รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

             ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตรวจสอบ และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต (รหัสงบประมาณ) หมวดงบประมาณ (แหล่งของเงิน) พร้อมทั้งให้จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดด้วยมือ เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกันด้วย   รหัสงบประมาณปี60   วิธีการการขอรับงบประมาณ/แบบฟอร์มต่าง ๆ   

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงบประมาณ Click new!      ผลผลิตที่2   ผลผลิตที่3   โครงการต่างๆ

ผลผลิตที่ 1 ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

รายการ

ครั้งที่

รายละเอียด

26 กันยายน 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

143

New!

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

26 กันยายน 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

140

New!

รายละเอียด หนังสือ

25 กันยายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

138

New!

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

22 กันยายน 2560

โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

139

New!

งบดำเนินงาน(จัดสรร) งบดำเนินงาน(โอนกลับ) รายละเอียด หนังสือ

21 กันยายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

135

New!

งบดำเนินงาน  รายละเอียด   รายละเอียดเพิ่มเติม  หนังสือ

21 กันยายน 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

137

New!

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

18 กันยายน 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

129

New!

งบดำเนินงาน ผ1-129   งบดำเนินงาน ผ3-68    รายละเอียด   หนังสือ

หมายเหตุ: ผลผลิตที่ 1 โอนจัดสรรครั้งที่ 129, ผลผลิตที่ 3 โอนจัดสรรครั้งที่ 68

* ซึ่งทั้งหมดมีหนังสือแจ้งโอนจัดสรรฉบับเดียวกัน *

18 กันยายน 2560

โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

132

New!

งบดำเนินงาน(จัดสรร) งบดำเนินงาน(โอนกลับ) รายละเอียด หนังสือ

15 กันยายน 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

132

New!

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

14 กันยายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

131

New!

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

12 กันยายน 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

130

New!

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

9 กันยายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

127

หนังสือ

8 กันยายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

128

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

1 กันยายน 2560

โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

122

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

29 สิงหาคม 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

124

รายละเอียด หนังสือ

24 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

119

งบดำเนินงาน(โอนจัดสรร) งบดำเนินงาน(โอนกลับ) รายละเอียด หนังสือ

22 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

118

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

18 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

117

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

10 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

116

 

115

รายละเอียด หนังสือ

 

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

3 สิงหาคม 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

113

 

 

110

 

 

รายละเอียด หนังสือ

หมายเหตุ: ผลผลิตที่ 1 โอนจัดสรรครั้งที่ 113, ผลผลิตที่ 2 โอนจัดสรรครั้งที่ 49 , โครงการปรับปรุงเรือนจำเฉพาะทาง โอนจัดสรรครั้งที่ 9

* ซึ่งทั้งหมดมีหนังสือแจ้งโอนจัดสรรฉบับเดียวกัน *

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

26 กรกฎาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

109

 

 

102.1

 

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

 

หนังสือ รายละเอียด ผ.3

หมายเหตุ: ผลผลิตที่ 1 โอนจัดสรรครั้งที่ 102.1, ผลผลิตที่ 3 โอนจัดสรรครั้งที่ 47.1

* ซึ่งทั้งหมดมีหนังสือแจ้งโอนจัดสรรฉบับเดียวกัน *

20 กรกฎาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

108

107

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ เอกสารแนบเพิ่มเติม

7 กรกฎาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

41.11

หนังสือ

5 กรกฎาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

105

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

5 กรกฎาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

102

หนังสือ

หมายเหตุ: ผลผลิตที่ 1 โอนจัดสรรครั้งที่ 102, ผลผลิตที่ 3 โอนจัดสรรครั้งที่ 47

* ซึ่งทั้งหมดมีหนังสือแจ้งโอนจัดสรรฉบับเดียวกัน *

5 กรกฎาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

77.7

หนังสือ

หมายเหตุ: ผลผลิตที่ 1 โอนจัดสรรครั้งที่ 77.7,ผลผลิตที่ 2 โอนจัดสรรครั้งที่ 43, ผลผลิตที่ 3 โอนจัดสรรครั้งที่ 33.2

* ซึ่งทั้งหมดมีหนังสือแจ้งโอนจัดสรรฉบับเดียวกัน *

3 กรกฎาคม 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

103

หนังสือ รายละเอียด

27 มิถุนายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

100

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

26 มิถุนายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

98

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

23 มิถุนายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

77.5  

รายละเอียด หนังสือ(ปัตตานี)
รายละเอียด หนังสือ(พังงา)

