ่มงานงบประมาณ
18/08/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน กลุ่มงานงบประมาณ
29/07/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน กลุ่มงานงบประมาณ
16/04/2563 ตรวจสอบสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63 (เพื่อดำเนินการเบิกหักผลักส่งงบประมาณ 62 พลางก่อน)) กลุ่มงานงบประมาณ
13/04/2563 แจ้งความคืบหน้า ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานงบประมาณ หนังสือเวียน
02/04/2563 แจ้งผลการอนุมัติเงินกันขยาย (2559-2562) ต่อไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 กลุ่มงานงบประมาณ
17/03/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อไปจนถึงกันยายน 2563) กลุ่มงานงบประมาณ
11/03/2563 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน กลุ่มงานงบประมาณ
09/03/2563 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานงบประมาณ
27/02/2563 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง แจ้งข้อมูลการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า ตั้งแต่ ต.ค.62-ม.ค.63 กลุ่มงานงบประมาณ
04/02/2563 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
29/09/2566 รายการตั้งเบิกโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ กลุ่มงานการเงิน
21/09/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกันยายน 2566 กลุ่มงานการเงิน
23/08/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 กลุ่มงานการเงิน
07/08/2566 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณโครงการกองทุนโลกให้กับ เรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 61 แห่ง (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การตรวจหาเชื้อ HIV) กลุ่มงานการเงิน
26/07/2566 แจ้งการใช้ใบรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อแทนใบรับเงินธนาณัติในประเทศ (ธน.3) กลุ่มงานการเงิน
19/07/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 กลุ่มงานการเงิน
22/06/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 กลุ่มงานการเงิน
23/05/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 กลุ่มงานการเงิน
21/04/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนเมษายน 2566 กลุ่มงานการเงิน
23/03/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมีนาคม 2566 กลุ่มงานการเงิน
22/02/2566 การเงินโอนจัดสรรงบประมาณโครงการกองทุนโรค ใช้ดำเนินการจัดกิจกรรม ปีที่ 3 ให้กับเรือนจำ 60 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
20/02/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานการเงิน
20/01/2566 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมกราคม 2566 กลุ่มงานการเงิน
21/12/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนธันวาคม 2565 กลุ่มงานการเงิน
20/12/2565 ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กรมราชทัณฑ์ ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม 2566 กลุ่มงานการเงิน
22/11/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 กลุ่มงานการเงิน
09/11/2565 การจัดสรรเงินค่าบริการตรวจหาเชื้อ HIV ประจำปี 2565 โครงการกองทุนโลก กลุ่มงานการเงิน
20/10/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนตุลาคม 2565 กลุ่มงานการเงิน
22/09/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกันยายน 2565 กลุ่มงานการเงิน
19/09/2565 ว 1095 กำหนดอัตราค่ายาผู้ป่วยนอกเชื้อไวรัสโคโรน่า รพ.รัฐ กลุ่มงานการเงิน
01/09/2565 ว 1020 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่ารักษา ไข้ในรพ.ศิริราชและศูนย์ศรีพัฒน์ กลุ่มงานการเงิน
22/08/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 กลุ่มงานการเงิน
18/07/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 กลุ่มงานการเงิน
21/06/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 กลุ่มงานการเงิน
24/05/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 กลุ่มงานการเงิน
21/04/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนเมษายน 2565 กลุ่มงานการเงิน
28/03/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน มีนาคม 2565 กลุ่มงานการเงิน
21/03/2565 ว 157 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับล่าสุด) กลุ่มงานการเงิน
24/02/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานการเงิน
03/02/2565 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ 2564 และแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษีปี 2565 กลุ่มงานการเงิน หนังสือเวียน
26/01/2565 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน มกราคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
28/12/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
25/11/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ไม่มีหมวดหมู่
27/10/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ไม่มีหมวดหมู่
20/10/2564 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กลุ่มงานการเงิน
24/09/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกันยายน 2564 กลุ่มงานการเงิน
02/09/2564 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) กลุ่มงานการเงิน
02/09/2564 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) กลุ่มงานการเงิน
23/08/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
20/07/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
15/07/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง มิ.ย. 64 กลุ่มงานการเงิน
24/06/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่มงานการเงิน
