ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
16/06/2564 เรื่อง ขอเสนอเปิดบัญชีเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับผู้ต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน
16/06/2564 เรื่อง การโอนเงินผ่านระบบ KTB ทดแทนการโอนเงินโดยการส่ง File ผ่านสาขาธนาคาร กลุ่มงานการเงิน
10/06/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง พ.ค. 64 กลุ่มงานการเงิน
01/06/2564 แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณโครงการกองทุนโลก ปี 2021-2013 ปีที่1 กลุ่มงานการเงิน
01/06/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานบัญชี
24/05/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
12/05/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง เม.ย.64 กลุ่มงานการเงิน
03/05/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานบัญชี
03/05/2564 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน กลุ่มงานการเงิน
29/04/2564 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กลุ่มงานการเงิน
29/04/2564 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม กลุ่มงานการเงิน
25/04/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนเมษายน 2564 กลุ่มงานการเงิน
20/04/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง มี.ค.64 กลุ่มงานการเงิน
08/04/2564 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไม่มีหมวดหมู่
05/04/2564 แจ้งอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
01/04/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 กลุ่มงานบัญชี
31/03/2564 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว59 ลว 22 มี.ค. 64 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานการเงิน
30/03/2564 ขอเรียนเชิญหน่วยงานในสังกัด กรมราชทัณฑ์ ใช้บริการระบบบริการจัดการทางการเงินของธนาคาร กลุ่มงานการเงิน
24/03/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมีนาคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
19/03/2564 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ถึงกันยายน 64 กลุ่มงานงบประมาณ
17/03/2564 ความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มงานพัสดุ
11/03/2564 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของกรมราชทัณฑ์ กลุ่มงานพัสดุ
11/03/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 กลุ่มงานพัสดุ
11/03/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัสดุ
11/03/2564 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัสดุ
10/03/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัสดุ
08/03/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง ก.พ.64 กลุ่มงานการเงิน
01/03/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 กลุ่มงานบัญชี
24/02/2564 รายงานความคืบหน้าค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานงบประมาณ หนังสือเวียน ไม่มีหมวดหมู่
19/02/2564 เเจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน 142 แห่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานการเงิน
11/02/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง ม.ค.64 กลุ่มงานการเงิน
03/02/2564 รายงานความคืบหน้า ค่าวัสดุอาหารค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหมวดหมู่
01/02/2564 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 2563 เรือนจำและทัณฑสถาน 142 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
01/02/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานบัญชี
22/01/2564 โอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมกราคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
21/01/2564 แบบสำรวจมิเตอร์และปริมาณการใช้ไฟฟ้าและประปา ไม่มีหมวดหมู่
21/01/2564 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานบัญชี
15/01/2564 การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานบัญชี
14/01/2564 ผลเบิกจ่ายเงินสำนัก/กอง ธ.ค.63 ไม่มีหมวดหมู่
13/01/2564 ว 623 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กลุ่มงานการเงิน
07/01/2564 โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai กลุ่มงานบัญชี
07/01/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 กลุ่มงานบัญชี
23/12/2563 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานการเงิน
23/12/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
09/12/2563 ผลใช้จ่ายเงินสำนัก/กอง พ.ย.63 ไม่มีหมวดหมู่
03/12/2563 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กลุ่มงานการเงิน
01/12/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานบัญชี
24/11/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานการเงิน
16/11/2563 กำชับเรือนจำจัดทำพร้อมตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มงานบัญชี
10/11/2563 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
10/11/2563 รายงานผลเบิกจ่ายเงินสำนัก/กอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ไม่มีหมวดหมู่
02/11/2563 บัญชีแยกประเภทสำหรับจัดทำ Pivot Table ตามเกณฑ์ประเมิน 2563 กลุ่มงานบัญชี
02/11/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
02/11/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
02/11/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานบัญชี
29/10/2563 สำรวจการขอรับค่าวัสดุที่อยู่อาศัย(ผ้าห่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
28/10/2563 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ กลุ่มงานงบประมาณ
22/10/2563 เเจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
21/10/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
21/10/2563 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
20/10/2563 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานบัญชี
16/10/2563 แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประเภทเอกสารสำรองเงิน CX/CK กลุ่มงานงบประมาณ
16/10/2563 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563 กลุ่มงานการเงิน
14/10/2563 สินทรัพย์บริจาค ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานบัญชี
09/10/2563 ขอให้รายงานฐานะเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานงบประมาณ ข่าวกิจกรรม หนังสือเวียน
08/10/2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
08/10/2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหาร พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
07/10/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานบัญชี
06/10/2563 ว 447 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน กลุ่มงานการเงิน
30/09/2563 แจ้งโอนจัดสรร ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีหมวดหมู่
29/09/2563 แจ้งโอนจัดสรร ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานงบประมาณ
29/09/2563 ว 450 การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่มีหมวดหมู่
29/09/2563 ว 441 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กลุ่มงานการเงิน
23/09/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกันยายน 2563 กลุ่มงานการเงิน
23/09/2563 ว 422 อัตราค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา กลุ่มงานการเงิน
18/09/2563 วิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เงินงบประมาณปี2563) เพิ่มเติมจาก ว135 กลุ่มงานงบประมาณ
15/09/2563 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
14/09/2563 ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหมวดหมู่
01/09/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 กลุ่มงานบัญชี
26/08/2563 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มตามแนวทางการปฏิบัติ (ฉบับชั่วคราว) (ฉบับที่ 2) ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจำ พ.ศ.2562 กลุ่มงานการเงิน
24/08/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
21/08/2563 ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เพียงพอ ไม่มีหมวดหมู่
19/08/2563 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มตามแนวทางการปฏิบัติ (ฉบับชั่วคราว) ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจำ พ.ศ.2562 กลุ่มงานการเงิน
18/08/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี กลุ่มงานงบประมาณ
18/08/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน กลุ่มงานงบประมาณ
03/08/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานบัญชี
29/07/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน กลุ่มงานงบประมาณ
23/07/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำเเละทัณฑสถาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
03/07/2563 แจ้งการตัดโอนงบประมาณโครงการกองทุนโลก เพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส โคโรนา (covid-19) กลุ่มงานการเงิน
01/07/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กลุ่มงานการเงิน
01/07/2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 กลุ่มงานการเงิน
01/07/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานบัญชี
24/06/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 กลุ่มงานการเงิน
04/06/2563 โอนเงิน ดอกเบี้ยเงินกลางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 131 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
01/06/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานบัญชี
25/05/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 รจ/ทส. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
19/05/2563 แจ้งทราบเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง การบันทึกเอกสารประเภท BE รหัสงบประมาณพลางก่อน กลุ่มงานบัญชี
14/05/2563 การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มงานบัญชี
01/05/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กลุ่มงานบัญชี
30/04/2563 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคชจ.ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด 19 กลุ่มงานการเงิน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
01/06/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานบัญชี
03/05/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานบัญชี
08/04/2564 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไม่มีหมวดหมู่
05/04/2564 แจ้งอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
01/04/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 กลุ่มงานบัญชี
19/03/2564 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ถึงกันยายน 64 กลุ่มงานงบประมาณ
01/03/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 กลุ่มงานบัญชี
24/02/2564 รายงานความคืบหน้าค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานงบประมาณ หนังสือเวียน ไม่มีหมวดหมู่
03/02/2564 รายงานความคืบหน้า ค่าวัสดุอาหารค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหมวดหมู่
01/02/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานบัญชี
21/01/2564 แบบสำรวจมิเตอร์และปริมาณการใช้ไฟฟ้าและประปา ไม่มีหมวดหมู่
21/01/2564 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานบัญชี
15/01/2564 การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานบัญชี
07/01/2564 โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai กลุ่มงานบัญชี
07/01/2564 รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 กลุ่มงานบัญชี
01/12/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานบัญชี
16/11/2563 กำชับเรือนจำจัดทำพร้อมตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มงานบัญชี
10/11/2563 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
02/11/2563 บัญชีแยกประเภทสำหรับจัดทำ Pivot Table ตามเกณฑ์ประเมิน 2563 กลุ่มงานบัญชี
02/11/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
02/11/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
02/11/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานบัญชี
29/10/2563 สำรวจการขอรับค่าวัสดุที่อยู่อาศัย(ผ้าห่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
28/10/2563 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ กลุ่มงานงบประมาณ
21/10/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
21/10/2563 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
20/10/2563 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานบัญชี
16/10/2563 แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประเภทเอกสารสำรองเงิน CX/CK กลุ่มงานงบประมาณ
14/10/2563 สินทรัพย์บริจาค ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงานบัญชี
09/10/2563 ขอให้รายงานฐานะเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานงบประมาณ ข่าวกิจกรรม หนังสือเวียน
08/10/2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
08/10/2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหาร พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
07/10/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มงานบัญชี
30/09/2563 แจ้งโอนจัดสรร ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีหมวดหมู่
