กองคลัง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วิสัยทัศน์ | ภารกิจหลัก | ตัวชี้วัด |
ฝ่ายงบประมาณ | ฝ่ายพัสดุ | ฝ่ายบริหารสัญญา | ฝ่ายการเงิน | ฝ่ายบัญชี | ฝ่ายบริหารทั่วไป |
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ คืองานกองคลัง


การโอนจัดสรรเงินประจำงวด (เงินงบประมาณ) การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน เอกสารตั้งเบิกบำนาญจ่ายตรง จากระบบ GFMIS

ฝ่ายงบประมาณ

       แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ คลิ๊กที่นี่  25 ก.ย. 55

ฝ่ายงบประมาณ

       แจ้งการโอนจัดสรรเงินเบิกแทนกัน คลิ๊กที่นี่  9 ส.ค. 55

ฝ่ายบัญชี

       แจ้งเลขที่เอกสารตั้งเบิกบำนาญจ่ายตรง ในระบบ GFMIS   คลิ๊กที่นี่  3 ก.ย. 55

รายงานการตั้งเบิก ขบ.02 และ ขบ.03 คงค้าง
รายงานการนำส่งเงินด้วย Pay in Slip คงค้าง
รายงานการตั้งเบิกงบลงทุน(บัญชีพักสินทรัพย์) คงค้าง

ฝ่ายบัญชี

       แจ้งรายงานการตั้งเบิก ที่ยังไม่บันทึก ขจ.05 เข้าระบบ GFMIS คลิ๊กที่นี่  3 ก.ย. 55

ฝ่ายบัญชี

        แจ้งรายงาน Pay in Slip ที่ยังไม่บันทึกนำส่งเงินเข้าระบบ GFMIS คลิ๊กที่นี่  3 ก.ย. 55

ฝ่ายบัญชี

       แจ้งรายงานการตั้งเบิกงบลงทุน (บัญชีพักสินทรัพย์) ที่ยังไม่ส่งรายงานไปกรมฯ คลิ๊กที่นี่  3 ก.ย. 55

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

26  ก.ย. 55 ฝ่ายการเงินขอแจ้งการอนุมัติจัดสรรค่าใช้จ่ายสนับสนุนจากกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ SSF ปีที่ 1 ให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 34 แห่ง โดยเร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันภายใน 28 กันยายน 2555 หนังสือ รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน 1 2
25 ก.ย. 55 ขอความอนุเคราะห์เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขังทั่วประเทศ ยืนยันยอดค่าอาหารผู้ต้องขัง

(ครั้งสุดท้าย ก่อนโอนจัดสรรเพิ่มเติม) ภายในวันที่ 26 ก.ย. 55

แบบฟอร์ม

 

25 ก.ย. 55 เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง (สถานตรวจพิสูจน์ฯ)

กรณีที่ต้องการขอรับงบประมาณเพิ่มเติม ผลผลิตที่ 3 งบดำเนินงาน ขอความอนุเคราะห์แจ้งขอรับการจัดสรรงบประมาณ

มายังฝ่ายงบประมาณอีกครั้งภายในวันที่ 26 กันยายน 2555  แบบฟอร์ม

หมายเหตุ: รจ./ทส./สกข. ที่แจ้งขอรับงบประมาณ มาก่อนที่ฝ่ายงบประมาณลงข่าวประชาสัมพันธ์ ขอให้ดำเนินการขอรับงบประมาณมายังแบบฟอร์มนี้อีกครั้งหนึ่ง

25 ก.ย. 55 อนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 ผลผลิตที่ 1  ครั้งที่ 84  งบบุคลากร  รายละเอียด  หนังสือ

โอนกลับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 46  งบลงทุนที่ดินฯ  รายละเอียด  หนังสือ

25 ก.ย. 55 ขอความอนุเคราะห์เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขังทั่วประเทศ

โปรดตรวจสอบและยืนยันยอด ค่าน้ำมันฯ และค่าเดินทางไปราชการ

(ครั้งสุดท้าย ก่อนโอนจัดสรรเพิ่มเติม) ภายในวันที่ 25 ก.ย. 55

 บัญชีขอรับจัดสรรค่าน้ำมันและค่าเดินทางฯ

แบบฟอร์มยืนยันยอดขอรับการจัดสรรค่าน้ำมันฯ และค่าเดินทางไปราชการ คลิ๊ก

หมายเหตุ: รจ./ทส./สกข. ที่ไม่ขอรับการจัดสรร โปรดส่งแบบฟอร์มตอบกลับด้วย

25 ก.ย. 55 ฝ่ายพัสดุ ขอแจ้งให้จัดหาเครื่องบริโภคสำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  หนังสือ
24 ก.ย. 55 โอนจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 82  งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ
24 ก.ย. 55 แจ้งทราบ  เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่ดำเนินการวาง PO แล้ว กรณีที่วงเงินไม่ถึง 50,000 บาท ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายโดยด่วน เนื่องจากระบบGFMIS จะไม่กันเงินไว้ให้
24 ก.ย. 55 เรียนหัวหน้าฝ่ายบริหาร ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง 

