ด่วนมาก การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับ สำนัก/กอง)

โดย fd08 / วันที่ 25 ม.ค. 2561 / เข้าชม 498 ครั้ง

กองคลัง ขอเรียนว่า กรมบัญชีกลางได้สร้างข้อมูลรหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ มีความถูกต้อง จึงขอความร่วมมือให้ระบุกิจกรรมย่อยในการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกครั้ง

ดาวน์โหลด รหัสกิจกรรมย่อย 

ดาวน์โหลด หนังสือเวียน