ด่วนมาก การบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับการคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง)

โดย fd08 / วันที่ 24 ม.ค. 2561 / เข้าชม 466 ครั้ง

ด้วยกรมราชทัณฑ์ได้แจ้งให้กรมบัญชีกลางดำเนินการสร้างรหัสกิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) และการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ทุกครั้ง  เพื่อให้การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณมีความถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

หนังสือนำส่ง การบันทึกกิจกรรมย่อยฯ เวียนเรือนจำ

รหัสกิจกรรมย่อยของกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561