ตรวจสอบการเบิกจ่าย/ค้างระค่าสาธารณูปโภค(สถานตรวจพิสูจน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โดย fd03 / วันที่ 16 ก.ค. 2561 / เข้าชม 259 ครั้ง

 หนังสือ   แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดสรุปการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคสถานตรวจพิสูจน์(10.1)

ยืนยันยอดค่าอาหารผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โดย fd03 / วันที่ 01 มิ.ย. 2561 / เข้าชม 908 ครั้ง

1. เบิกผู้ต้องขัง   2. เบิกผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์    วิธีการยืนยันยอด    หนังสือ 

*กำหนดส่ง เป็นfile PDF วันที่ 6 มิถุนายน 2561*

*ตัวจริง กำหนดถึง กองคลัง กรมราชทัณฑ์ วันที่ 8 มิถุนายน 2561*

ยืนยันยอดค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหม่อีกครั้ง

โดย fd03 / วันที่ 04 เม.ย. 2561 / เข้าชม 714 ครั้ง

**เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่ไม่มียอดค้างชำระ ก็ต้องยืนยันยอดมา**

ยืนยันยอดค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ยกเว้นเดือน สิงหาคม – กันยายน 2560 ให้จ่ายจากงบประมาณ ปี 2561)
– สแกน (PDF) ส่งวันที่ 10 เมษายน 2561
– ส่งตัวจริง (EMS) กำหนดถึงวันที่  12 เมษายน 2561

แบบรับรองค้างชำระ     วิธีการยืนยันยอด      หนังสือ

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย fd03 / วันที่ / เข้าชม 177 ครั้ง

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย (โครงการพัฒนาเรือนจำเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเฉพาะทาง)  >> หนังสือ

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย (โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด และวิวัฒน์พลเมือง) >> หนังสือ

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย fd03 / วันที่ 28 มี.ค. 2561 / เข้าชม 198 ครั้ง

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ค่าใช้จ่ายในการจู่โจมตรวจค้นกรณีปกติ-พิเศษ)

>>> หนังสือ

ยืนยันยอดการเบิกจ่ายและค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทับซ้อนกัน

โดย fd03 / วันที่ 26 มี.ค. 2561 / เข้าชม 321 ครั้ง

เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยืนยันยอดการเบิกจ่ายและค้างชำระทับซ้อนกัน หรือยืนยันค้างชำระไม่ถูกต้อง ให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยืนยันยอดเบิกจ่าย/ค้างชำระ ทับซ้อนกันกรุณาตรวจสอบ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ทำยืนยันการเบิกจ่ายหรือค้างชำระใหม่

2.เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยืนยันยยอดค้างชำระเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 ให้นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชำระและยืนยันยอดค้างชำระใหม่

3.เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยืนยันยอดค้างชำระของบ้านพักข้าราชการ แยกออกมา ให้ยืนยันยอดค้างชำระใหม่  โดยนำยอดค้างชำระของบ้านพักไปรวมกับยอดค้างชำระในเดือนกรกฎาคม 2560

 

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ยืนยันยอดการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคสถานตรวจพิสูจน์ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โดย fd03 / วันที่ 21 มี.ค. 2561 / เข้าชม 208 ครั้ง

ยืนยันยอดการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคสถานตรวจพิสูจน์ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

หนังสือ

** ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีค้างชำระค่าสาธารณูปโภคสถานตรวจพิสูจน์ ต้องยืนยันว่าไม่มีหนี้ค้างชำระตามแบบฟอร์ม **

แจ้งยืนยันยอดเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหม่อีกครั้ง

โดย fd03 / วันที่ 20 ก.พ. 2561 / เข้าชม 951 ครั้ง

แจ้งยืนยันยอดเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหม่อีกครั้ง

แสกนเป็นไฟล์ PDF ส่งกลับทาง E-mail:bb_correct@hotmail.com ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

และส่งฉบับจริงทางไปรษณีย์วิธี emsดยจ่าหน้าซองถึง กองคลัง/ฝ่ายงบประมาณ กำหนดส่งถึงกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

>   หนังสือ    วิธีการยืนยันยอด 

 

1. ยืนยันเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามจ่ายจริง สูนย์ต้นทุน 16 – 74

2. ยืนยันเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามจ่ายจริง ศูนย์ต้นทุน 75 – 169

 

         1. การเบิกจ่ายค่าธารณูปโภค จาก GFMIS ศูนต้นทุน16 – 74

         2. การเบิกจ่ายค่าธารณูปโภค จาก GFMIS ศูนต้นทุน75-169

คุณลักษณะเฉพาะลวดหนามหีบเพลง (ชนิดใบมีด)

โดย fd03 / วันที่ 24 ม.ค. 2561 / เข้าชม 244 ครั้ง

>>> คุณลักษณะเฉพาะ <<<  ประกอบการโอน ครั้งที่ 17 ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล

แจ้งโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ประเภทงบลงทุน

โดย fd03 / วันที่ 10 ม.ค. 2561 / เข้าชม 866 ครั้ง

     หนังสือ

    1.บัญชีโอนกลับ ผ.ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล ครั้งที่ 32

    2.บัญชีโอนกลับ ผ.ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู ครั้งที่ 6

    3.บัญชีโอนกลับ ผ.เรือนจำปลอดยาเสพติด ครั้งที่ 12

   4.บัญชีโอนกลับ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเรือนจำ ครั้งที่ 6

   5.บัญชีโอนกลับ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ 3

แจ้ง เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง แก้ไขรหัสแยกประเภท (GL)

โดย fd03 / วันที่ 19 ธ.ค. 2560 / เข้าชม 778 ครั้ง

         ขอให้เรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง แก้ไขรหัสแยกประเภท (GL) จากเดิมรหัส 1208 ให้ แก้ไขใหม่เป็นรหัส 1205040102 ตามที่ถูกต้องด้วย

>>> หนังสือ

แจ้ง ยืนยันยอดเบิกจ่ายและค้างชำระ ค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณพ.ศ. 2560

โดย fd03 / วันที่ 02 พ.ย. 2560 / เข้าชม 1,345 ครั้ง

>> หนังสือ     วิธีการยืนยันหนี้ค้างชำระ

****** ส่งกลับทาง Email : BB_Correct@hotmail.com  ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ******

**** และส่งฉบับจริงทางไปรษณีย์ ****

แจ้ง ยืนยันยอดเบิกจ่าย ค้างชำระค่าวัสดุอาหารปีงบประมาณพ.ศ. 2560

โดย fd03 / วันที่ 25 ต.ค. 2560 / เข้าชม 1,757 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม >>  หนังสือประทับตรา  วิธีการยืนยันยอดเบิกจ่าย ค้างชำระ

แจ้งรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสแยกประเภท (งบลงทุนทุกโครงการและผลผลิต) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดย fd03 / วันที่ 19 ต.ค. 2560 / เข้าชม 1,988 ครั้ง

ฝ่ายงบประมาณขอแจ้งรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสแยกประเภท (งบลงทุนทุกโครงการแลผผลผลิต) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  >>> หนังสือ หนังสือ  รายละเอียดเพิ่มเติม