ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดส่งรายงานการเงิน

โดย fd08 / วันที่ 21 มี.ค. 2561 / เข้าชม 485 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. หนังสือซักซ้อมความเข้าใจฯ

2. เกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561