29/09/2563 แจ้งโอนจัดสรร ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานงบประมาณ
18/09/2563 วิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เงินงบประมาณปี2563) เพิ่มเติมจาก ว135 กลุ่มงานงบประมาณ
15/09/2563 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
14/09/2563 ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหมวดหมู่
01/09/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 กลุ่มงานบัญชี
21/08/2563 ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เพียงพอ ไม่มีหมวดหมู่
18/08/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี กลุ่มงานงบประมาณ
18/08/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน กลุ่มงานงบประมาณ
03/08/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานบัญชี
29/07/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน กลุ่มงานงบประมาณ
01/07/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานบัญชี
01/06/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานบัญชี
19/05/2563 แจ้งทราบเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง การบันทึกเอกสารประเภท BE รหัสงบประมาณพลางก่อน กลุ่มงานบัญชี
14/05/2563 การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กลุ่มงานบัญชี
01/05/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กลุ่มงานบัญชี
16/04/2563 ตรวจสอบสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63 (เพื่อดำเนินการเบิกหักผลักส่งงบประมาณ 62 พลางก่อน)) กลุ่มงานงบประมาณ
13/04/2563 แจ้งความคืบหน้า ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานงบประมาณ หนังสือเวียน
02/04/2563 แจ้งผลการอนุมัติเงินกันขยาย (2559-2562) ต่อไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 กลุ่มงานงบประมาณ
02/04/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 กลุ่มงานบัญชี
17/03/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อไปจนถึงกันยายน 2563) กลุ่มงานงบประมาณ
11/03/2563 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน กลุ่มงานงบประมาณ
09/03/2563 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานงบประมาณ
02/03/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 กลุ่มงานบัญชี
27/02/2563 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง แจ้งข้อมูลการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า ตั้งแต่ ต.ค.62-ม.ค.63 กลุ่มงานงบประมาณ
04/02/2563 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
04/02/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานบัญชี
09/01/2563 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบัญชี
07/01/2563 รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 กลุ่มงานบัญชี
02/12/2562 รายการคงค้าง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 กลุ่มงานบัญชี
19/11/2562 ข้อมูลเพื่อช่วยเรือนจำในการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ปี 2562 กลุ่มงานบัญชี
13/11/2562 แบบฟอร์มรายละเอียดประกอบงบการเงิน ปี 2562 กลุ่มงานบัญชี
01/11/2562 รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานบัญชี
22/10/2562 เเบบฟอร์มเกณฑ์ประเมินบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานบัญชี
22/10/2562 วัสดุคงคลังคงเหลือในระบบ GF ณ วันที่ 30 กันยายน เพื่อประกอบการจัดทำเกณฑ์ประเมิน กลุ่มงานบัญชี
22/10/2562 สินทรัพย์รายตัว ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานบัญชี
16/10/2562 สินทรัพย์บริจาค ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานบัญชี
15/10/2562 รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานบัญชี
10/10/2562 รายละเอียดหมวดพัสดุของวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานบัญชี
09/10/2562 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
09/10/2562 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
09/10/2562 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
07/10/2562 รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 กลุ่มงานบัญชี
04/10/2562 แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานงบประมาณ
10/09/2562 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
03/09/2562 ซักซ้อมความเข้าใจ การกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานงบประมาณ
02/09/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน กันยายน 2562 กลุ่มงานบัญชี
23/08/2562 ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน กลุ่มงานงบประมาณ
15/08/2562 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ดำเนินการยืนยันยอดการค้างชำระค่าวัสดุอาหารและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 กลุ่มงานงบประมาณ
01/08/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน สิงหาคม 2562 กลุ่มงานบัญชี
01/07/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานบัญชี
18/06/2562 แจ้งความคืบหน้า ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีหมวดหมู่
04/06/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน มิถุนายน 2562 กลุ่มงานบัญชี
01/05/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานบัญชี
03/04/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน เมษายน 2562 กลุ่มงานบัญชี
26/03/2562 เเนวทางการดำเนินการสำหรับดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง กลุ่มงานบัญชี
22/03/2562 แจ้งแนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึง กันยายน พ.ศ.2562 กลุ่มงานงบประมาณ
08/03/2562 ขอให้ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานงบประมาณ
04/03/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน มีนาคม 2562 กลุ่มงานบัญชี
11/02/2562 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานบัญชี
06/02/2562 การจัดส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินที่ยังไม่ครบถ้วน กลุ่มงานบัญชี
04/02/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานบัญชี
01/02/2562 รหัสกิจกรรมย่อยสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานบัญชี
30/01/2562 รหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานบัญชี
02/01/2562 รายการคงค้าง ณ เดือน มกราคม 2562 กลุ่มงานบัญชี
26/12/2561 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ งบกลาง ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มงานงบประมาณ
03/12/2561 รายการคงค้าง ณ เดือน ธันวาคม 2561 กลุ่มงานบัญชี
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
