::             ยิ น ดี ต้ อ น รั บ  เ ข้ า สู่      ฝ่ า ย บั ญ ชี     ก อ ง ค ลั ง     ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์       ::

 

222  ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   โทร.  0 2967 3537 - 8 

E - mail :  budjet49@yahoo.com    MSN : account_ac@hotmail.com

                     ฝ่ายบัญชี  กองคลัง  ได้จัดทำตัวอย่างการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ผ่าน Excel Loader  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 เพื่อให้ รจ/ทส. ใช้เป็นคู่มือ ในการปฏิบัติงานผ่านระบบ  GFMIS  
                  ในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ต้องใช้แบบฟอร์มต่างๆ ที่เป็น Version ปัจจุบัน  โดยให้ขอรับแบบฟร์อมได้ที่เครื่อง Terminal
หรือที่ http://gfmisreport.mygfmis.com
 
 
 
      งบดำเนินงาน 

หมวดค่าวัสดุ