ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ฝ่ายการเงิน
รายละเอียดโอนหนี้บุคคลที่ 3 เดือน กค.60  20 ก.ค. 2560 / เข้าชม 50 ครั้ง
ฝ่ายการเงิน
จ่ายตรงเงินเดือนฯ – แจ้งรายละเอียดหนี้บุคคลที่3 ประจำเดือนธันวาคม 2559  21 ธ.ค. 2559 / เข้าชม 34 ครั้ง
ฝ่ายพัสดุ 1
ประกาศราคากลาง จ้างออกข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์  20 ธ.ค. 2559 / เข้าชม 13 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลางปี59 ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารและค่าสาธารณูปโภคปี59 และส่งสำเนาใบเสร็จค่าอาหารมายังกรมฯ  / เข้าชม 57 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลพนักงานราชการที่สังกัดสถานที่ตรวจพิสูจน์  19 ธ.ค. 2559 / เข้าชม 17 ครั้ง
ฝ่ายงบประมาณ
แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 28 (มีรายการอาหารผู้ต้องขัง) ขอความร่วมมือดังนี้  / เข้าชม 80 ครั้ง
ฝ่ายพัสดุ 2
ด่วนที่สุด ขอให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2559  15 ธ.ค. 2559 / เข้าชม 54 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  / เข้าชม 12 ครั้ง
ฝ่ายบัญชี
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไมีมีตัวตน  14 ธ.ค. 2559 / เข้าชม 11 ครั้ง
ฝ่ายพัสดุ 1
ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินการแจ้งสั่งข้าวสารประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 60) มายังกรมฯ ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 59  / เข้าชม 9 ครั้ง