การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โดย fd08 / วันที่ 04 ต.ค. 2561 / เข้าชม 681 ครั้ง

ถึง เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง

 

ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ กองบริหารการคลัง ขอแจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ดำเนินการ ดังนี้

1. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี และบันทึกรายการบัญชีที่ยังบันทึกไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีให้ครบถ้วนสมบูรณ์

2. จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 ให้กรมราชทัณฑ์ตรวจสอบโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2561

3. จัดส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (บัญชีพักสินทรัพย์) ในระบบ GFMIS โดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เพื่อกรมฯจะได้ดำเนินการล้างบัญชีพักสินทรัพย์และประมวลผลค่าเสื่อมราคา ประจำเดือนกันยายยน 2561

4. ดำเนินการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2561

5. ปรับปรุงบัญชี ค่าวัสดุอาหาร/แก้สหุงต้ม ค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

 

แนวทางการปรับปรุงบัญชี

การบันทึกค่าอาหารค้างจ่ายปี2561

รายการปรับปรุงบัญชีประจำปี2561