เอกสารการป้อน                           
 
เอกสาร     2014 / 6000008551 - ผ่านรายการ              เขต FM          THAI
กระบวนการ       โอน            ผลรวมผู้ส่ง           2,289,409,939.06  THB  
                               ผลรวมผู้รับ           2,289,409,939.06 
หมวดงบประมาณ    การชำระเงิน    เวอร์ชัน        0          ปีบัญชี         2014
ประเภทเอกสาร    6100           วันที่เอกสาร    19.09.2014                     
ผู้รับผิดชอบ    เรืองอุไร  จินพละ   
ข้อความเอกสาร   โอนจัดสรรงบกลาง ชำระหนี้ค่าอาหารปี56-57           
ปีของกลุ่ม      2014                           สร้างโดย        1607A02     
กฎหมายมวลชน                                    สร้างเมื่อ      19.09.2014
การออกกฎหมาย                                   เวลาที่สร้าง    17:20:06
บรรทัด -/+ แหล่งของเง รหัสงบประมาณ     รายการผูกพ พท/กจกหลัก หน่วยรับงบ ปภ.    จำนวนเงิน (THB) DK ข้อความ                          
000001 -   5710200    9090973708000778 5000       P1000      1600700000 DGEN 2,289,409,939.06   งบกลาง ชำระหนี้ค่าอาหารปี 56- 57
000002 +   5710200    9090973708000778 5000       P1000      1600700016 DGEN    50,801,195.49   รจก.คลองเปรม                    
000003 +   5710200    9090973708000778 5000       P1000      1600700017 DGEN    39,307,990.93   รจพ.กรุงเทพมหานคร               
000004 +   5710200    9090973708000778 5000       P1000      1600700018 DGEN    45,793,823.47   รจพ.ธนบุรี                      
000005 +   5710200    9090973708000778 5000       P1000      1600700019 DGEN    37,282,291.50   รจพ.มีนบุรี                     
000006 +   5710200    9090973708000778 5000       P1000      1600700020 DGEN    60,427,632.76   ทสบ.กลาง                        
000007 +   5710200    9090973708000778 5000       P1000      1600700021 DGEN    36,764,471.66   ทสญ.กลาง                        
000008 +   5710200    9090973708000778 5000       P1000      1600700022 DGEN     7,937,786.68   ทสญ.ธนบุรี                      
000009 +   5710200    9090973708000778 5000       P1000      1600700023 DGEN     1,352,977.13   ทส.โรงพยาบาลราชทัณฑ์            
000010 +   5710200    9090973708000778 5000       P2000      1600700024 DGEN    31,154,254.75   รจพ.พัทยา                       
000011 +   5710200    9090973708000778 5000       P6200      1600700025 DGEN    24,609,683.60   รจก.กำแพงเพชร                   
000012 +   5710200    9090973708000778 5000       P4000      1600700026 DGEN    23,566,139.39   รจก.ขอนแก่น                     
000013 +   5710200    9090973708000778 5000       P7000      1600700027 DGEN    21,545,117.26   รจก.เขาบิน                      
000014 +   5710200    9090973708000778 5000       P3000      1600700028 DGEN    28,277,482.18   รจก.คลองไผ่                     
000015 +   5710200    9090973708000778 5000       P2400      1600700029 DGEN    30,107,443.17   รจก.ฉะเชิงเทรา                  
000016 +   5710200    9090973708000778 5000       P2000      1600700030 DGEN    52,390,338.14   รจก.ชลบุรี                      
000017 +   5710200    9090973708000778 5000       P5000      1600700031 DGEN    35,442,604.25   รจก.เชียงใหม่                   
000018 +   5710200    9090973708000778 5000       P5700      1600700032 DGEN    42,138,440.45   รจก.เชียงราย                    
000019 +   5710200    9090973708000778 5000       P3000      1600700033 DGEN    29,173,671.19   รจก.นครราชสีมา                  
000020 +   5710200    9090973708000778 5000       P8000      1600700034 DGEN    46,623,057.54   รจก.นครศรีธรรมราช               
000021 +   5710200    9090973708000778 5000       P6000      1600700035 DGEN    28,105,661.25   รจก.นครสวรรค์                   
000022 +   5710200    9090973708000778 5000       P7300      1600700036 DGEN    31,460,936.32   รจก.นครปฐม                      
000023 +   5710200    9090973708000778 5000       P1200      1600700037 DGEN    29,528,189.04   รจก.บางขวาง                     
000024 +   5710200    9090973708000778 5000       P1400      1600700038 DGEN    12,857,348.90   รจก.พระนครศรีอยุธยา             
000025 +   5710200    9090973708000778 5000       P9300      1600700039 DGEN    13,383,354.60   รจก.พัทลุง                      
000026 +   5710200    9090973708000778 5000       P6500      1600700040 DGEN    22,078,062.42   รจก.พิษณุโลก                    
