การบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าวัสดุค้างจ่าย ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0410.3/3608 ลว. 25 ม.ค. 2561

โดย fd08 / วันที่ 28 ก.พ. 2561 / เข้าชม 438 ครั้ง

ดาวน์โหลด การบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าวัสดุค้างจ่าย 2560