รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

             ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตรวจสอบ และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามผลผลิต (รหัสงบประมาณ) หมวดงบประมาณ (แหล่งของเงิน) พร้อมทั้งให้จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวดด้วยมือ เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตรงกันด้วย

สำนักงานกิจการยุติธรรม

 

ลำดับที่

ครั้งที่

วันที่

รายการ

 

3

2 ธันวาคม 2556

โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมจากงวดที่ 1  งบดำเนินงาน  หนังสือ

 

2

2 ธันวาคม 2556

โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมจากงวดที่ 1  งบดำเนินงาน  หนังสือ

 

1

1

2 ธันวาคม 2556

โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 – เดือนมกราคม 2557  งบดำเนินงาน  หนังสือ

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 

ลำดับที่

ครั้งที่

วันที่

รายการ

 

2

2

21 กุมภาพันธ์ 257

โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2  งบรายจ่ายอื่น  รายละเอียด  หนังสือ

1

1

2 ธันวาคม 2556

โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1  งบรายจ่ายอื่น  หนังสือ

 

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

ลำดับที่

ครั้งที่

วันที่

รายการ

 

3

3

19 ธันวาคม 2556

โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3   รายละเอียด

2

2

19 ธันวาคม 2556

โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2   รายละเอียด

1

1

2 ธันวาคม 2556

โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1   งบดำเนินงาน  หนังสือ

 

 

สำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด

ลำดับที่

ครั้งที่

วันที่

รายการ

1

1

19 ธันวาคม 2556

โอนจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1  รายละเอียด