000027 +   5710200    9090973708000778 5000       P9500      1600700041 DGEN     5,971,749.61   รจก.ยะลา                        
000028 +   5710200    9090973708000778 5000       P7000      1600700042 DGEN    42,939,515.16   รจก.ราชบุรี                     
000029 +   5710200    9090973708000778 5000       P2100      1600700043 DGEN    51,479,383.00   รจก.ระยอง                       
000030 +   5710200    9090973708000778 5000       P1600      1600700044 DGEN    27,171,471.28   รจก.ลพบุรี                      
000031 +   5710200    9090973708000778 5000       P5200      1600700045 DGEN    16,681,837.34   รจก.ลำปาง                       
000032 +   5710200    9090973708000778 5000       P9000      1600700046 DGEN    24,363,559.50   รจก.สงขลา                       
000033 +   5710200    9090973708000778 5000       P1100      1600700047 DGEN    43,920,038.00   รจก.สมุทรปราการ                 
000034 +   5710200    9090973708000778 5000       P8400      1600700048 DGEN    32,551,699.78   รจก.สุราษฎร์ธานี                
000035 +   5710200    9090973708000778 5000       P4100      1600700049 DGEN    29,355,414.25   รจก.อุดรธานี                    
000036 +   5710200    9090973708000778 5000       P3400      1600700050 DGEN    39,020,437.65   รจก.อุบลราชธานี                 
000037 +   5710200    9090973708000778 5000       P4000      1600700052 DGEN     7,205,016.15   ทสบ.ขอนแก่น                     
000038 +   5710200    9090973708000778 5000       P3000      1600700053 DGEN    19,760,666.03   ทสญ.นครราชสีมา                  
000039 +   5710200    9090973708000778 5000       P1300      1600700054 DGEN    21,540,005.02   ทสบ.จังหวัดปทุมธานี             
000040 +   5710200    9090973708000778 5000       P1400      1600700055 DGEN     9,879,418.25   ทสบ.พระนครศรีอยุธยา             
000041 +   5710200    9090973708000778 5000       P1300      1600700056 DGEN    15,504,836.39   ทสบ.หญิง                        
000042 +   5710200    9090973708000778 5000       P5200      1600700057 DGEN    10,844,035.13   ทสบ.ลำปาง                       
000043 +   5710200    9090973708000778 5000       P9000      1600700058 DGEN    18,301,661.90   ทสบ.สงขลา                       
000044 +   5710200    9090973708000778 5000       P3000      1600700059 DGEN    19,871,976.69   ทส.เกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก       
000045 +   5710200    9090973708000778 5000       P2200      1600700061 DGEN     1,507,459.36   ทสป.ทุ่งเบญจา                   
000046 +   5710200    9090973708000778 5000       P9300      1600700062 DGEN     1,530,176.08   ทสป.บ้านนาวง                    
000047 +   5710200    9090973708000778 5000       P2500      1600700063 DGEN     2,003,041.60   ทสป.บ้านเนินสูง                 
000048 +   5710200    9090973708000778 5000       P6000      1600700064 DGEN       641,973.53   ทสป.หนองน้ำขุ่น                 
000049 +   5710200    9090973708000778 5000       P2100      1600700065 DGEN     1,886,985.00   ทสป.ห้วยโป่ง                    
000050 +   5710200    9090973708000778 5000       P1300      1600700066 DGEN    46,160,040.37   ทสว.กลาง                        
000051 +   5710200    9090973708000778 5000       P8000      1600700068 DGEN     6,436,007.75   ทสว.นครศรีธรรมราช               
000052 +   5710200    9090973708000778 5000       P1400      1600700069 DGEN    11,112,956.27   ทสว.พระนครศรีอยุธยา             
000053 +   5710200    9090973708000778 5000       P2000      1600700070 DGEN     8,883,612.12   ทสญ.ชลบุรี                      
000054 +   5710200    9090973708000778 5000       P5000      1600700071 DGEN    13,849,183.77   ทสญ.เชียงใหม่                   
000055 +   5710200    9090973708000778 5000       P9000      1600700072 DGEN     9,838,741.50   ทสญ.สงขลา                       
000056 +   5710200    9090973708000778 5000       P2300      1600700074 DGEN       394,195.68   สกข.จังหวัดตราด                 
000057 +   5710200    9090973708000778 5000       P1300      1600700075 DGEN     4,770,568.39   สกข.ปทุมธานี                    
000058 +   5710200    9090973708000778 5000       P7600      1600700076 DGEN    17,780,433.30   รจก.เพชรบุรี                    
000059 +   5710200    9090973708000778 5000       P6700      1600700077 DGEN    15,663,882.22   รจจ.เพชรบูรณ์                   
000060 +   5710200    9090973708000778 5000       P4200      1600700078 DGEN    14,220,550.63   รจจ.เลย                         
000061 +   5710200    9090973708000778 5000       P5400      1600700079 DGEN    10,291,028.74   รจจ.แพร่                        
000062 +   5710200    9090973708000778 5000       P5800      1600700080 DGEN     4,135,584.66   รจจ.แม่ฮ่องสอน                  
000063 +   5710200    9090973708000778 5000       P8100      1600700081 DGEN    18,031,153.00   รจจ.กระบี่                      
000064 +   5710200    9090973708000778 5000       P7100      1600700082 DGEN    21,949,621.80   รจจ.กาญจนบุรี                   
000065 +   5710200    9090973708000778 5000       P4600      1600700083 DGEN    14,477,532.30   รจจ.กาฬสินธุ์                   
000066 +   5710200    9090973708000778 5000       P2200      1600700084 DGEN    15,691,723.71   รจจ.จันทบุรี                    
000067 +   5710200    9090973708000778 5000       P1800      1600700085 DGEN     9,742,132.04   รจจ.ชัยนาท                      
000068 +   5710200    9090973708000778 5000       P3600      1600700086 DGEN     9,503,890.12   รจจ.ชัยภูมิ                     
000069 +   5710200    9090973708000778 5000       P8600      1600700087 DGEN     9,258,200.00   รจจ.ชุมพร                       
000070 +   5710200    9090973708000778 5000       P9200      1600700088 DGEN    19,102,378.02   รจจ.ตรัง                        
000071 +   5710200    9090973708000778 5000       P2300      1600700089 DGEN     8,740,872.97   รจจ.ตราด                        
000072 +   5710200    9090973708000778 5000       P6300      1600700090 DGEN     9,249,106.75   รจก.ตาก                         
000073 +   5710200    9090973708000778 5000       P2600      1600700091 DGEN     7,259,792.34   รจจ.นครนายก                     
000074 +   5710200    9090973708000778 5000       P4800      1600700092 DGEN    20,490,027.07   รจก.นครพนม                      
000075 +   5710200    9090973708000778 5000       P1200      1600700093 DGEN    20,867,733.80   รจจ.นนทบุรี                     
000076 +   5710200    9090973708000778 5000       P9600      1600700094 DGEN     5,322,331.90   รจจ.นราธิวาส                    
000077 +   5710200    9090973708000778 5000       P5500      1600700095 DGEN     8,027,477.59   รจจ.น่าน                        
000078 +   5710200    9090973708000778 5000       P3100      1600700096 DGEN     9,631,740.00   รจจ.บุรีรัมย์                   
000079 +   5710200    9090973708000778 5000       P1300      1600700097 DGEN    14,568,942.11   รจจ.ปทุมธานี                    
000080 +   5710200    9090973708000778 5000       P7700      1600700098 DGEN    18,427,553.60   รจจ.ประจวบคีรีขันธ์             
000081 +   5710200    9090973708000778 5000       P2500      1600700099 DGEN    10,579,557.00   รจจ.ปราจีนบุรี                  
000082 +   5710200    9090973708000778 5000       P9400      1600700100 DGEN     6,975,238.50   รจก.ปัตตานี                     
000083 +   5710200    9090973708000778 5000       P1400      1600700101 DGEN    31,899,381.25   รจจ.พระนครศรีอยุธยา             
000084 +   5710200    9090973708000778 5000       P5600      1600700102 DGEN    10,000,425.52   รจจ.พะเยา                       
000085 +   5710200    9090973708000778 5000       P8200      1600700103 DGEN     4,968,017.30   รจจ.พังงา                       
000086 +   5710200    9090973708000778 5000       P6600      1600700104 DGEN    10,268,765.50   รจจ.พิจิตร                      
000087 +   5710200    9090973708000778 5000       P6500      1600700105 DGEN    26,571,279.76   รจจ.พิษณุโลก                    
000088 +   5710200    9090973708000778 5000       P8300      1600700106 DGEN    21,961,061.66   รจจ.ภูเก็ต                      
000089 +   5710200    9090973708000778 5000       P4400      1600700107 DGEN    13,971,931.00   รจจ.มหาสารคาม                   
000090 +   5710200    9090973708000778 5000       P4900      1600700108 DGEN    11,806,712.68   รจจ.มุกดาหาร                    