08/04/2564 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไม่มีหมวดหมู่
05/04/2564 แจ้งอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
19/03/2564 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ถึงกันยายน 64 กลุ่มงานงบประมาณ
24/02/2564 รายงานความคืบหน้าค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานงบประมาณ หนังสือเวียน ไม่มีหมวดหมู่
03/02/2564 รายงานความคืบหน้า ค่าวัสดุอาหารค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหมวดหมู่
21/01/2564 แบบสำรวจมิเตอร์และปริมาณการใช้ไฟฟ้าและประปา ไม่มีหมวดหมู่
10/11/2563 แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
02/11/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
02/11/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
29/10/2563 สำรวจการขอรับค่าวัสดุที่อยู่อาศัย(ผ้าห่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
28/10/2563 ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ กลุ่มงานงบประมาณ
21/10/2563 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
21/10/2563 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานงบประมาณ
16/10/2563 แจ้งอนุมัติเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประเภทเอกสารสำรองเงิน CX/CK กลุ่มงานงบประมาณ
09/10/2563 ขอให้รายงานฐานะเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานงบประมาณ ข่าวกิจกรรม หนังสือเวียน
08/10/2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
08/10/2563 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหาร พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
30/09/2563 แจ้งโอนจัดสรร ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่มีหมวดหมู่
29/09/2563 แจ้งโอนจัดสรร ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานงบประมาณ
18/09/2563 วิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (เงินงบประมาณปี2563) เพิ่มเติมจาก ว135 กลุ่มงานงบประมาณ
15/09/2563 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มงานงบประมาณ
14/09/2563 ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีหมวดหมู่
21/08/2563 ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เพียงพอ ไม่มีหมวดหมู่
18/08/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี กลุ่มงานงบประมาณ
18/08/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน กลุ่มงานงบประมาณ
29/07/2563 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน กลุ่มงานงบประมาณ
16/04/2563 ตรวจสอบสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63 (เพื่อดำเนินการเบิกหักผลักส่งงบประมาณ 62 พลางก่อน)) กลุ่มงานงบประมาณ
13/04/2563 แจ้งความคืบหน้า ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานงบประมาณ หนังสือเวียน
02/04/2563 แจ้งผลการอนุมัติเงินกันขยาย (2559-2562) ต่อไปจนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 กลุ่มงานงบประมาณ
17/03/2563 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อไปจนถึงกันยายน 2563) กลุ่มงานงบประมาณ
11/03/2563 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน กลุ่มงานงบประมาณ
09/03/2563 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มงานงบประมาณ
27/02/2563 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง แจ้งข้อมูลการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า ตั้งแต่ ต.ค.62-ม.ค.63 กลุ่มงานงบประมาณ
04/02/2563 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
09/10/2562 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
09/10/2562 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
09/10/2562 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
04/10/2562 แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานฐานะเงินทดรองราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานงบประมาณ
10/09/2562 แจ้งอนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
03/09/2562 ซักซ้อมความเข้าใจ การกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานงบประมาณ
23/08/2562 ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบดำเนินงาน กลุ่มงานงบประมาณ
15/08/2562 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ดำเนินการยืนยันยอดการค้างชำระค่าวัสดุอาหารและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 กลุ่มงานงบประมาณ
18/06/2562 แจ้งความคืบหน้า ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีหมวดหมู่
22/03/2562 แจ้งแนวทางการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึง กันยายน พ.ศ.2562 กลุ่มงานงบประมาณ
08/03/2562 ขอให้ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานงบประมาณ
26/12/2561 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ งบกลาง ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มงานงบประมาณ
30/11/2561 อนุมัติดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณฑสถาน กลุ่มงานงบประมาณ
27/11/2561 ขอให้ส่งสำเนาใบแจ้งหนี้ค่าอาหาร ที่ยังคงค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีหมวดหมู่
31/10/2561 แจ้งรายละเอียดขอรับการจัดสรรค่าวัสดุที่อยู่อาศัย (ผ้าห่ม) กลุ่มงานงบประมาณ
17/10/2561 รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานงบประมาณ
17/10/2561 แนวทางการปฏิบัติและกำหนดแบบฟอร์มในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานงบประมาณ
12/10/2561 ยืนยันยอดค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานงบประมาณ
11/10/2561 แจ้งเรื่องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2557-2561 กลุ่มงานงบประมาณ
11/10/2561 รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานงบประมาณ ข่าวกิจกรรม
08/10/2561 รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานงบประมาณ ข่าวกิจกรรม
08/10/2561 แจ้งความคืบหน้า ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มงานงบประมาณ
02/10/2561 แจ้ง รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานงบประมาณ
24/09/2561 กรอบอัตราจ้างเหมาบริการพนักขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เพิ่มเติม กลุ่มงานงบประมาณ
14/09/2561 แจ้งขอให้รายงานเงินทดรองราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มงานงบประมาณ
14/09/2561 กรอบอัตราจ้างเหมาบริการพนักขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 กลุ่มงานงบประมาณ
12/09/2561 แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อรับรองการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอาหารค้างชำระปีก่อน กลุ่มงานงบประมาณ ข่าวกิจกรรม
