ฝ่ายพัสดุที่ 2 แจ้งการนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ใช้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 5 รายการ

โดย fd05 / วันที่ 24 ส.ค. 2560 / เข้าชม 1,212 ครั้ง

ถึง เรือนจำ/ทัณฑสถาน

เพื่อให้การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ที่ต้องใช้กับ เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 5 รายการ            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์ ในการนำครุภัณฑ์มาใช้ในการป้องกันการนำเข้าสิ่งผิดกฎหมาย        และโทรศัพท์มือถือซุกซ่อนเข้าสู่เรือนจำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการ                                 กรมฯ จึงได้อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้จัดซื้อครุภัณฑ์ ดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ.) 0405.2/ว262 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เมื่อส่วนราชการทราบยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดหาพัสดุแล้วให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญา ก่อนจะดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน 5 รายการ  ดังนี้

  1. รายการเครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน (Walk through) พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  2. รายการเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ  (Hand held) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  3.  รายการเครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง  (Body Scanner) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  4. รายการเครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาดไม่น้อยกว่า 90x 75 เซนติเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  5. รายการเครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-Rays) ขนาดไม่น้อยกว่า 60x 40 เซนติเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร walk through 61,

ดาวน์โหลดเอกสาร hand held 61

ดาวน์โหลดเอกสาร body scan 61

ดาวน์โหลดเอกสาร 90x 75 61

ดาวน์โหลดเอกสาร 60×40 61