แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อรับรองการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอาหารค้างชำระปีก่อน

โดย fd03 / วันที่ 12 ก.ย. 2561 / เข้าชม 951 ครั้ง

>>>> หนังสือ,รายละเอียด