หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2560 และแบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี

โดย fd07 / วันที่ 25 ม.ค. 2561 / เข้าชม 624 ครั้ง

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2560  สำหรับประกอบการยื่นภาษี

แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี  สำหรับตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้สำหรับปีภาษี 2561  หากผิดพลาดเขียนแก้ไขเซ็นชื่อกำกับ ส่งกลับให้กองคลังเพื่อแก้ไข

กรณี  ผิดพลาด ชื่อ-ที่อยู่  ข้อ 1-3   กองคลังจะส่งให้ กองการเจ้าหน้าที่  ศูนย์ข้อมูลบุคคล แก้ไขข้อมูลให้

กรณี ผิดพลาด ข้อ 4-9 กองคลัง ฝ่ายการเงินจะแก้ไขให้ต่อไป เพื่อให้การคำนวณการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในปี 2561 ถูกต้องมากที่สุด

หนังสือรับรองหัก ภาษี เงินเดือนและค่าจ้าง