10/09/2561 แนวทางการปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS ไม่มีหมวดหมู่
31/08/2561 แจ้งความคืบหน้าค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ 2560 กลุ่มงานงบประมาณ
24/08/2561 แจ้งให้ตรวจสอบหนี้ค้างชำระค่าตรวจวิเคราะห์(ยาเสพติด) ไม่มีหมวดหมู่
01/08/2561 ประกาศแจ้งให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบ PO คงค้างในระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่มีหมวดหมู่
16/07/2561 ตรวจสอบการเบิกจ่าย/ค้างระค่าสาธารณูปโภค(สถานตรวจพิสูจน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่มีหมวดหมู่
21/06/2561 แจ้งความคืบหน้าค่าอาหารผู้ต้องขัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่มีหมวดหมู่
01/06/2561 ยืนยันยอดค่าอาหารผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มงานงบประมาณ
10/04/2561 แจ้งอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ GFMIS กลุ่มงานงบประมาณ
04/04/2561 ยืนยันยอดค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหม่อีกครั้ง กลุ่มงานงบประมาณ
30/03/2561 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานงบประมาณ
30/03/2561 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานงบประมาณ
28/03/2561 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานงบประมาณ
26/03/2561 ยืนยันยอดการเบิกจ่ายและค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทับซ้อนกัน กลุ่มงานงบประมาณ
21/03/2561 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ยืนยันยอดการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคสถานตรวจพิสูจน์ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กลุ่มงานงบประมาณ
20/02/2561 แจ้งยืนยันยอดเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหม่อีกครั้ง กลุ่มงานงบประมาณ
24/01/2561 คุณลักษณะเฉพาะลวดหนามหีบเพลง (ชนิดใบมีด) ไม่มีหมวดหมู่
10/01/2561 แจ้งโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ประเภทงบลงทุน กลุ่มงานงบประมาณ
19/12/2560 แจ้ง เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง แก้ไขรหัสแยกประเภท (GL) กลุ่มงานงบประมาณ
01/12/2560 รหัสงบลงทุน ทุกผลผลิตและโครงการ ประจำปี 2561 กลุ่มงานงบประมาณ
02/11/2560 แจ้ง ยืนยันยอดเบิกจ่ายและค้างชำระ ค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณพ.ศ. 2560 กลุ่มงานงบประมาณ
25/10/2560 แจ้ง ยืนยันยอดเบิกจ่าย ค้างชำระค่าวัสดุอาหารปีงบประมาณพ.ศ. 2560 กลุ่มงานงบประมาณ
19/10/2560 แจ้งรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสแยกประเภท (งบลงทุนทุกโครงการและผลผลิต) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง กลุ่มงานงบประมาณ
11/10/2560 แจ้งรหัส งบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีหมวดหมู่
09/10/2560 แจ้งรหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานงบประมาณ
06/10/2560 แบบฟอร์มขอรับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานงบประมาณ
02/10/2560 รายงานเงินทดรองราชการ กลุ่มงานงบประมาณ
02/10/2560 แจ้งอนุมัติเงินกันและเงินขยาย(PO) ปี พ.ศ. 2555-2560 กลุ่มงานงบประมาณ
28/09/2560 แจ้งอนุมัติโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 144 กลุ่มงานงบประมาณ
27/09/2560 แจ้งอนุมัติโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 74 และ 78 กลุ่มงานงบประมาณ
22/09/2560 แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ขอตรวจสอบงบประมาณและแจ้งส่งคืน กลุ่มงานงบประมาณ
21/09/2560 แจ้งข้อมูล เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ตรวจสอบใบ PO ที่ต่ำกว่า 100,000 บาท กลุ่มงานงบประมาณ
20/09/2560 แจ้งอนุมัติ กรอบจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มงานงบประมาณ
18/09/2560 แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มี PO ต่ำกว่า 1 แสนบาทให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และเรือนจำที่ไม่มี PO ให้เร่งทำ PO กลุ่มงานงบประมาณ
13/09/2560 แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2560 กลุ่มงานงบประมาณ
06/09/2560 ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานผลการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มงานงบประมาณ
23/08/2560 แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 60 กลุ่มงานงบประมาณ
18/08/2560 แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 117 กลุ่มงานงบประมาณ
18/08/2560 แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 59 กลุ่มงานงบประมาณ
17/08/2560 แจ้งอนุมัติโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 58 กลุ่มงานงบประมาณ
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
16/06/2564 เรื่อง ขอเสนอเปิดบัญชีเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับผู้ต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กลุ่มงานการเงิน
16/06/2564 เรื่อง การโอนเงินผ่านระบบ KTB ทดแทนการโอนเงินโดยการส่ง File ผ่านสาขาธนาคาร กลุ่มงานการเงิน
10/06/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง พ.ค. 64 กลุ่มงานการเงิน
01/06/2564 แจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณโครงการกองทุนโลก ปี 2021-2013 ปีที่1 กลุ่มงานการเงิน
24/05/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
12/05/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง เม.ย.64 กลุ่มงานการเงิน
03/05/2564 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน กลุ่มงานการเงิน
29/04/2564 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กลุ่มงานการเงิน
29/04/2564 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม กลุ่มงานการเงิน
25/04/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนเมษายน 2564 กลุ่มงานการเงิน
20/04/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง มี.ค.64 กลุ่มงานการเงิน
31/03/2564 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.2/ว59 ลว 22 มี.ค. 64 เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานการเงิน
30/03/2564 ขอเรียนเชิญหน่วยงานในสังกัด กรมราชทัณฑ์ ใช้บริการระบบบริการจัดการทางการเงินของธนาคาร กลุ่มงานการเงิน
24/03/2564 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมีนาคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
08/03/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง ก.พ.64 กลุ่มงานการเงิน
19/02/2564 เเจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน 142 แห่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานการเงิน
11/02/2564 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำนัก/กอง ม.ค.64 กลุ่มงานการเงิน
