ฝ่ายพัสดุที่ 2 แจ้งการนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ใช้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รายการ

โดย fd05 / วันที่ 24 ส.ค. 2560 / เข้าชม 1,324 ครั้ง

ถึง เรือนจำ/ทัณฑสถาน

เพื่อให้การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ที่ต้องใช้กับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 5 รายการ            ในปีงบประมาณ พ.ศ 고소장. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์ ในการนำครุภัณฑ์มาใช้ในการป้องกันการนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย        และโทรศัพท์มือถือซุกซ่อนเข้าสู่เรือนจำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการ                                 กรมฯ จึงได้อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ.) 0405.2/ว262 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เมื่อส่วนราชการทราบยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดหาพัสดุแล้วให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญา ก่อนจะดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ 베가스 체험판. ๒๕๖๐ จำนวน 5 รายการ  ดังนี้

  1. รายการเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Walk through) พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 매트랩 무료. 2561
  2. รายการเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ  (Hand held) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 다운로드. 2561
  3.  รายการเครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง  (Body Scanner) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 너의 목소리가 보여 시즌6. 2561
  4. รายการเครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาดไม่น้อยกว่า 90x 75 เซนติเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 윈도우 8.1 언어 팩 다운로드. 2561
  5. รายการเครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาดไม่น้อยกว่า 60x 40 เซนติเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 피닉스 시뮬레이션 다운로드. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร walk through 61,

ดาวน์โหลดเอกสาร hand held 61

ดาวน์โหลดเอกสาร body scan 61

ดาวน์โหลดเอกสาร 90x 75 61

ดาวน์โหลดเอกสาร 60×40 61