16/06/2564 เรื่อง ขอเสนอเปิดบัญชีเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับผู้ต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน
16/06/2564 เรื่อง การโอนเงินผ่านระบบ KTB ทดแทนการโอนเงินโดยการส่ง File ผ่านสาขาธนาคาร กลุ่มงานการเงิน
10/06/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง พ.ค. 64 กลุ่มงานการเงิน
01/06/2564 แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณโครงการกองทุนโลก ปี 2021-2013 ปีที่1 กลุ่มงานการเงิน
24/05/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
12/05/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง เม.ย.64 กลุ่มงานการเงิน
03/05/2564 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน กลุ่มงานการเงิน
29/04/2564 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กลุ่มงานการเงิน
29/04/2564 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม กลุ่มงานการเงิน
25/04/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนเมษายน 2564 กลุ่มงานการเงิน
20/04/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง มี.ค.64 กลุ่มงานการเงิน
31/03/2564 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว59 ลว 22 มี.ค. 64 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานการเงิน
30/03/2564 ขอเรียนเชิญหน่วยงานในสังกัด กรมราชทัณฑ์ ใช้บริการระบบบริการจัดการทางการเงินของธนาคาร กลุ่มงานการเงิน
24/03/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมีนาคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
08/03/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง ก.พ.64 กลุ่มงานการเงิน
19/02/2564 เเจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน 142 แห่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานการเงิน
11/02/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง ม.ค.64 กลุ่มงานการเงิน
01/02/2564 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 2563 เรือนจำและทัณฑสถาน 142 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
22/01/2564 โอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมกราคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
14/01/2564 ผลเบิกจ่ายเงินสำนัก/กอง ธ.ค.63 ไม่มีหมวดหมู่
13/01/2564 ว 623 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กลุ่มงานการเงิน
23/12/2563 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานการเงิน
23/12/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
09/12/2563 ผลใช้จ่ายเงินสำนัก/กอง พ.ย.63 ไม่มีหมวดหมู่
03/12/2563 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กลุ่มงานการเงิน
24/11/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานการเงิน
10/11/2563 รายงานผลเบิกจ่ายเงินสำนัก/กอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ไม่มีหมวดหมู่
22/10/2563 เเจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
16/10/2563 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563 กลุ่มงานการเงิน
06/10/2563 ว 447 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน กลุ่มงานการเงิน
29/09/2563 ว 450 การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่มีหมวดหมู่
29/09/2563 ว 441 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กลุ่มงานการเงิน
23/09/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกันยายน 2563 กลุ่มงานการเงิน
23/09/2563 ว 422 อัตราค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา กลุ่มงานการเงิน
26/08/2563 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มตามแนวทางการปฏิบัติ (ฉบับชั่วคราว) (ฉบับที่ 2) ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจำ พ.ศ.2562 กลุ่มงานการเงิน
24/08/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
19/08/2563 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มตามแนวทางการปฏิบัติ (ฉบับชั่วคราว) ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจำ พ.ศ.2562 กลุ่มงานการเงิน
23/07/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำเเละทัณฑสถาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
03/07/2563 แจ้งการตัดโอนงบประมาณโครงการกองทุนโลก เพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส โคโรนา (covid-19) กลุ่มงานการเงิน
01/07/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กลุ่มงานการเงิน
01/07/2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 กลุ่มงานการเงิน
24/06/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 กลุ่มงานการเงิน
04/06/2563 โอนเงิน ดอกเบี้ยเงินกลางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 131 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
25/05/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 รจ/ทส. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
30/04/2563 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคชจ.ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด 19 กลุ่มงานการเงิน
24/04/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานการเงิน
21/04/2563 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานการเงิน
16/04/2563 ว 130 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาฯ ไวรัสโคโรนา (ฉบับที่2) กลุ่มงานการเงิน
01/04/2563 ว 102 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฯ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 กลุ่มงานการเงิน
25/03/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
24/03/2563 โอนจัดสรรเงินดอกเบี้ยฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน 50 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
12/03/2563 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กลุ่มงานการเงิน
02/03/2563 โอนเงินจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ รจ.ทส. 7 แห่ง (โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย) กลุ่มงานการเงิน
02/03/2563 โอนเงินจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ รจ.ทส. 7 แห่ง (โครงการราชทัณฑปันสุขฯ) กลุ่มงานการเงิน
25/02/2563 โครงการกองทุนโลก แจ้งการโอนงบประมาณ ปรับปรุงห้องแยกโรค ครั้งที่ 2 ให้แก่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 45 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
24/02/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานการเงิน
23/02/2563 เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราดอกเบี้ยประชุมรายเดือนและเป็นรายครั้ง กลุ่มงานการเงิน
13/02/2563 โครงการกองทุนโลก แจ้งการโอนเงินจัดสรรการดำเนินกิจกรรม BL1 และ BL4 เรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 70 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
17/07/2558 แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
25/04/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มงานพัสดุ
10/04/2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงานพัสดุ
20/01/2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัสดุ
20/01/2565 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มงานพัสดุ
20/01/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มงานพัสดุ
17/03/2564 ความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มงานพัสดุ
11/03/2564 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของกรมราชทัณฑ์ กลุ่มงานพัสดุ
11/03/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 กลุ่มงานพัสดุ
11/03/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัสดุ
11/03/2564 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัสดุ
10/03/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัสดุ
29/08/2561 จากฝ่ายพัสดุ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการส่งคืนอุปกรณ์รถและ กรณีที่ชดใช้เป็นเงิน ไม่มีหมวดหมู่
29/08/2561 จากฝ่ายพัสดุ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ขอแจ้งการปล่อยช่องสัญญาณเข้าสู่ SIM ใหม่ และแจ้งปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน ไม่มีหมวดหมู่
06/06/2561 แจ้ง เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญาจะซื้อจะขายอาหารดิบแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง กลุ่มงานพัสดุ
24/05/2561 เรื่อง แจ้งความต้องการบริโภคข้าวสาร ประจำงวดที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 กค.61-30 กย.61)ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 กลุ่มงานพัสดุ
27/12/2560 ขอสำรวจการดำเนินการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มงานพัสดุ
26/12/2560 ด่วนที่สุด (ฝ่ายพัสดุ 1) ขอให้เรือนจำ / ทัณฑสถาน ที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ รายงานเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขังประจำปี 2560 (จัดซื้อเพิ่มเติม) กลุ่มงานพัสดุ
19/12/2560 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามการเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณให้ทันปีงบประมาณ 2561 เบอร์ Fax 02-967-2222 ต่อ 390 หรือโทร 02-967-2233 ขอบคุณค่ะ 1.รจก.เขาบิน 2.รจอ.ชัยบาดาล 3.รจจ.พระนครศรีอยุธยา 4.รจก.สมุทรปราการ 5.ทสญ.ชลบุรี 6.รจจ.อำนาจเจริญ 7.รจจ.ยโสธร 8.รจอ.สว่างแดนดิน 9.รจจ.ลำพูน 10.รจจ.สมุทรสาคร 11. รจอ.ทองผาภูมิ 12.รจจ.พังงา 13.รจจ.กระบี่ 14.รจก.สุราษฯ 15.รจจ.สงขลา กลุ่มงานพัสดุ
05/10/2560 ฝ่ายพัสดุที่ 2 ด่วนที่สุด ขอให้เรือนจำจัดส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำโครงสร้างเบาเฟส 2 ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ดังนี้ 1. รจอ.หลังสวน 2. ทสบ.ลำปาง 3. รจอ.สวรรคโลก 4. ทสก.เขาพริก 5. ทสป.ห้วยโป่ง ไม่มีหมวดหมู่
28/09/2560 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ดังต่อไปนี้ ขอหลักฐานเพิ่มเติมในการขออนุมัติจัดซื้ออาหารดิบเพื่อให้ปลัดกระทรวงฯ ลงนามอนุมัติ กลุ่มงานพัสดุ
14/09/2560 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2560 ภายในวันที่  19  กันยายน  2560 เพื่อให้ทันเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2560 นี้ หมายเหตุ ใบรายงานให้ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 กลุ่มงานพัสดุ
30/08/2560 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนสิงหาคม 2560 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามการเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณให้ทันปีงบประมาณ 2560 เบอร์ Fax 02-967-2222 ต่อ 390 หรือโทร 02-967-2233 กลุ่มงานพัสดุ
29/08/2560 รายงานผลการจัดหาเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือกรมฯ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 กลุ่มงานพัสดุ
24/08/2560 ฝ่ายพัสดุที่ 2 แจ้งการนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ใช้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รายการ กลุ่มงานพัสดุ
10/08/2560 แนวทางการจัดหาเครื่องบริโภค ปี 2561 กลุ่มงานพัสดุ
07/08/2560 ด่วนที่สุด ขอให้เรือนจำโครงสร้างเบา กลุ่มเตรียมก่อสร้างเฟส 2 ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน กลุ่มงานพัสดุ
07/08/2560 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 กลุ่มงานพัสดุ
20/12/2559 ประกาศราคากลาง จ้างออกข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ กลุ่มงานพัสดุ
