การบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าวัสดุค้างจ่าย ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0410.3/3608 ลว. 25 ม.ค. 2561

โดย fd08 / วันที่ 28 ก.พ. 2561 / เข้าชม 465 ครั้ง
다운로드

ดาวน์โหลด การบันทึกปรับปรุงบัญชีค่าวัสดุค้างจ่าย 2560

다운로드 다운로드 아담스 다운로드 다운로드