::             ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่    ฝ่ า ย บั ญ ชี     ก อ ง ค ลั ง    ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์           ::

222  ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   โทร.  0 2967 3537 - 8 

E - mail :  budjet49@yahoo.com    MSN : account_ac@hotmail.com

 

การปรับเปลี่ยนการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง

 
          จากการที่กรมบัญชีกลาง  แจ้งยกเลิกการจัดทำรายงานประจำเดือนด้วยมือ  โดยให้จัดส่งรายงานจากระบบ  GFMIS  ให้แก่
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  ภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไปเป็นประจำทุกเดือน
(อ้างถึง  กรมบัญชีกลาง  ที่  กค 0410.3/ว  454 ลว.  16  พฤศจิกายน  2548)   ได้แก่
               1. รายงานแสดงการจัดเก็บรายได้และนำส่งรายได้แผ่นดิน   แทน  รายงานรายได้แผ่นดิน
               2.  งบทดลองประจำเดือน  แทน  รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย
               3.  รายงานสถานะงบประมาณ  แทน  รายงานเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
          การแจ้งยกเลิกการจัดทำรายงานประจำเดือนด้วยมือ ดังกล่าว  เป็นเพียงการยกเลิกรูปแบบรายงาน  ไม่รวมถึงการยกเลิก
การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือ  ดังนั้น  ทุกหน่วยงาน   ยังคงต้องจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างด้วยมือต่อไป  จนกว่าจะมีการ
ประกาศยกเลิกจากกรมบัญชีกลาง 
          และเพื่อให้การตรวจสอบรายงานงบทดลองที่ได้จากระบบ  GFMIS     กับงบทดลองตามบัญชีเกณฑ์คงค้างสามารถทำได้
สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น  หน่วยงานจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง  โดยให้ใช้ชื่อบัญชีแยกประเภทตาม
ผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS  (ปัจจุบัน  V.27.3  สำหรับหมวดสินทรัพย์  หนี้สิน  และทุน   V.28  สำหรับหมวดรายได้และ
ค่าใช้จ่าย) ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์    ด่วนที่สุด  ที่  ยธ  0703/110  ลงวันที่ 19  มกราคม   2548  (อ้างถึงหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ด่วนที่สุด  ที่  กค  0427/ว  363  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2547)
               ดาวน์โหลดผังบัญชีมาตรฐาน
               ดาวน์โหลดผังบัญชีเปรียบเทียบเกณฑ์คงค้าง กับระบบ GFMIS
               ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงบทดลองเกณฑ์คงค้าง หลังปรับเปลี่ยนชื่อบัญชีตาม GFMIS
 
 
 

                                                                                                               

หน้าถัดไป