รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

             ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตรวจสอบ และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต (รหัสงบประมาณ) หมวดงบประมาณ (แหล่งของเงิน) พร้อมทั้งให้จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดด้วยมือ เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกันด้วย   รหัสงบประมาณปี60   วิธีการการขอรับงบประมาณ/แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

ผลผลิตที่ 1 ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

รายการ

ครั้งที่

รายละเอียด

29 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

19 new!

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

25 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

18

งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคม,เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ฯ)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม/เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ฯ คือ 1600753005000000

*ระมัดระวังการใส่รหัสงบประมาณ* ผลผลิตที่ 1 มีรหัสงบประมาณ งบดำเนินงาน 2 รหัส

25 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

17

งบดำเนินงาน(แก้ไข)  รายละเอียด(แก้ไข)  หนังสือ

หมายเหตุ: ยกเลิกการโอนจัดสรรงบประมาณ รายการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง (ตามหนังสือที่ ยธ 0715.1/33598,602 ลว. 15 พ.ย. 59) เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายของ ผลผลิตที่ 2 (ซึ่งจะโอนจัดสรรให้เรือนจำฯ ใหม่อีกครั้ง)

17 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

16

งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน,เงินสมทบกองทุนประกันสังคม)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน/เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คือ 1600753005000000

*ระมัดระวังการใส่รหัสงบประมาณ* ผลผลิตที่ 1 มีรหัสงบประมาณ งบดำเนินงาน 2 รหัส

17 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

15

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

10 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

14

งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน คือ 1600753005000000

*ระมัดระวังการใส่รหัสงบประมาณ* ผลผลิตที่ 1 มีรหัสงบประมาณ งบดำเนินงาน 2 รหัส

27 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

8

งบดำเนินงาน (ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์เพิ่มเติม)  รายละเอียด

10 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

7

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

27 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

6

งบลงทุนครุภัณฑ์สำนักงาน     ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง    ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง

27 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

4

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: มีรายการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฐานข้อมูลผู้ต้องขัง เพิ่มเติมถึงเดือนกันยายน 60

10 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

2

หนังสือ  รายละเอียด  *รายการงบลงทุน

หมายเหตุ: แก้ไขรหัสงบประมาณ และยอดเงินการโอนจัดสรร 14/10/59

7 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

2

งบดำเนินงาน (1600744001000000)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน รายการอื่นๆ คือ 1600744001000000

7 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

1

งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ)    งบดำเนินงาน (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) (1600753005000000)   รายละเอียด   หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คือ 1600753005000000

*ระมัดระวังการใส่รหัสงบประมาณ* ผลผลิตที่ 1 มีรหัสงบประมาณ งบดำเนินงาน 2 รหัส

 

ผลผลิตที่ 2 ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

รายการ

ครั้งที่

รายละเอียด

25 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

9

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

29 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

8 new!

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

14 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

7

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

14 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

6

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

26 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

4

งบดำเนินงาน (โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย/โครงสร้างเบา)  รายละเอียด  หนังสือ

13 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

3

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

10 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

2

หนังสือ  รายละเอียด  *รายการงบลงทุน

7 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

1

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

 

ผลผลิตที่ 3 ผู้ต้องขังติดยาเสพติด ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

รายการ

ครั้งที่

รายละเอียด

29 พฤศจิกายน 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

6 new!

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

26 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

4

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

10 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

3

หนังสือ  รายละเอียด  *รายการงบลงทุน

10 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

2

งบดำเนินงาน (1600701002000000)  รายละเอียด  หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน รายการอื่นๆ คือ 1600701002000000

10 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

1

งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ)    งบดำเนินงาน (เงินสมทบกองทุนประกันสังคม) (1600753004000000)   รายละเอียด   หนังสือ

หมายเหตุ: รหัสงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คือ 1600753004000000

*ระมัดระวังการใส่รหัสงบประมาณ* ผลผลิตที่ 3 มีรหัสงบประมาณ งบดำเนินงาน 2 รหัส

 

โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด และวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์

รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXL2699

รายการ

ครั้งที่

รายละเอียด

2 ธันวาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

7

งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

 

 

 

 

 

โครงการ TO BE NUMBER ONE

รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXL2700

รายการ

ครั้งที่

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงเรือนจำเฉพาะทาง

รหัสกิจกรรมหลัก 16007XXXXL2705

รายการ

ครั้งที่

รายละเอียด

10 ตุลาคม 2559

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

1 new!

หนังสือ   รายละเอียด

 

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

รายการ

ครั้งที่

รายละเอียด

16 พฤศจิกายน 2559

งบกลางปี 59 ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคและค่าอาหารปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 new!

งบกลางปี59  รายละเอียด  หนังสือ

* 1. ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ถึงเดือนกรกฎาคม 2559

   2. ชำระหนี้ค่าอาหาร ถึงเดือนสิงหาคม 2559

** เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559  ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานเป็นประการใดรายงานกรมราชทัณฑ์ทราบ พร้อมส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินการจ่ายชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารกลับมายังกรมราชทัณฑ์ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559   

 

 

ข่าวย้อนหลังปี59