ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย fd03 / วันที่ 23 เม.ย. 2562 / เข้าชม 591 ครั้ง

เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยังส่งเอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง

สำหรับค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.57 น.

>>>รายละเอียดการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS

 ที่  รหัส  เรือนจำและทัณฑสถาน  ใบยืนยันยอด ใบแจ้งหนี้ รายละเอียด หมายเหตุ
ศูนย์ต้นทุน
1 1600700041 รจก.  ยะลา  x  ยังไม่ได้รับสำเนาใบแจ้งหนี้
2 1600700054  ทสบ.  จังหวัดปทุมธานี x  รายละเอียด  ยอดรวมการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำประปา,ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ ไม่ตรงตามระบบ GFMIS
3 1600700122  รจจ.  สุโขทัย x รายละเอียด  ค่าไฟฟ้า น้ำ ใบในยืนยันยอดไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้
4 1600700124  รจก.  สุรินทร์ x  ใบยืนยันยอดเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆไม่ถูกต้อง
5 1600700125  รจจ.  หนองคาย x  ยังไม่ได้รับสำเนาใบแจ้งหนี้
6 1600700162  รจอ.  เกาะสมุย x รายละเอียด  ยอดรวมการเบิกจ่ายค่าน้ำประปา, ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ ไม่ตรงตามระบบ GFMIS