การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โดย fd08 / วันที่ 30 พ.ย. 2560 / เข้าชม 460 ครั้ง

ถึง  เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง และสถานกักกัน

ตามหนังสือ กรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0703.3/3017 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับข้อมูลค่าใช้จ่าย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มีความถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางการประเมินผล เรื่องที่ 4  นั้น

กรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่า เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และสามารถนำผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดรายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่าย แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายที่ระบุเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กรมราชทัณฑ์
ตามแบบรายงานฯ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 อีกทั้ง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์กองคลัง ไลน์กลุ่มฝ่ายบัญชี (โน้ต) และ Facebook (ธนพรรณ ขอร้อง)

หนังสือการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่ายฯ 2560

ksb1 คชจ

แบบรายงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย