::             ยิ น ดี ต้ อ น รั บ  เ ข้ า สู่      ฝ่ า ย บั ญ ชี     ก อ ง ค ลั ง     ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์       ::

 

222  ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   โทร.  0 2967 3537 - 8 

E - mail :  budjet49@yahoo.com    MSN : account_ac@hotmail.com

 

เงินรายได้แผ่นดิน

 

         รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับและจะต้องนำส่งคลัง   หน่วยงานไม่สามารถนำเงินรายได้ดังกล่าวมาใช้จ่ายในการดำเนินงานได้   หน่วยงานจะรับรู้รายได้แผ่นดินเมื่อเกิดรายได้   เช่น ค่าขายเศษอาหาร  ค่าเอกสารประกวดราคา   ดอกเบี้ยเงินทดรอง การจำหน่ายสินทรัพย์  และ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  เป็นต้น

              การดำเนินการเกี่ยวกับรายได้แผ่นดิน  มีขั้นตอนในการดำเนินการ  ดังนี้ 

          1.

           

        

            2.

       ตัวอย่างการบันทึกรายการ ในระบบ GFMIS

          ค่าขายเศษอาหาร                                      ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

          ค่าเอกสารประกวดราคา                             รายรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

          เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน