การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สำหรับสำนัก/กอง และฝ่ายการเงิน)

โดย fd08 / วันที่ 04 ธ.ค. 2560 / เข้าชม 432 ครั้ง

เพื่อให้การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีความถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกำหนดไว้ จึงขอให้สำนัก/กอง และฝ่ายการเงินตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายที่ระบุเข้ากิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องฯ ให้กองคลัง (ฝ่ายบัญชี) ตามแบบรายงานฯ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561

ksb1 คชจ

แบบรายงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย