ซักซ้อมความเข้าใจ การกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562

โดย fd03 / วันที่ 03 ก.ย. 2562 / เข้าชม 416 ครั้ง

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ 페인터 9 다운로드. 2562 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2562 เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน  หนังสือ 1

คู่มือการ List Po

คู่มือทำเลขเอกสารสำรองเงิน

แบบฟอร์ม CF CX CK

 

เงินงบประมาณ

 

ดำเนินการโดย

 

ก่อน ปี 2562

ขอขยายเวลาเบิกจ่ายด้วยการ List Po ในระบบ GFMIS

– กรณีดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน 30 กย 정진철 다운로드. 62 แล้วแต่ยังมีงบประมาณเหลือให้ยกเลิก PO จำนวนเงินส่วนที่เหลือ แล้วทำเลขเอกสารสำรองเงิน PF และแจ้งมายังฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

 

 ปี 2562

         หนี้ผูกพัน

       ทุกรายการ

    ไม่กำหนดวงเงิน

ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ด้วยการ

   1 Gx-works3 download. ทำ PO และ List Po ในระบบ GFMIS

   2. ลงนามทัน 30 กย 더룸2 다운로드. แต่ทำ PO ไม่ทัน ให้ทำเป็นเอกสารสำรองเงิน CF และส่งแบบฟอร์ม CF มายังฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เพื่อ List และ Confirm

   3.  อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (คือได้คู่สัญญาแล้วแต่หนังสือกรมบัญชีกลางยังไม่แจ้งผลการพิจารณา) ให้ทำเป็นเอกสารสำรองเงิน CF และส่งแบบฟอร์ม CF มายังฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เพื่อ List และ Confirm

จัดส่งแบบแจ้งรายละเอียดเงินกันฯ (CF/CX/CK) ถึงกองบริหารการคลัง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เพื่อรวบรวม (List) และยืนยันข้อมูล (Confirm) ในระบบ GFMIS ทางโทรสาร 0 2967 6146 หรือทาง e-mail: bb_correct@hotmail.com  ภายในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562   หากมีข้อสงสัยติดต่อ เรืองอุไร โทร.02-9676146 และ 02-9673539

 

หมายเหตุ: หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

ว 93

ว 94

ว 414