เรื่องการบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินเพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันในระบบe-GP

โดย fdadmin / วันที่ 27 ต.ค. 2559 / เข้าชม 162 ครั้ง

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 395 ลงวันที่ 7 ต.ค. 59