แนวทางการปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS

โดย fd03 / วันที่ 10 ก.ย. 2561 / เข้าชม 528 ครั้ง

หลักเกณฑ์การขยายเวลาระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง แนวทางการปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS
>>>> หนังสือ 

แบบขอกันเงินงบประมาณปี 61 กรณีมีหนี้ผูกพัน (แบบ กง.1)

แบบขอกันเงินงบประมาณปี 61 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (แบบ กง.2)

แบบขอขยายเงินงบประมาณปี …….. กรณีมีหนี้ผูกพัน (แบบ ขย.1)