หมายเหตุ (พังงา) : ผลผลิตที่ 1 โอนจัดสรรครั้งที่ 77.5, ผลผลิตที่ 3 โอนจัดสรรครั้งที่ 33.1

* ซึ่งทั้งหมดมีหนังสือแจ้งโอนจัดสรรฉบับเดียวกัน *

14 มิถุนายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

90

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

12 มิถุนายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

95 

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

8 มิถุนายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

77.4

หนังสือ รายละเอียด

7 มิถุนายน 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

91

โอนกลับงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด

31 พฤษภาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

89

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

16 พฤษภาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

87

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

8 พฤษภาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

85

งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คือ 1600753005000000

2 พฤษภาคม 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

83

โอนกลับงบลงทุนผลผลิตที่ 1-2    หนังสือ

หมายเหตุ: ผลผลิตที่ 1 โอนกลับครั้งที่ 83, ผลผลิตที่ 2 โอนกลับครั้งที่ 37

* ซึ่งทั้งหมดมีหนังสือแจ้งโอนกลับฉบับเดียวกัน *

24 เมษายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

82

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

21 เมษายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

81

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

3 พฤษภาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

80

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

24 เมษายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

79

งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)  รายละเอียด  หนังสือ

19 เมษายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

78

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

26 พฤษภาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

77.2

งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ต่าง ๆ   หนังสือ

หมายเหตุ: เร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบGMIS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560

19 พฤษภาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

77.1

งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ต่าง ๆ   หนังสือ

หมายเหตุ: เร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบGMIS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560

12 เมษายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

77

งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ต่างๆ  หนังสือ

หมายเหตุ: เร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบGMIS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560

11 เมษายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

75

งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน)  รายละเอียด  หนังสือ

11 เมษายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

74

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: 1. รายละเอียดแนบโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ พิจารณาโดยกองบริการทางการแพทย์

             2. รายจ่ายประจำต่าง ๆ (เพิ่มเติมเบื้องต้นถึงมิถุนายน60)

             3. ค่าอาหารผู้ต้องขัง (เพิ่มเติมเพื่อชำระหนี้ถึงเดือนมีนาคม)

             4. ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติมเพื่อชำระหนี้ถึงเดือนมีนาคม)

29 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

71

งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่ได้เบิกจ่ายรายการค่าเช่าบ้านก่อนหน้าแล้ว(ด้วยรหัสอื่น) ขอให้ดำเนินการแก้ไข (ปรับ J7) ตามแบบฟอร์มขอแก้ไขการบันทึกรายการในระบบ GFMIS และส่งฝ่ายบัญชีปรับปรุง  ดาวน์โหลด

23 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

70  

งบดำเนินงาน (เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ฯ, ค่าเช่าบ้าน, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่ได้เบิกจ่ายรายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคมก่อนหน้าแล้ว(ด้วยรหัสอื่น) ขอให้ดำเนินการแก้ไข (ปรับ J7) ตามแบบฟอร์มขอแก้ไขการบันทึกรายการในระบบ GFMIS และส่งฝ่ายบัญชีปรับปรุง  ดาวน์โหลด

29 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

69

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รายจ่ายประจำต่าง ๆ (เพิ่มเติมเบื้องต้นถึงมิถุนายน60)

22 มีนาคม 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

66

โอนกลับงบลงทุนผลผลิตที่ 1-2   หนังสือ

หมายเหตุ: ผลผลิตที่ 1 โอนกลับครั้งที่ 66, ผลผลิตที่ 2 โอนกลับครั้งที่ 32

* ซึ่งทั้งหมดมีหนังสือแจ้งโอนกลับฉบับเดียวกัน *

17 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

67

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รายจ่ายประจำต่าง ๆ (เพิ่มเติมเบื้องต้นถึงมิถุนายน60)

16 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

64

งบดำเนินงาน  รายละเอียด

17 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

63

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รายจ่ายประจำต่าง ๆ (เพิ่มเติมเบื้องต้นถึงมิถุนายน60)

14 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

62

งบดำเนินงาน  หนังสือ

6 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

61

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: มีรายการ 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำของที่ระลึกของกรมฯ พิจารณาโดยสทว.

