จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

 

1. แนวทางการดำเนินการจ่ายตรงเงินเดือนฯ   หนังสือ/แนวทาง แบบฟอร์ม
2. การบันทึกบัญชี กรณีรับโอนเงินเพื่อชำระหนี้บุคคลที่ 3 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ดาวน์โหลด

3. รายละเอียดการโอนหนี้บุคคลที่ 3 ประจำเดือน มี.ค.60  ดาวน์โหลด 

4. ซักซ้อมแนวทางจ่ายตรงฯ การเบิกเงิน พ.ต.ร./พ.ต.ส.ร.

5. แนวทางในการเบิกจ่าย พ.ต.ร./พ.ต.ส.ร. ประจำเดือน ก.ย. ของทุกปี ดาวน์โหลด

 

การจัดทำข้อมูลรายละเอียดหนี้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำสำหรับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

 

ที่

 

 

รายการ

1

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วน ที่ ยธ 0703.5/41595 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557  และแนวทางการจัดทำข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)    

2

แบบฟอร์มข้อมูล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3

แบบแจ้งงดหักหนี้

 

การจัดเตรียมข้อมูลบัญชีธนาคาร กบข./กสจ. สมาชิกสหกรณ์ และการลดหย่อนภาษี เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมราชทัณฑ์

 

ที่

 

 

รายการ

1

หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0703.5/14007 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556

2

แนวทางการจัดทำข้อมูลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3

แบบฟอร์มข้อมูล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4

รายละเอียด คำอธิบายการบันทึกข้อมูลฯ

5

แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

6

รหัสธนาคาร

7

รหัสสาขาธนาคาร

8

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล