รายงานการโอนจัดสรรงบเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดย kanjana / วันที่ 17 ต.ค. 2561 / เข้าชม 283 ครั้ง

งบประมาณเบิกแทนกัน 

กรมคุมประพฤติ

วันที่  รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
17 ต.ค.61 โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 หนังสือ,รายละเอียด ประจำเดือน ตุลาคม -ธันวาคม 61

แนวทางการปฏิบัติและกำหนดแบบฟอร์มในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดย kanjana / วันที่ / เข้าชม 348 ครั้ง

หนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติ

*โดยให้จัดส่งแบบฟอร์มในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบไฟล์ PDF ทาง E-mail:bb_correct@hotmail.com และไม่ต้อง จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ที่ www.correct.go.th หัวข้อกองบริหารการคลัง ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม งานงบประมาณ

ยืนยันยอดค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2561

โดย kanjana / วันที่ 12 ต.ค. 2561 / เข้าชม 824 ครั้ง

*แสกนส่งภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ไฟล์PDF

ตัวจริง ถึงกรมภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 

แจ้งเรื่องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2557-2561

โดย kanjana / วันที่ 11 ต.ค. 2561 / เข้าชม 233 ครั้ง

หนังสืออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2557-2561

 

แจ้งเรือนจำ_อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปี 2557-2561

รายงานการโอนจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดย kanjana / วันที่ / เข้าชม 1,165 ครั้ง

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                   

 

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
 11 ต.ค. 61  โอนจัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562  ครั้งที่ 1  แจ้งรหัสงบลงทุนทุกผลผลิตและโครงการปี 2562

 

หนังสืออนุมัติโอนจัดสรรงบลงทุน_ค่าครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2562

หนังสืออนุมัติโอนจัดสรรงบลงทุน_ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2562

 

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดย kanjana / วันที่ 08 ต.ค. 2561 / เข้าชม 2,877 ครั้ง

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                      ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตรวจสอบ และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต (รหัสงบประมาณ) หมวดงบประมาณ (แหล่งของเงิน) พร้อมทั้งให้จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดด้วยมือ เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกันด้วย 

    >>>  งบลงทุนคลิกที่นี่

 

รหัสงบประมาณ 1600765005000000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
17 ต.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  2 New! หนังสือ          รายละเอียด
 8 ต.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  1   หนังสือ         รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600711004000000

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
  8 ต.ค.61    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562   1 New!  หนังสือ        รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600766001000000

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
12 ต.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

 กผ. 1

New!

 หนังสือ       รายละเอียด

*จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง

 8 ต.ค.61  โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

 กค. 1

New!

 หนังสือ        รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600712002000000

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต : ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
11 ต.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

กทว. 1

New!

 หนังสือ      รายละเอียด
 8 ต.ค.61   โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562

กค. 2

 หนังสือ       รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600766003000000

แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600766001000000

กิจกรรมยกระดับการดูแลผู้ต้องขังหญิง ตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) **

งบดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการดูแล ผู้ต้องขังหญิง Bangkok Rules, ค่าใช้จ่ายโครงการกำลังใจ ,วัสดุสำหรับเด็กติดผู้ต้องขัง)

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600762014000000

แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด
 11 ต.ค.61    โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562  กผ.1

New!

 หนังสือ     รายละเอียด

*จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง

 

รหัสงบประมาณ 1600706008000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600706001000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ 

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด

 

รหัสงบประมาณ 1600706011000000

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด

วันที่ รายการ ครั้งที่  รายละเอียด

 

แนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อรับรองการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุอาหารค้างชำระปีก่อน

โดย fd03 / วันที่ 12 ก.ย. 2561 / เข้าชม 677 ครั้ง

>>>> หนังสือ,รายละเอียด

แนวทางการปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS

โดย fd03 / วันที่ 10 ก.ย. 2561 / เข้าชม 349 ครั้ง

หลักเกณฑ์การขยายเวลาระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง แนวทางการปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS
>>>> หนังสือ 

แบบขอกันเงินงบประมาณปี 61 กรณีมีหนี้ผูกพัน (แบบ กง.1)

แบบขอกันเงินงบประมาณปี 61 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (แบบ กง.2)

แบบขอขยายเงินงบประมาณปี …….. กรณีมีหนี้ผูกพัน (แบบ ขย.1)

 

 

แจ้งให้ตรวจสอบหนี้ค้างชำระค่าตรวจวิเคราะห์(ยาเสพติด)

โดย fd03 / วันที่ 24 ส.ค. 2561 / เข้าชม 258 ครั้ง

แจ้งให้ตรวจสอบหนี้ค้างชำระค่าตรวจวิเคราะห์ (ยาเสพติด)
เรือนจำ จำนวน 9 แห่ง >>> หนังสือ     หนี้ค้างค่าตรวจวิเคราะห์กรมราชทัณฑ์

  1. เรือนจำกลางขอนแก่น
  2. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
  3. เรือนจำกลางชลบุรี
  4. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
  5. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
  6. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
  7. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
  8. เรือนจำอำเภอทุ่งสง
  9. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก

ประกาศแจ้งให้ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบ PO คงค้างในระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โดย fd03 / วันที่ 01 ส.ค. 2561 / เข้าชม 489 ครั้ง

เรียน จนท. ที่เกี่ยวข้อง

                         ขอให้ตรวจสอบ PO คงค้างในระบบ ณ วันที่ 27 ก.ค. 2561  แยกตามประเภท งบประมาณ  4  sheet 

โดยเฉพาะ PO ที่มีวันที่ย้อนหลังที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน และไม่ใช่กรณีเบิกตามงวดงาน 

หากพบข้อผิดพลาด ทำ PO ซ้ำ หรือไม่ต้องการเบิกจ่ายแล้ว **ให้ยกเลิก PO **  

 ดาว์นโหลดที่นี่ >>>> แจ้งตรวจสอบ PO

ตรวจสอบการเบิกจ่าย/ค้างระค่าสาธารณูปโภค(สถานตรวจพิสูจน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โดย fd03 / วันที่ 16 ก.ค. 2561 / เข้าชม 599 ครั้ง

 หนังสือ   แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดสรุปการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถานตรวจพิสูจน์(10.1)

ยืนยันยอดค่าอาหารผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โดย fd03 / วันที่ 01 มิ.ย. 2561 / เข้าชม 1,088 ครั้ง

1. เบิกผู้ต้องขัง   2. เบิกผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์    วิธีการยืนยันยอด    หนังสือ 

*กำหนดส่ง เป็นfile PDF วันที่ 6 มิถุนายน 2561*

*ตัวจริง กำหนดถึง กองคลัง กรมราชทัณฑ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2561*