รบกวนติดต่อกลับฝ่ายงบประมาณด่วนค่ะ  เนื่องจากเบอร์โทรศัพท์ของทัณฑสถานฯ ไม่สามารถติดต่อได้

* ทัณฑสถานฯ ยังไม่เบิกจ่ายค่าอาหารค้างชำระปี 53 ขอให้ดำเนินการโดยด่วน*

24 ก.ย. 55 เรียนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายงบประมาณขอความร่วมมือตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ทั้ง 3 ผลผลิต ณ วันที่ 23 กันยายน 2555 เพื่อโปรดเร่งรัดการเบิกจ่าย และแจ้งส่งคืนงบประมาณ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2555 ฝ่ายงบประมาณจะเริ่มโอนเงินกลับในวันที่ 25 กันยายน 2555 ตามลำดับผลผลิตที่ 3,2,1 ด้วยความขอบคุณยิ่ง

สรุปผลการเบิกจ่าย

23 ก.ย. 55 ฝ่ายงบประมาณ ขอซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง งบประมาณเหลือจ่าย แจ้งส่งคืนภายในวันที่ 24 กันยายน 2555

ขอให้รจ./ทส./สกข.  ดำเนินการส่งคืนงบประมาณที่เหลือจากการดำเนินการตามรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรร

และกรณีที่รจ./ทส./สกข. มีหนังสือขออนุญาตใช้เงินเหลือจ่าย ให้แจ้งส่งคืนงบประมาณส่วนที่เหลือหลังจากหักรายการที่ขอ

อนุญาต และดำเนินการเบิกจ่ายได้เลยโดยไม่ต้องรอหนังสือที่กรมฯ อนุญาต (กรมฯจะส่งหนังสืออนุญาต ให้รจ./ทส./สกข.ภายหลัง)

หมายเหตุ: 1. กรมฯ ไม่อนุญาตให้ใช้เงินเหลือจ่ายไปเบิกจ่ายค่าวัสดุอาหาร

                  2. แบบฟอร์มส่งคืน

21 ก.ย. 55 ฝ่ายงบประมาณ ขอซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง งบประมาณเหลือจ่าย ที่เหลือจากการดำเนินการตามรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรร

ขอให้รจ./ทส./สกข. แจ้งส่งคืนภายในวันที่ 24 กันยายน 2555 

รจ./ทส.ไม่ต้องกันเงินเหลือจ่ายไว้เพื่อเบิกจ่ายค่าอาหาร เนื่องจากไม่มีคำสั่งให้ใช้เงินเหลือจ่ายชำระค่าอาหาร

สำหรับงบประมาณค่าอาหาร กรมฯ จะจัดสรรให้ในวันที่ 28 ก.ย. 55

21 ก.ย. 55 โอนจัดสรรงบประมาณ  งบกลาง  รายการอภัยโทษปี 55

งบกลาง     รายละเอียด   หนังสือ

21 ก.ย. 55 โอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555   งบซ่อมแซมเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง  กรณีน้ำท่วม

ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 76  งบดำเนินงาน  งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์โฆษณาฯ ครุภัณฑ์อื่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 81  งบดำเนินงาน

หมายเหตุ: หนังสือแจ้งโอนจัดสรร(ครั้งที่ 76,81)  รายละเอียด(ครั้งที่ 76,81)

 

21 ก.ย. 55 อนุมัติจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หนังสือ  รายละเอียดประกอบ

20 ก.ย. 55

โอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 46  งบดำเนินงานกลับกรมฯ  งบครุภัณฑ์กลับกรมฯ  งบลงทุนที่ดินฯกลับกรมฯ

งบเงินอุดหนุนการกุศลกลับกรมฯ  งบอุดหนุนกีฬาแดนฯกลับกรมฯ  โอนจัดสรรงบดำเนินงาน   รายละเอียด  หนังสือ

20 ก.ย. 55 ฝ่ายพัสดุ ขอแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารดิบประจำปี 2556  หนังสือ
19 ก.ย. 55 กรมฯ ได้โอนเงินดอกเบี้ยฯ สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูซ่อมแซม เรือนจำ/ทัณฑสถานที่ประสบอุทกภัย จำนวน 12 แห่ง

หนังสือ   รายละเอียด

19 ก.ย. 55 ฝ่ายพัสดุ ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน แจ้งปริมาณความต้องการข้าวสารขาว และข้าวสารเหนียว เพื่อใช้จัดเลี้ยงผู้ต้องขังในเดือนตุลาคม 2555 (ประมาณ 1 เดือน) พร้อมทั้งรายงานให้กรมฯ ทราบโดยด่วน ภายในวันที่ 20 ก.ย. 55   หนังสือ  ให้ระบุวันส่งมอบภายในเดือนกันยายน 2555 เท่านั้น
18 ก.ย. 55 แจ้งโอนเงินดอกเบี้ยโครงการน้ำท่วม ฟื้นฟูซ่อมแซม เรือนจำ/ทัณฑสถานที่ประสบอุทกภัย คลิ๊กที่นี่   File 1 ,   File 2
 18 ก.ย.55 การติดตามผลการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน PMOCFLOOD ขอให้เรือนจำดำเนินการหากไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ติดต่อคลังจังหวัด

หนังสือ1  หนังสือ2  รูปประกอบ1   รูปประกอบ2  รูปประกอบ3  รูปประกอบ4  รูปประกอบ5  รูปประกอบ6 การกรอกข้อมูล1 การกรอกข้อมูล2

5 ก.ย. 55 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555   ดาวน์โหลด
5 ก.ย. 55 การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS  ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 55 แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ  ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 55 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ   ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 55 ตัวอย่างแนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS สำหรับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003  ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 55 การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS   ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 55 แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS  ดาวน์โหลด  File 1 ,  File 2
20 ส.ค. 55 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online   ดาวน์โหลด
23 ก.ค. 55 แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS  ดาวน์โหลด   File 1 , File  2 ,  File 3
17 ก.ย. 55 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน(ค่าอาหารเดือนพ.ค.55) ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 74

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ 

หมายเหตุ: กรมฯ จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่มีค่าอาหารค้างชำระเดือนพฤษภาคม เกินกว่า 900,000 บาท ในงวดต่อไป

17 ก.ย. 55 แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานฐานะเงินทดลอง ส่งไปกรมฯ ตามแบบฟอร์มที่ส่งมานี้  แบบฟอร์ม

ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2555

17 ก.ย. 55 ด่วนที่สุด เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน  (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 84 ลงวันที่ 21 กันยายน 2554) โปรดแจ้งฝ่ายการเงิน กองคลัง พร้อมทั้งส่งเอกสารการจัดทำ PO  ทางโทรสารหมายเลข 02 967 3537 - 8   ภายในวันที่ 24 กันยายน 2555 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล มิรอน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2967 2222 ต่อ 311-313
16 ก.ย.55 เรียนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ขอให้รจ./ทส. เร่งวางฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานราชการของสถานตรวจพิสูจน์ (ผลผลิตที่ 3) เพื่อกรมฯจะได้ตรวจสอบยอดเงินในระบบGFMIS และโอนจัดสรร งบบุคลากร ผลผลิตที่ 3 เพิ่มเติมให้รจ./ทส. ที่แสดงยอดเงินคงเหลือติดลบ

15 ก.ย. 55 แจ้งโอนกลับงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 งบดำเนินงาน กลับมาตั้งจ่าย ณ กรมราชทัณฑ์

งบดำเนินงาน    หนังสือ

15 ก.ย. 55 เรียนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ยืนยันการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของผู้พ้นโทษ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพระราชทานอภัยโทษ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจริญพระชนพรรษาครบ 60 พรรรษา

วงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร  แบบฟอร์มยืนยันการขอรับจัดสรร   ภายในวันที่ 17 กันยายน 2555  ฝ่ายงบประมาณ Fax: 02-9676146

14 ก.ย. 55 ฝ่ายพัสดุ ขอแจ้งเรื่อง การกำหนดราคากลางสำหรับการจัดหาเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เอกสารแนบ
12 ก.ย. 55 แจ้งทราบ โทรศัพท์เบอร์ 02-9673539 ของฝ่ายงบประมาณ ไม่สามารถรับ Fax: ได้ ถึงสิ้นเดือนกันยายน 55  หากรจ./ทส. ต้องการส่งเอกสารทางFax: ให้ใช้เบอร์ 02-9676146
11 ก.ย. 55 เรียนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ยืนยันการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  ค่าวัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง

ภายในวันที่ 12 ก.ย. 55  แบบฟอร์ม

ฝ่ายงบประมาณ   Fax: 02-9676146

11 ก.ย. 55 แจ้งทราบ  เรื่องงบประมาณเบิกแทนกัน ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละรายการที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 กันยาน 2555

ในกรณีที่เงินหมดความจำเป็นต้องใช้ให้ส่งคืนงบประมาณมายังกรมฯโดยด่วน ทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,สำนักงานกิจการยุติธรรม,กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ,กรมคุมประพฤติ

10 ก.ย. 55 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 73  งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ
10 ก.ย. 55 แจ้งโอนงบประมาณกลับมาตั้งจ่าย ณ กรมราชทัณฑ์ ผลผลิตที่ 3/งบดำเนินงาน (ค่าเวรฯต่างๆ) กองคลังจะดึงงบประมาณกลับ วันที่ 13 กันยายน 2555 งบดำเนินงาน เพื่อจัดสรรให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ได้รับจัดสรรงบดังกล่าวไม่เพียงพอ
5 ก.ย. 55 แจ้งโอนงบประมาณกลับมาตั้งจ่าย ณ กรมราชทัณฑ์ ผลผลิตที่ 1/งบดำเนินงาน (ค่าเวรฯต่างๆ)

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

5 ก.ย. 55 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตที่ 1  ค่าสาธารณูปโภค (ถึงเดือนสิงหาคม 55)  งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ
5 ก.ย. 55 แจ้งทราบ  บัญชีเตรียมเสนออนุมัติ  โอนจัดสรรงบประมาณของ ผลผลิตที่ 3 ตามที่เรือนจำ/ทัณฑสถานขอรับการจัดสรรเพิ่ม

กรุณาตรวจสอบ บัญชีณ วันที่ 5 ก.ย. 55  ขอให้รจ./ทส./สกข. ยืนยันตามแบบฟอร์มขอรับการจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตที่ 3   แบบฟอร์ม

ฝ่ายงบประมาณ จะดำเนินการเสนอขออนุมัติในวันที่ 6 ก.ย. 55

5 ก.ย. 55 ซักซ้อมความเข้าใจ ขอให้รจ./ทส./สกข. ดำเนินการตั้งเบิกงบบุคลากร ภายในวันที่ 14 ก.ย. 55 (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินเพิ่มต่าง ๆ รวมทั้งตกเบิกทุกประเภท)

ผลผลิตที่1 และผลผลิตที่ 3  ได้โดยไม่ต้องรอกองคลังโอนจัดสรรเงินงบประมาณไปตั้งจ่าย ณ ศูนย์ต้นทุนรจ./ทส./สกข.  

หมายเหตุ: กองคลัง จะดูในระบบ GFMIS วันที่ 15 ก.ย. 55 เพื่อดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณตามผลการเบิกจ่ายที่ไม่เพียงพอ(ติดลบ)ของแต่ละแห่ง

5 ก.ย. 55 ยืนยันการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุ  ภายในวันที่ 5 ก.ย. 55

แบบฟอร์ม 

5 ก.ย.55 แจ้งทราบ  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หนังสือสั่งการ   แบบฟอร์ม    หนังสือ ว83    หนังสือ ว296

4 ก.ย. 55 ซักซ้อมความเข้าใจ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หนังสือ  แบบฟอร์มส่งคืน

3 ก.ย. 55 แจ้งทราบ  บัญชีเตรียมเสนออนุมัติ  โอนจัดสรรค่าสาธารณูปโภค ตามที่เรือนจำ/ทัณฑสถานขอรับการจัดสรรเพิ่ม

กรุณาตรวจสอบ   บัญชีณ วันที่ 3 ก.ย. 55 เวลา 11.30 น.

หมายเหตุ: รจ./ทส. ใดที่ส่งFax: ขอรับการจัดสรรเพิ่มแล้ว แต่ไม่มีในบัญชีกรุณาติดต่อกลับด่วน (มีเอกสารทั้งหมด 7 แห่ง ที่ไม่ได้แจ้งชื่อรจ.)

