ข้อมูลเพื่อช่วยเรือนจำในการจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ปี 2562

โดย fd08 / วันที่ 19 พ.ย. 2562 / เข้าชม 1,054 ครั้ง
다운로드
วิธีการกรอกรายละเอียดประกอบงบการเงิน ปี 2562
Download !! 다운로드!

 

รายการ ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง >>>Download<<<
รายการ เงินจ่ายล่วงหน้า >>>Download<<<
รายการ วัสดุคงคลัง >>>Download<<<
รายการ เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก >>>Download<<<
รายการ รับสินค้าใบสำคัญ >>>Download<<<
รายการ เจ้าหนี้ระหว่างกัน >>>Download<<<
รายการ เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ >>>Download<<<
รายการ เจ้าหนี้อื่นภายนอก >>>Download<<<
รายการ ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย >>>Download<<<
รายการ ใบสำคัญค้างจ่าย >>>Download<<<
รายการ ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น >>>Download<<<
รายการ ค้างจ่ายอื่นบุคคลภายนอก >>>Download<<<
รายการ เงินประกันผลงาน >>>Download<<<
다운로드