ฝ่ายบริหารทั่วไป

지적도 무료 다운로드

น.ส.กาญจนา ชัยฤกษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางพัฒนา พงษ์สุวรรณ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางศิรภัสสร คงกล่อม

เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.จิราภรณ์ มะวงษ์

พนักงานจ้างเหมาบริการด้านธุรการ

นางยุวันดา พรมณะ

พนักงานจ้างเหมาบริการด้านธุรการ

우분투 deb 다운로드 라푼젤 영화 다운로드 다운로드 visual studio