หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ (ต่อไปจนถึงกันยายน 2563)

โดย fd03 / วันที่ 17 มี.ค. 2563 / เข้าชม 621 ครั้ง
다운로드

ด้วย กระทรวงการคลัง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว41 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 แจ้งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งยังมีเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันหรือเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้าย ของเดือนมีนาคม 2563 แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าวต่อไป จึงขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ดำเนินการ จัดส่งแบบแจ้งรายละเอียดฯ ดังกล่าว เป็นไฟล์ PDF ให้กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ ทาง e-mail : bb_correct@hotmail.com  ภายในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อจะได้ดำเนินการ CONFIRM ในระบบ GFMIS ต่อไป

หากมีข้อสงสัย ติดต่อกลุ่มงานงบประมาณ 02-9676146, 029673539

หนังสือ(แก้ไขกำหนดวัน)

เงินกันเงินขยายของ รจ 19 แห่ง

ฟอร์ม ขย1 ขย2

ว 41 ลว 12 มี.ค 구글맵 api. 63

다운로드