01/02/2564 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 2563 เรือนจำและทัณฑสถาน 142 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
22/01/2564 โอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนมกราคม 2564 กลุ่มงานการเงิน
14/01/2564 ผลเบิกจ่ายเงินสำนัก/กอง ธ.ค.63 ไม่มีหมวดหมู่
13/01/2564 ว 623 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กลุ่มงานการเงิน
23/12/2563 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานการเงิน
23/12/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
09/12/2563 ผลใช้จ่ายเงินสำนัก/กอง พ.ย.63 ไม่มีหมวดหมู่
03/12/2563 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กลุ่มงานการเงิน
24/11/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานการเงิน
10/11/2563 รายงานผลเบิกจ่ายเงินสำนัก/กอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ไม่มีหมวดหมู่
22/10/2563 เเจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
16/10/2563 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2563 กลุ่มงานการเงิน
06/10/2563 ว 447 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน กลุ่มงานการเงิน
29/09/2563 ว 450 การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่มีหมวดหมู่
29/09/2563 ว 441 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กลุ่มงานการเงิน
23/09/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนกันยายน 2563 กลุ่มงานการเงิน
23/09/2563 ว 422 อัตราค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา กลุ่มงานการเงิน
26/08/2563 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มตามแนวทางการปฏิบัติ (ฉบับชั่วคราว) (ฉบับที่ 2) ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจำ พ.ศ.2562 กลุ่มงานการเงิน
24/08/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
19/08/2563 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มตามแนวทางการปฏิบัติ (ฉบับชั่วคราว) ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานเรือนจำ พ.ศ.2562 กลุ่มงานการเงิน
23/07/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เรือนจำเเละทัณฑสถาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
03/07/2563 แจ้งการตัดโอนงบประมาณโครงการกองทุนโลก เพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัส โคโรนา (covid-19) กลุ่มงานการเงิน
01/07/2563 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กลุ่มงานการเงิน
01/07/2563 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 กลุ่มงานการเงิน
24/06/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 กลุ่มงานการเงิน
04/06/2563 โอนเงิน ดอกเบี้ยเงินกลางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 131 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
25/05/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 รจ/ทส. ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
30/04/2563 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดคชจ.ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคโควิด 19 กลุ่มงานการเงิน
24/04/2563 แจ้งโอนหนี้บุคคลที่ 3 เดือนเมษายน 2563 กลุ่มงานการเงิน
21/04/2563 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานการเงิน
16/04/2563 ว 130 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาฯ ไวรัสโคโรนา (ฉบับที่2) กลุ่มงานการเงิน
01/04/2563 ว 102 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฯ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 กลุ่มงานการเงิน
25/03/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
24/03/2563 โอนจัดสรรเงินดอกเบี้ยฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน 50 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
12/03/2563 การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กลุ่มงานการเงิน
02/03/2563 โอนเงินจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ รจ.ทส. 7 แห่ง (โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย) กลุ่มงานการเงิน
02/03/2563 โอนเงินจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ รจ.ทส. 7 แห่ง (โครงการราชทัณฑปันสุขฯ) กลุ่มงานการเงิน
25/02/2563 โครงการกองทุนโลก แจ้งการโอนงบประมาณ ปรับปรุงห้องแยกโรค ครั้งที่ 2 ให้แก่ เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 45 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
24/02/2563 โอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานการเงิน
23/02/2563 เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราดอกเบี้ยประชุมรายเดือนและเป็นรายครั้ง กลุ่มงานการเงิน
13/02/2563 โครงการกองทุนโลก แจ้งการโอนเงินจัดสรรการดำเนินกิจกรรม BL1 และ BL4 เรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 70 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
03/02/2563 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับปีภาษี 2562 และแบบแจ้งการลดหย่อน ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ กลุ่มงานการเงิน
27/01/2563 แจ้งโอนเงินบุคคลที่ 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ประจำเดือน มกราคม 2563 กลุ่มงานการเงิน
27/01/2563 โอนเงินจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (โอน ณ วันที่ 23 ม.ค. 63 ) กลุ่มงานการเงิน
16/01/2563 โอนเงินดอกเบี้ยเงินกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 15 ม.ค. 63) กลุ่มงานการเงิน
09/01/2563 ผลเบิกจ่าย สำนัก/กอง ธันวาคม 2562 กลุ่มงานการเงิน
08/01/2563 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 กลุ่มงานการเงิน
07/01/2563 แจ้งโอนเงินดอกเบี้ยเงินกลาง 14 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
25/12/2562 โอนหนี้บุคคลที่ 3 ธ.ค. 62 กลุ่มงานการเงิน
17/12/2562 แจ้งโอนเงินดอกเบี้ยเงินกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
16/12/2562 ผลเบิกจ่ายเงินสำนัก/กอง ต.ค.62 ไม่มีหมวดหมู่
16/12/2562 ผลเบิกจ่ายสำนัก/กอง พ.ย.62 ไม่มีหมวดหมู่
26/11/2562 รายการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานการเงิน
05/11/2562 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 กลุ่มงานการเงิน
01/11/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานการเงิน
22/10/2562 โอนเงินจัดสรรเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการ ประจำปี 2563 (รุ่น 1/2563) กลุ่มงานการเงิน
21/10/2562 รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 กลุ่มงานการเงิน
18/10/2562 กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการ โอนเงิน พ.ต.ร./พ.ต.ส.ร. เข้าบัญชีของ เรือนจำ/ทัณฑสถาน เรียบร้อยแล้ว กลุ่มงานการเงิน
