ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มจ่ายตรงเงินเดือน
04 ก.ค. 2560
แบบฟอร์มขอแก้ไขการบันทึกรายการในระบบ GFMIS
แบบรายงานผลการตรวจรับจากงบลงทุน (บัญชีพักสินทรัพย์) ในระบบ GFMIS
แบบฟอร์มรายงานเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง
แบบฟอร์มงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 New!
ประเภทเงินรายได้แผ่นดิน แยกตามรหัสบัญชีแยกประเภท รหัสรายได้ และ รหัสแหล่งของเงิน
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ)
แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม กบข. (จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ)
คู่มือสำหรับ KTB Corporate Online นำเงินส่งคลัง
คู่มือสำหรับ KTB Corporate Online การจ่ายเงิน
คู่มือสำหรับ KTB Corporate Online การรับเงิน
คู่มือสำหรับ KTB Corporate Online ดูรายการเดินบัญชี
คู่มือติดตั้งโปรแกรม สำหรับเตรียมข้อมูลด้านจ่าย KTB Corporate Online
คู่มือการสมัคร Bill Payment
คู่มือสมัครการใช้บริการ KTB Corporate Online
ใบสมัคร Bill Payment
ใบสมัครขอใช้บริการ KTB Corporate Online
แบบแจ้งข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่ User
แบบสรุปแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไฟล์ excel แนบใบสมัคร
30 มิ.ย. 2560