ซักซ้อมความเข้าใจ การกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562

โดย fd03 / วันที่ 03 ก.ย. 2562 / เข้าชม 311 ครั้ง

ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2562 เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน  หนังสือ 1

คู่มือการ List Po

คู่มือทำเลขเอกสารสำรองเงิน

แบบฟอร์ม CF CX CK

 

เงินงบประมาณ

 

ดำเนินการโดย

 

ก่อน ปี 2562

ขอขยายเวลาเบิกจ่ายด้วยการ List Po ในระบบ GFMIS

– กรณีดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายใน 30 กย. 62 แล้วแต่ยังมีงบประมาณเหลือให้ยกเลิก PO จำนวนเงินส่วนที่เหลือ แล้วทำเลขเอกสารสำรองเงิน PF และแจ้งมายังฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

 

 ปี 2562

         หนี้ผูกพัน

       ทุกรายการ

    ไม่กำหนดวงเงิน

ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี ด้วยการ

   1. ทำ PO และ List Po ในระบบ GFMIS

   2. ลงนามทัน 30 กย. แต่ทำ PO ไม่ทัน ให้ทำเป็นเอกสารสำรองเงิน CF และส่งแบบฟอร์ม CF มายังฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เพื่อ List และ Confirm

   3.  อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (คือได้คู่สัญญาแล้วแต่หนังสือกรมบัญชีกลางยังไม่แจ้งผลการพิจารณา) ให้ทำเป็นเอกสารสำรองเงิน CF และส่งแบบฟอร์ม CF มายังฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เพื่อ List และ Confirm

จัดส่งแบบแจ้งรายละเอียดเงินกันฯ (CF/CX/CK) ถึงกองบริหารการคลัง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เพื่อรวบรวม (List) และยืนยันข้อมูล (Confirm) ในระบบ GFMIS ทางโทรสาร 0 2967 6146 หรือทาง e-mail: bb_correct@hotmail.com  ภายในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562   หากมีข้อสงสัยติดต่อ เรืองอุไร โทร.02-9676146 และ 02-9673539

 

หมายเหตุ: หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

ว 93

ว 94

ว 414