ฝ่ายงบประมาณ จะดำเนินการเสนอขออนุมัติในวันที่ 4 ก.ย. 55

หลังจาก เวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 กันยายน 55 รจ./ทส.ใดที่ส่งล่าช้าจะยังไม่ได้รับการจัดสรร

31 ส.ค. 55 แจ้งทราบ เตรียมดำเนินการโอนงบประมาณ กลับมาตั้งจ่ายกรมราชทัณฑ์

ณ วันที่ 3 กันยายน 2555  ผลผลิตที่ 1 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)

รายการค่าล่วงเวลาเวรต่างๆ   บัญชีเตรียมโอนกลับฯ

รจ./ทส.ใดที่มีรายชื่อ ถ้ามีปัญหากรุณาติดต่อกลับทันที

ฝ่ายงบประมาณ 02-9673539,029676146

30 ส.ค. 55 รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ ยธ 0703.3/30875 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555  หนังสือ แบบรายงาน มติคณะรัฐมนตรี
30 ส.ค. 55 ซักซ้อมความเข้าใจในการกรอกแบบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระและขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม โดยให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน      กรอกข้อมูลค้างชำระค่าสาธารณูปโภคในปีงบประมาณ 2555 ตัวอย่าง เรือนจำ มีค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระเดือน พ.ค. - ก.ค. 55 จำนวน 1,000,000 บาท และมีค่าสาธารณูปโภคคงเหลือ จากที่โอนจัดสรร จำนวน 400,000 บาท ให้เรือนจำ ขอรับเพิ่มเติม จำนวน 600,000 บาท โดยระบุตามเดือนที่ค้างชำระ
29 ส.ค. 55 เรียนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน แจ้งค่าสาธารณูปโภคค้างชำระและขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม ตามแบบฟอร์มที่แนบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เอกสารแนบ            โทรสาร   02 967 -6146  และ  02-967-3539
28 ส.ค. 55 เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายงบประมาณขอความร่วมมือ โปรดตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบการรายงานการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(จาก http://www.e-report.energy.go.th กรณีที่พบว่าหน่วยงานของท่านยังรายงานข้อมูลส่วนใดไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง ขอได้โปรดเร่งรายงานให้ครบถ้วนโดยด่วน

คลิ๊ก

28 ส.ค. 55 แจ้งทราบ ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟูฯ (ขุดลอกท่อระบายน้ำ กรุงเทพฯ) เนื่องจากโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 55 ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ตามแบบรายงาน รายละเอียด
28 ส.ค. 55 คู่มือการทำสำรองเงินใน Web Online  คลิ๊ก
23 ส.ค. 55 แจ้งโอนงบประมาณกลับมาตั้งจ่าย ณ กรมราชทัณฑ์  ผลผลิตที่ 1 งบดำเนินงาน รายการค่าสาธารณูปโภค

โดยกรมฯ พิจารณาจากผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555  งบดำเนินงาน   รายละเอียด  หนังสือ

22 ส.ค. 55 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 55 แจ้งทราบ  เรียนหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ขอความอนุเคราะห์เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกกักขัง ตรวจสอบการเบิกจ่ายและเบิกจ่าย งบอุดหนุนการกุศล (บูชากัณฑ์เทศน์) ให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2555 หากพบว่ามีเงินเหลือในระบบ GFMIS กรมฯ จะดึงเงินกลับกรมฯ ทันที

16 ส.ค. 55 วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online   ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 55 คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS  ดาวน์โหลด
7 ส.ค. 55 ซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อเตรียมพร้อมเบิกจ่ายค่าอาหารผตข./ผตส.ปี 55 ได้โดยทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ ณ 30 ก.ย. 55 (วันสิ้นสุดงบประมาณปี55)

เรือนจำฯ จะต้องจัดทำแบบงบประมาณ 9/9.1 (บัญชีเบิกจ่าย/ค้างชำระค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง/ผู้ตรวจพิสูจน์)  ดังนี้

1. หนี้ค้างชำระ ต้องระบุเดือนที่ค้างชำระด้วย และต้องไม่คาบเกี่ยวระหว่างเดือน ให้แยกออกมาเป็นหนี้ค้างแต่ละเดือน คือ 1 -30 หรือ31 แล้วแต่เดือนนั้น ๆ

2. ไม่ต้องรายงานการเบิกจ่ายค่าอาหารค้างชำระปี 52,53 และ54 มาในแบบงบประมาณ9/9.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยกเว้นค่าอาหารเดือนกันยายน 2554 (เนื่องจากเดือนกันยายน 2554 กรมฯ จัดสรรงบประมาณปี 55)

3. ขอให้เรือนจำฯ เร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดทำแบบงบประมาณ 9/9.1 โดยด่วนที่สุดกรุณาจัดส่งให้ทันวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2555

ตัวอย่างการรายงานแบบงบประมาณ9/9.1 ปีงบประมาณ 55    ฟอร์มงปม.9   ฟอร์มงปม.9.1

แบบงบประมาณ 9 /9.1
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
บัญชีสรุปการเบิกจ่ายค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง/ผตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  (ที่ได้เบิกจ่ายแล้ว)
เรือนจำ/ทัณฑสถาน..................................................
ลำดับ เดือน งบที่ได้ร$