                        2) ค่าใช้จ่ายเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา “เรียนรู้อย่างครบเครื่องเรื่องการเงินฯ” พิจารณาโดยพคพ.                       

6 มีนาคม 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

55

โอนกลับงบลงทุนผลผลิตที่ 1,2,3   หนังสือ

หมายเหตุ: ผลผลิตที่ 1 โอนกลับครั้งที่ 55, ผลผลิตที่ 2 โอนกลับครั้งที่ 26 และผลิตที่ 3 โอนกลับครั้งที่ 25

* ซึ่งทั้งหมดมีหนังสือแจ้งโอนกลับฉบับเดียวกัน *

27 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

58

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

21 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

57

งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)  รายละเอียด  หนังสือ

21 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

41.1

41.2

41.4

รายละเอียดครั้งที่ 41.1 (งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   หนังสือ

รายละเอียดครั้งที่ 41.2 (งบลงทุน ครุภัณฑ์)  หนังสือ

รายละเอียดครั้งที่ 41.4 new! (งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หมายเหตุ: บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

15 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

56

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: มีรายการค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง

15 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

53

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: พิจารณาโดยสำนักผู้ตรวจราชการกรมฯ

9 กุมภาพันธ์ 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

52

โอนกลับงบลงทุนผลผลิตที่1,2,3และโครงการเรือนจำเฉพาะทาง

หมายเหตุ: ผลผลิตที่ 1 โอนกลับครั้งที่ 52, ผลผลิตที่ 2 โอนกลับครั้งที่ 24 และผลิตที่ 3 โอนกลับครั้งที่ 20 และโครงการเรือนจำเฉพาะทาง

* ซึ่งทั้งหมดมีหนังสือแจ้งโอนกลับฉบับเดียวกัน *

9 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

51

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

3 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

48

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

27 มกราคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

46

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: ค่าพาหนะเดินทางโครงการอบรมปฏิบัติธรรม “ราชธรรม ราชทัณฑ์” รุ่นที่ 41 พิจารณาโดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ

3 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

44

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: พิจารณาโดยสำนักผู้ตรวจราชการกรมฯ

25 มกราคม 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

43

โอนกลับงบลงทุนผลผลิตที่1,2,3 

หมายเหตุ: ผลผลิตที่ 1 โอนกลับครั้งที่ 43, ผลผลิตที่ 2 โอนกลับครั้งที่ 21 และผลิตที่ 3 โอนกลับครั้งที่ 14

* ซึ่งทั้ง 3 ผลิตมีหนังสือแจ้งโอนกลับฉบับเดียวกัน *

14 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

40

งบดำเนินงาน (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คือ 1600753005000000

17 มกราคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

39

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: มีรายการ 1) ค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ จำนวน 21 รายการ ดาวน์โหลด

                        2) ค่าวัสดุแบบพิมพ์ 11 รายการ ดาวน์โหลด

                        3) ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง

5 มกราคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

38

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการตรวจสอบผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษฯ พิจารณาโดยสำนักทัณฑปฏิบัติ

5 มกราคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

37.1

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รายการวัสดุสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง พิจารณาโดยกองบริการทางการแพทย์

5 มกราคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

37

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รายการพัฒนาสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน พิจารณาโดยกองบริการทางการแพทย์

12 มกราคม 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

36

โอนกลับงบลงทุนผลผลิตที่1,2,3  หนังสือ

หมายเหตุ: ผลผลิตที่ 1 โอนกลับครั้งที่ 36, ผลผลิตที่ 2 โอนกลับครั้งที่ 14 และผลิตที่ 3 โอนกลับครั้งที่ 10

* ซึ่งทั้ง 3 ผลิตมีหนังสือแจ้งโอนกลับฉบับเดียวกัน *

 

28 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

33

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: 1. มีรายการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง พิจารณาโดยกองแผนงาน งบซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

            2. ค่าจัดจ้างแพทย์ห้วงเวลา พิจารณาโดยกองบริการทางการแพทย์

            3. ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง

            4. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข้อมูลเจ้าหน้าที่ ณ 8 ธ.ค. 59)

28 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

31

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: พิจารณาโดยสำนักผู้ตรวจราชการกรมฯ

4 มกราคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

30

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: พิจารณาโดยกองแผนงาน/เงินสำรองส่วนกลางฯ

