หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ/แนวทางการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนคลัง

โดย fd07 / วันที่ 27 พ.ย. 2561 / เข้าชม 268 ครั้ง

นำส่งคลังฯKTB(ว456) ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 1(ว100) ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 2(ว100) ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 3(ว100) ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 4(ว100) ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 5(ว100) ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 6(ว100) หนังสือ ด่วนที่สุด ว100 หนังสือด่วนที่สุด ว471 หนังสือฯ กค ลว.26พย61 หนังสือฯ ว456