09/10/2562 ผลการใช้จ่ายเงินก.ย.62 ไม่มีหมวดหมู่
08/10/2562 การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็ยรายได้แผ่นดิน กลุ่มงานการเงิน
19/09/2562 รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือนกันยายน 2562 กลุ่มงานการเงิน
19/09/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 8 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
13/09/2562 ขอแจ้งการโอนเงินบริจาคทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มสธ.) สำหรับผู้ต้องขังให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 28 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
09/09/2562 ผลการเบิกจ่ายเงิน ส.ค.62 กลุ่มงานการเงิน
06/09/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 15 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
29/08/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 21 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
20/08/2562 รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 กลุ่มงานการเงิน
14/08/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 22 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
08/08/2562 ผลการเบิกจ่ายเงิน กค.62 ไม่มีหมวดหมู่
30/07/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 8 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
30/07/2562 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มเติม กลุ่มงานการเงิน
23/07/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ 5 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
22/07/2562 รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มงานการเงิน
10/07/2562 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 กลุ่มงานการเงิน
08/07/2562 ผลการเบิกจ่ายเงิน มิ.ย.62 กลุ่มงานการเงิน
21/06/2562 การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กลุ่มงานการเงิน
20/06/2562 รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มงานการเงิน
18/06/2562 แจ้งการโอนเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 18 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
17/06/2562 แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการกองทุนโลก รอบ NFR ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 34 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
13/06/2562 ผลการเบิกจ่ายเงิน พ.ค.62 กลุ่มงานการเงิน
12/06/2562 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการกองทุนโลก รอบ NFR ให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 36 แห่ง กลุ่มงานการเงิน
24/05/2562 รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มงานการเงิน
14/05/2562 ผลการเบิกจ่ายเงินเมย.62 กลุ่มงานการเงิน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
17/07/2558 แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
17/03/2564 ความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มงานพัสดุ
11/03/2564 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของกรมราชทัณฑ์ กลุ่มงานพัสดุ
11/03/2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 กลุ่มงานพัสดุ
11/03/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัสดุ
11/03/2564 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัสดุ
10/03/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานพัสดุ
29/08/2561 จากฝ่ายพัสดุ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการส่งคืนอุปกรณ์รถและ กรณีที่ชดใช้เป็นเงิน ไม่มีหมวดหมู่
29/08/2561 จากฝ่ายพัสดุ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ขอแจ้งการปล่อยช่องสัญญาณเข้าสู่ SIM ใหม่ และแจ้งปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน ไม่มีหมวดหมู่
06/06/2561 แจ้ง เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติการบริหารสัญญาจะซื้อจะขายอาหารดิบแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง กลุ่มงานพัสดุ
24/05/2561 เรื่อง แจ้งความต้องการบริโภคข้าวสาร ประจำงวดที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 กค.61-30 กย.61)ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 กลุ่มงานพัสดุ
27/12/2560 ขอสำรวจการดำเนินการจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มงานพัสดุ
26/12/2560 ด่วนที่สุด (ฝ่ายพัสดุ 1) ขอให้เรือนจำ / ทัณฑสถาน ที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ รายงานเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขังประจำปี 2560 (จัดซื้อเพิ่มเติม) กลุ่มงานพัสดุ
19/12/2560 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามการเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณให้ทันปีงบประมาณ 2561 เบอร์ Fax 02-967-2222 ต่อ 390 หรือโทร 02-967-2233 ขอบคุณค่ะ 1.รจก.เขาบิน 2.รจอ.ชัยบาดาล 3.รจจ.พระนครศรีอยุธยา 4.รจก.สมุทรปราการ 5.ทสญ.ชลบุรี 6.รจจ.อำนาจเจริญ 7.รจจ.ยโสธร 8.รจอ.สว่างแดนดิน 9.รจจ.ลำพูน 10.รจจ.สมุทรสาคร 11. รจอ.ทองผาภูมิ 12.รจจ.พังงา 13.รจจ.กระบี่ 14.รจก.สุราษฯ 15.รจจ.สงขลา กลุ่มงานพัสดุ
05/10/2560 ฝ่ายพัสดุที่ 2 ด่วนที่สุด ขอให้เรือนจำจัดส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำโครงสร้างเบาเฟส 2 ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ดังนี้ 1. รจอ.หลังสวน 2. ทสบ.ลำปาง 3. รจอ.สวรรคโลก 4. ทสก.เขาพริก 5. ทสป.ห้วยโป่ง ไม่มีหมวดหมู่
28/09/2560 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ดังต่อไปนี้ ขอหลักฐานเพิ่มเติมในการขออนุมัติจัดซื้ออาหารดิบเพื่อให้ปลัดกระทรวงฯ ลงนามอนุมัติ กลุ่มงานพัสดุ
14/09/2560 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2560 ภายในวันที่  19  กันยายน  2560 เพื่อให้ทันเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2560 นี้ หมายเหตุ ใบรายงานให้ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 กลุ่มงานพัสดุ
30/08/2560 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนสิงหาคม 2560 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตามการเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณให้ทันปีงบประมาณ 2560 เบอร์ Fax 02-967-2222 ต่อ 390 หรือโทร 02-967-2233 กลุ่มงานพัสดุ
29/08/2560 รายงานผลการจัดหาเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือกรมฯ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 กลุ่มงานพัสดุ
24/08/2560 ฝ่ายพัสดุที่ 2 แจ้งการนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ใช้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รายการ กลุ่มงานพัสดุ