15/12/2559 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 กลุ่มงานพัสดุ
14/12/2559 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินการแจ้งสั่งข้าวสารประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 60) มายังกรมฯ ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 59 กลุ่มงานพัสดุ
06/12/2559 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 กลุ่มงานพัสดุ
09/11/2559 ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนตุลาคม 2559 ภายในวันที่ 10 พ.ย. 59 กลุ่มงานพัสดุ
05/10/2559 บัญชีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งข้าราชการกรมราชทัณฑ์ กลุ่มงานพัสดุ
30/09/2559 ขั้นตอนการชำระเงินการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มงานพัสดุ
23/09/2559 ด่วนที่สุด เร่งรัดการจัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559 ขอให้จัดส่งภายในวันนี้ กลุ่มงานพัสดุ
21/09/2559 ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559 ภายในวันนี้ กลุ่มงานพัสดุ
14/09/2559 ด่วนที่สุด แบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559 ขอให้จัดส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 กลุ่มงานพัสดุ
09/09/2559 ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนสิงหาคม 2559 ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 กลุ่มงานพัสดุ
07/09/2559 ด่วนที่สุด แบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนสิงหาคม 2559 กลุ่มงานพัสดุ
07/09/2559 ด่วนที่สุด แบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559 กลุ่มงานพัสดุ
05/09/2559 ด่วนที่สุด แบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนสิงหาคม 2559 กลุ่มงานพัสดุ
05/09/2559 ด่วนที่สุด แจ้งผู้ที่เกษียนอายุที่มีความประสงค์จะซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งไปใช้เป็นการส่วนตัว กลุ่มงานพัสดุ
13/06/2559 รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน ยังไม่ได้แจ้งปริมาณความต้องการข้าวสาร งวดที่ 3 (กค.-กย.59) ซึ่งได้ล่วงเลยเวลาที่กำหนดแล้ว ภายในวันนี้ กลุ่มงานพัสดุ
02/06/2559 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน แจ้งปริมาณความต้องการบริโภคข้าวสาร (งวดที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มงานพัสดุ
24/05/2559 แบบรายงานผลการจัดหาเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มงานพัสดุ
09/05/2559 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ รายงานผลการจัดหาเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้ง 3 ครั้ง ในการดำเนินการจัดหา กลุ่มงานพัสดุ
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
01/03/2562 โครงการสัมมนา “แนวทางในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
13/03/2561 โครงการสัมมนา “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
16/01/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา”การทำงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560″ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
14/11/2559 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา “มิติใหม่แห่งการบริหารงานพัสดุ” กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
17/08/2559 โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนจัดซื้อเครืื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
14/01/2559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการปฏิบัติงานด้านการเงิน หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
16/11/2558 รายชื่อเรือนจำที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป” ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
05/11/2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป” ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
29/07/2558 แจ้งห้องอบรมโครงการอบรมพัสดุ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี อบรม ณ ห้อง Tipawan Ballroom และเข้าเช็คอินที่โรงแรม ในวันที่แจ้งเข้าพักได้เลยค่ะ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
13/07/2558 รายชื่อเรือนจำที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)” ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
09/07/2558 รายชื่อเรือนจำที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)” ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
26/06/2558 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
02/09/2565 รายงานการตั้งเบิกงบลงทุน (บัญชีพักสินทรัพย์) คงค้าง ข่าวปักหมุด
02/09/2565 รายงานการนำส่งเงินด้วย Pay in Slip คงค้าง ข่าวปักหมุด
02/08/2565 เอกสารตั้งเบิกบำนาญจ่ายตรง จากระบบ GFMIS ข่าวปักหมุด
07/03/2565 รายงานการตั้งเบิก ขบ.02 และ ขบ.03 คงค้าง ข่าวปักหมุด
14/08/2561 ผลการใช้จ่ายเงินของสำนัก/กอง ข่าวปักหมุด
13/07/2561 ผลการใช้เงิน ของสำนัก/กอง มิ.ย.61 ข่าวปักหมุด
12/06/2561 ผลการใช้จ่ายเงิน พ.ค.61 ของสำนัก/กอง ข่าวปักหมุด
03/08/2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงาน ของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (มีค.61 ล่าสุด) ข่าวปักหมุด
22/06/2560 บัญชีรายละเอียดสินทรัพย์รายตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 สินทรัพย์บริจาค ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 ปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางฯ ข่าวปักหมุด
22/06/2560 จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ข่าวปักหมุด
22/06/2560 หนังสือเวียน ข่าวปักหมุด
20/06/2560 การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ข่าวปักหมุด
20/06/2560 การโอนจัดสรรเงินประจำงวด (เงินงบประมาณ) ข่าวปักหมุด