28 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

29

งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คือ 1600753005000000

19 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

28

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: 1. ค่าอาหารผู้ต้องขังเพิ่มเติม (สำหรับเรือนจำฯ ที่รายงานภายในวันที่ 7 ธ.ค. 59)

            2. ค่าจัดจ้างแพทย์ห้วงเวลา (พิจารณาโดยกองบริการทางการแพทย์)

            3. สวัสดิการเด็กติดผู้ต้องขัง (พิจารณาโดยกองสังคมสงเคราะห์)

            4. งบซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/งบรอง อรท. (พิจารณาโดยกองแผนงาน)

19 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

26

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: พิจารณาโดยสำนักผู้ตรวจราชการกรมฯ

8 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

25

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: พิจารณาโดยกองแผนงาน งบซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

13 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

24

งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คือ 1600753005000000

*ระมัดระวังการใส่รหัสงบประมาณ* ผลผลิตที่ 1 มีรหัสงบประมาณ งบดำเนินงาน 2 รหัส

13 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

23

งบดำเนินงาน   รายละเอียด   หนังสือ

2 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

22

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: พิจารณาโดยสำนักผู้ตรวจราชการกรมฯ

2 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

21

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: พิจารณาโดยกองแผนงาน งบซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

14 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

20

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: พิจารณาโดยสำนักผู้ตรวจราชการกรมฯ

29 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

19

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

25 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

18

งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคม,เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ฯ)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม/เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ฯ คือ 1600753005000000

*ระมัดระวังการใส่รหัสงบประมาณ* ผลผลิตที่ 1 มีรหัสงบประมาณ งบดำเนินงาน 2 รหัส

25 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

17

งบดำเนินงาน(แก้ไข)  รายละเอียด(แก้ไข)  หนังสือ

หมายเหตุ: ยกเลิกการโอนจัดสรรงบประมาณผลผลิตที่ 1 รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง (ตามหนังสือที่ ยธ 0715.1/33598,602 ลว. 15 พ.ย. 59) ซึ่งได้โอนจัดสรรให้แล้ว ผลผลิตที่ 2 ครั้งที่ 10

17 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

16

งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คือ 1600753005000000

*ระมัดระวังการใส่รหัสงบประมาณ* ผลผลิตที่ 1 มีรหัสงบประมาณ งบดำเนินงาน 2 รหัส

17 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

15

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

10 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

14

งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน คือ 1600753005000000

*ระมัดระวังการใส่รหัสงบประมาณ* ผลผลิตที่ 1 มีรหัสงบประมาณ งบดำเนินงาน 2 รหัส

27 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

8

งบดำเนินงาน (ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์เพิ่มเติม)  รายละเอียด

10 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

7

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

27 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

6

งบลงทุนครุภัณฑ์สำนักงาน     ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง    ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง

27 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

4

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: มีรายการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฐานข้อมูลผู้ต้องขัง เพิ่มเติมถึงเดือนกันยายน 60

10 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

2

หนังสือ  รายละเอียด  *รายการงบลงทุน

หมายเหตุ: แก้ไขรหัสงบประมาณ และยอดเงินการโอนจัดสรร 14/10/59

7 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

2

งบดำเนินงาน (1600744001000000)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน รายการอื่นๆ คือ 1600744001000000

7 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

1

งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ)    งบดำเนินงาน (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) (1600753005000000)   รายละเอียด   หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คือ 1600753005000000

*ระมัดระวังการใส่รหัสงบประมาณ* ผลผลิตที่ 1 มีรหัสงบประมาณ งบดำเนินงาน 2 รหัส

 

ผลผลิตที่2

ผลผลิตที่ 2 ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

รายการ

ครั้งที่

รายละเอียด

26 กันยายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

59

new!

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

25 กันยายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

55

new!

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

20 กันยายน 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

58

new!

งบดำเนินงาน(การกุศล)  งบดำเนินงาน(กีฬาแดน) รายละเอียด หนังสือ

18 กันยายน 2560

โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

56

new!

งบดำเนินงาน(จัดสรร)   รายละเอียด(จัดสรร)   หนังสือ(จัดสรร)

งบดำเนินงาน(โอนกลับ)   รายละเอียด(โอนกลับ)   หนังสือ(โอนกลับ)

11 กันยายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

54

new!