10/08/2560 แนวทางการจัดหาเครื่องบริโภค ปี 2561 กลุ่มงานพัสดุ
07/08/2560 ด่วนที่สุด ขอให้เรือนจำโครงสร้างเบา กลุ่มเตรียมก่อสร้างเฟส 2 ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน กลุ่มงานพัสดุ
07/08/2560 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 กลุ่มงานพัสดุ
20/12/2559 ประกาศราคากลาง จ้างออกข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ กลุ่มงานพัสดุ
15/12/2559 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 กลุ่มงานพัสดุ
14/12/2559 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินการแจ้งสั่งข้าวสารประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 60) มายังกรมฯ ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 59 กลุ่มงานพัสดุ
06/12/2559 ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 กลุ่มงานพัสดุ
09/11/2559 ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนตุลาคม 2559 ภายในวันที่ 10 พ.ย. 59 กลุ่มงานพัสดุ
05/10/2559 บัญชีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งข้าราชการกรมราชทัณฑ์ กลุ่มงานพัสดุ
30/09/2559 ขั้นตอนการชำระเงินการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มงานพัสดุ
23/09/2559 ด่วนที่สุด เร่งรัดการจัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559 ขอให้จัดส่งภายในวันนี้ กลุ่มงานพัสดุ
21/09/2559 ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559 ภายในวันนี้ กลุ่มงานพัสดุ
14/09/2559 ด่วนที่สุด แบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559 ขอให้จัดส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 กลุ่มงานพัสดุ
09/09/2559 ด่วนที่สุด ขอให้จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนสิงหาคม 2559 ภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 กลุ่มงานพัสดุ
07/09/2559 ด่วนที่สุด แบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนสิงหาคม 2559 กลุ่มงานพัสดุ
07/09/2559 ด่วนที่สุด แบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนกันยายน 2559 กลุ่มงานพัสดุ
05/09/2559 ด่วนที่สุด แบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนสิงหาคม 2559 กลุ่มงานพัสดุ
05/09/2559 ด่วนที่สุด แจ้งผู้ที่เกษียนอายุที่มีความประสงค์จะซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งไปใช้เป็นการส่วนตัว กลุ่มงานพัสดุ
13/06/2559 รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน ยังไม่ได้แจ้งปริมาณความต้องการข้าวสาร งวดที่ 3 (กค.-กย.59) ซึ่งได้ล่วงเลยเวลาที่กำหนดแล้ว ภายในวันนี้ กลุ่มงานพัสดุ
02/06/2559 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน แจ้งปริมาณความต้องการบริโภคข้าวสาร (งวดที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มงานพัสดุ
24/05/2559 แบบรายงานผลการจัดหาเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มงานพัสดุ
09/05/2559 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ รายงานผลการจัดหาเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้ง 3 ครั้ง ในการดำเนินการจัดหา กลุ่มงานพัสดุ
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
01/03/2562 โครงการสัมมนา “แนวทางในการจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
13/03/2561 โครงการสัมมนา “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
16/01/2561 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา”การทำงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560″ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
14/11/2559 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา “มิติใหม่แห่งการบริหารงานพัสดุ” กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
17/08/2559 โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนจัดซื้อเครืื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
14/01/2559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการปฏิบัติงานด้านการเงิน หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
16/11/2558 รายชื่อเรือนจำที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป” ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
05/11/2558 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป” ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
29/07/2558 แจ้งห้องอบรมโครงการอบรมพัสดุ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี อบรม ณ ห้อง Tipawan Ballroom และเข้าเช็คอินที่โรงแรม ในวันที่แจ้งเข้าพักได้เลยค่ะ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
13/07/2558 รายชื่อเรือนจำที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)” ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
09/07/2558 รายชื่อเรือนจำที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)” ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
26/06/2558 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัสดุ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
วัน เดือน ปี เรื่อง หน่วยงาน
01/06/2564 รายงานการตั้งเบิกงบลงทุน (บัญชีพักสินทรัพย์) คงค้าง ข่าวปักหมุด
01/06/2564 รายงานการนำส่งเงินด้วย Pay in Slip คงค้าง ข่าวปักหมุด
01/06/2564 รายงานการตั้งเบิก ขบ.02 และ ขบ.03 คงค้าง ข่าวปักหมุด
01/06/2564 เอกสารตั้งเบิกบำนาญจ่ายตรง จากระบบ GFMIS ข่าวปักหมุด
14/08/2561 ผลการใช้จ่ายเงินของสำนัก/กอง ข่าวปักหมุด
13/07/2561 ผลการใช้เงิน ของสำนัก/กอง มิ.ย.61 ข่าวปักหมุด
12/06/2561 ผลการใช้จ่ายเงิน พ.ค.61 ของสำนัก/กอง ข่าวปักหมุด
03/08/2560 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบดำเนินงาน ของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (มีค.61 ล่าสุด) ข่าวปักหมุด
22/06/2560 บัญชีรายละเอียดสินทรัพย์รายตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 สินทรัพย์บริจาค ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 สินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 บัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 ปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข่าวปักหมุด
22/06/2560 เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางฯ ข่าวปักหมุด
22/06/2560 จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ข่าวปักหมุด
22/06/2560 หนังสือเวียน ข่าวปักหมุด
20/06/2560 การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ข่าวปักหมุด
20/06/2560 การโอนจัดสรรเงินประจำงวด (เงินงบประมาณ) ข่าวปักหมุด
20/06/2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข่าวปักหมุด