รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

             ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตรวจสอบ และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต (รหัสงบประมาณ) หมวดงบประมาณ (แหล่งของเงิน) พร้อมทั้งให้จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดด้วยมือ เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกันด้วย

กรมคุมประพฤติ

 

ลำดับที่

ครั้งที่

วันที่

รายการ

 

4

4 New!

11 กรกฎาคม 2560

โอนจัดสรรเงินงบประมาณคืนคนดีสู่สังคม (งวดที่ 4) ประจำเดือนกรกฎาคม 60 – เดือนกันยายน 60 หนังสือ

 

3

3

3 เมษายน 2560

โอนจัดสรรเงินงบประมาณคืนคนดีสู่สังคม (งวดที่ 3) ประจำเดือนเมษายน 60 – เดือนมิถุนายน 60     หนังสือ    งบดำเนินงาน

 

2

2

12 มกราคม 2560

โอนจัดสรรเงินงบประมาณคืนคนดีสู่สังคม (งวดที่ 2) ประจำเดือนมกราคม 60 – เดือนมีนาคม60       หนังสือ    งบดำเนินงาน

 

1

1

16 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรเงินงบประมาณคืนคนดีสู่สังคม (งวดที่ 1) ประจำเดือนตุลาคม 2559 – เดือนธันวาคม 2559    หนังสือ    งบดำเนินงาน

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 

ลำดับที่

ครั้งที่

วันที่

รายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

ลำดับที่

ครั้งที่

วันที่

รายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด

ลำดับที่

ครั้งที่

วันที่

รายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวย้อนหลัง