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

4 กันยายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

53

new!

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

4 กันยายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

52

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

22 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

51

หนังสือ

10 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

50

งบดำเนินงาน หนังสือ

3 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

45.1

หนังสือ

2 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

48

งบดำเนินงาน หนังสือ

21 กรกฏาคม 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

46

หนังสือ

14 กรกฎาคม 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

44

หนังสือ

3 กรกฏาคม 2560

โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

42

หนังสือ

19 มิถุนายน 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

41

รายละเอียด หนังสือ

15 มิถุนายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

40

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

19 พฤษภาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

38

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

21 เมษายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

36

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

21 เมษายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

35

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

28 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

34

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

22 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

31

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

14 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

28

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

7 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

27

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

21 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

20

งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หนังสือ

หมายเหตุ: บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

17 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

25

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

15 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

23

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: มีรายการ 1. โปรแกรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ฯ  2. โปรแกรมเฉพาะในการแก้ไขฟื้นฟู  3.อบรมหลักสูตรครูฝึกระเบียบวินัยผู้ต้องขังประจำเรือนจำโครงสร้างเบา

31 มกราคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

22

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

24 มกราคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

19

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

9 มกราคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

18

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

4 มกราคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

16

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

4 มกราคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

14

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

22 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

13 และ 13.1 

งบอุดหนุนการกุศล   รายละเอียด (ครั้งที่13)

งบอุดหนุนกีฬาแดนสามัคคีเกมส์   รายละเอียด (ครั้งที่13.1)

หนังสือ (รวมครั้งที่ 13และ13.1)

13 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

12 

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

2 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

11 

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

2 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

10

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: มีรายการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง

25 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

9

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ จาก ผลผลิตที่ 1 แก้ไขเป็น ผลผลิตที่ 2  ดาวน์โหลดหนังสือ

29 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

8

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: มีรายการโครงการพัฒนาความรู้ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ต้องขังสูงอายุ

14 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

7

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

14 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

6

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

26 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

4

งบดำเนินงาน (โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย/โครงสร้างเบา)  รายละเอียด  หนังสือ

13 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

3

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

10 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

2

หนังสือ  รายละเอียด  *รายการงบลงทุน

7 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

1

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

 

ผลผลิตที่3

ผลผลิตที่ 3 ผู้ต้องขังติดยาเสพติด ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

รายการ

ครั้งที่

รายละเอียด

22 กันยายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

73

new!

งบดำเนินงาน  รายละเอียด หนังสือ

20 กันยายน 2560

โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

71

new!

งบดำเนินงาน(จัดสรร)  งบดำเนินงาน( โอนกลับ)  รายละเอียด หนังสือ

19 กันยายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

70

new!

งบดำเนินงาน  รายละเอียด หนังสือ

15 กันยายน 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

69

new!

งบดำเนินงาน  รายละเอียด หนังสือ

13 กันยายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

66

งบดำเนินงาน  รายละเอียด หนังสือ

8 กันยายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

65

งบดำเนินงาน  รายละเอียด หนังสือ

6 กันยายน 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

64

งบดำเนินงาน  รายละเอียด หนังสือ

31 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

63

งบดำเนินงาน(โอนจัดสรร) งบดำเนินงาน(โอนกลับ)  หนังสือ

28 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

62

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

23 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

60

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

22 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

47.3

หนังสือ

22 สิงหาคม 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

61

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

18 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

59

งบดำเนินงาน(โอนจัดสรร) งบดำเนินงาน(โอนกลับ)  หนังสือ

17 สิงหาคม 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

58

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

11 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

57

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

10 สิงหาคม 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

56

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

8 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

53.2

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

3 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรและโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

54

งบดำเนินงาน(โอนจัดสรร) งบดำเนินงาน(โอนกลับ)   รายละเอียด  หนังสือ

3 สิงหาคม 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560

52

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

31 กรกฏาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

51

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

18 กรกฏาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

50

รายละเอียด หนังสือ

18 กรกฏาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

49

รายละเอียด หนังสือ

12 กรกฎาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

43

งบดำเนินงาน  รายละเอียด หนังสือ

29 มิถุนายน 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

46

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

27 มิถุนายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

45

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

23 มิถุนายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

33.1

รายละเอียด หนังสือ

22 มิถุนายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

44

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

7 มิถุนายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

42

งบดำเนินงาน รายละเอียด หนังสือ

31 พฤษภาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

41

งบดำเนินงาน (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)  รายละเอียด   หนังสือ

29 พฤษภาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

40

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

25 พฤษภาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

38

งบดำเนินงาน (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)  รายละเอียด   หนังสือ

19 พฤษภาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

37

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

1 พฤษภาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

35

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

24 เมษายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

34

งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ)   รายละเอียด  หนังสือ

12 เมษายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

33

งบลงทุนครุภัณฑ์  หนังสือ

หมายเหตุ: เร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ในระบบGMIS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560

3 เมษายน 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

32

งบดำเนินงาน (ค่าอาหาร)  รายละเอียด  หนังสือ

23 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

31

งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ)  งบดำเนินงาน (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) 

รายละเอียด1  รายละเอียด2  หนังสือ

หมายเหตุ: เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่ได้เบิกจ่ายรายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคมก่อนหน้าแล้ว(ด้วยรหัสอื่น) ขอให้ดำเนินการแก้ไข (ปรับ J7) ตามแบบฟอร์มขอแก้ไขการบันทึกรายการในระบบ GFMIS และส่งฝ่ายบัญชีปรับปรุง  ดาวน์โหลด

22 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

27

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

14 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

26

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

7 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

23

งบดำเนินงาน  รายละเอียด

งบรายจ่ายอื่น  รายละเอียด

*หนังสือฉบับเดียวกัน* โครงการรณรงค์ป้อมกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

21 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

21

งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)  รายละเอียด  หนังสือ

15 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

19

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

7 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

18

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

15 กุมภาพันธ์ 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

16

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

12 มกราคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

12

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

28 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

9

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

29 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

6

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

26 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

4

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

10 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

3

หนังสือ  รายละเอียด  *รายการงบลงทุน

10 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

2

งบดำเนินงาน (1600701002000000)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน รายการอื่นๆ คือ 1600701002000000

10 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

1

งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ)    งบดำเนินงาน (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) (1600753004000000)   รายละเอียด   หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คือ 1600753004000000

*ระมัดระวังการใส่รหัสงบประมาณ* ผลผลิตที่ 3 มีรหัสงบประมาณ งบดำเนินงาน 2 รหัส

 

โครงการ

โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด และวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์

รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXL2699

รายการ

ครั้งที่

รายละเอียด

24 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

New !

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

12 มกราคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

11

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

2 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

7

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

 

โครงการ TO BE NUMBER ONE

รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXL2700

รายการ

ครั้งที่

รายละเอียด

20 กันยายน 2560

โอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

72 NEW!

งบรายจ่ายอื่น รายละเอียด หนังสือ

7 มีนาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

23

งบดำเนินงาน  รายละเอียด

งบรายจ่ายอื่น  รายละเอียด

*หนังสือฉบับเดียวกัน* โครงการรณรงค์ป้อมกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

 

โครงการปรับปรุงเรือนจำเฉพาะทาง

รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXL2705

รายการ

ครั้งที่

รายละเอียด

10 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

1 new!

หนังสือ   รายละเอียด

 

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

รายการ

ครั้งที่

รายละเอียด

24 มีนาคม 2560

งบกลางปี 59 ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคและค่าอาหารปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

5 new!

โอนจัดสรร  โอนกลับ

3 กุมภาพันธ์ 2560

งบกลางปี 59 ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคและค่าอาหารปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4

โอนจัดสรร   โอนกลับ

9 มกราคม 2560

งบกลางปี 59 ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคและค่าอาหารปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3

โอนกลับ    รายละเอียด  หนังสือ

โอนจัดสรร  รายละเอียด  หนังสือ

22 ธันวาคม 2559

งบกลางปี 59 ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคและค่าอาหารปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 2

โอนจัดสรร  รายละเอียด  หนังสือ

16 พฤศจิกายน 2559

งบกลางปี 59 ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคและค่าอาหารปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1

งบกลางปี59  รายละเอียด  หนังสือ

* 1. ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนกรกฎาคม 2559

   2. ชำระหนี้ค่าอาหาร ถึงเดือนสิงหาคม 2559

** เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559  ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเป็นประการใดรายงานกรมราชทัณฑ์ทราบ พร้อมส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินการจ่ายชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารกลับมายังกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559   

 

 

ข่าวย้อนหลังปี59