000091 +   5710200    9090973708000778 5000       P3500      1600700109 DGEN     8,904,282.15   รจจ.ยโสธร                       
000092 +   5710200    9090973708000778 5000       P4500      1600700110 DGEN    15,935,590.00   รจจ.ร้อยเอ็ด                    
000093 +   5710200    9090973708000778 5000       P8500      1600700111 DGEN     8,123,015.91   รจจ.ระนอง                       
000094 +   5710200    9090973708000778 5000       P5100      1600700112 DGEN    16,891,539.95   รจจ.ลำพูน                       
000095 +   5710200    9090973708000778 5000       P3300      1600700113 DGEN    11,633,897.51   รจจ.ศรีสะเกษ                    
000096 +   5710200    9090973708000778 5000       P4700      1600700114 DGEN    12,242,082.94   รจจ.สกลนคร                      
000097 +   5710200    9090973708000778 5000       P9000      1600700115 DGEN    18,713,662.98   รจจ.สงขลา                       
000098 +   5710200    9090973708000778 5000       P9100      1600700116 DGEN     7,892,158.27   รจจ.สตูล                        
000099 +   5710200    9090973708000778 5000       P7500      1600700117 DGEN    12,117,544.25   รจก.สมุทรสงคราม                 
000100 +   5710200    9090973708000778 5000       P7400      1600700118 DGEN    25,057,989.56   รจจ.สมุทรสาคร                   
000101 +   5710200    9090973708000778 5000       P2700      1600700119 DGEN    17,256,962.55   รจจ.สระแก้ว                     
000102 +   5710200    9090973708000778 5000       P1900      1600700120 DGEN    27,230,559.13   รจจ.สระบุรี                     
000103 +   5710200    9090973708000778 5000       P1700      1600700121 DGEN    11,103,260.19   รจจ.สิงห์บุรี                   
000104 +   5710200    9090973708000778 5000       P6400      1600700122 DGEN     9,328,420.32   รจจ.สุโขทัย                     
000105 +   5710200    9090973708000778 5000       P7200      1600700123 DGEN    29,492,864.31   รจจ.สุพรรณบุรี                  
000106 +   5710200    9090973708000778 5000       P3200      1600700124 DGEN    13,225,155.97   รจก.สุรินทร์                    
000107 +   5710200    9090973708000778 5000       P4300      1600700125 DGEN    11,823,400.46   รจจ.หนองคาย                     
000108 +   5710200    9090973708000778 5000       P3900      1600700126 DGEN     9,514,535.27   รจจ.หนองบัวลำภู                 
000109 +   5710200    9090973708000778 5000       P1500      1600700127 DGEN    13,907,781.87   รจจ.อ่างทอง                     
000110 +   5710200    9090973708000778 5000       P3700      1600700128 DGEN     9,837,379.14   รจจ.อำนาจเจริญ                  
000111 +   5710200    9090973708000778 5000       P5300      1600700129 DGEN     9,871,469.48   รจจ.อุตรดิตถ์                   
000112 +   5710200    9090973708000778 5000       P6100      1600700130 DGEN     7,986,919.17   รจจ.อุทัยธานี                   
000113 +   5710200    9090973708000778 5000       P2500      1600700131 DGEN     4,958,612.33   รจอ.กบินทร์บุรี                 
000114 +   5710200    9090973708000778 5000       P3300      1600700132 DGEN     9,268,779.83   รจอ.กันทรลักษ์                  
000115 +   5710200    9090973708000778 5000       P8400      1600700133 DGEN     5,990,551.82   รจอ.ไชยา                        
000116 +   5710200    9090973708000778 5000       P8200      1600700134 DGEN     3,234,781.64   รจอ.ตะกั่วป่า                   
000117 +   5710200    9090973708000778 5000       P7100      1600700135 DGEN     6,942,470.09   รจอ.ทองผาภูมิ                   
000118 +   5710200    9090973708000778 5000       P8000      1600700136 DGEN    16,754,860.67   รจอ.ทุ่งสง                      
000119 +   5710200    9090973708000778 5000       P5700      1600700137 DGEN     8,107,474.69   รจอ.เทิง                        
000120 +   5710200    9090973708000778 5000       P1300      1600700138 DGEN    20,313,040.36   รจอ.ธัญบุรี                     
000121 +   5710200    9090973708000778 5000       P3000      1600700139 DGEN     5,050,017.60   รจอ.บัวใหญ่                     
000122 +   5710200    9090973708000778 5000       P4300      1600700140 DGEN    10,326,528.35   รจจ.บึงกาฬ                      
000123 +   5710200    9090973708000778 5000       P9500      1600700141 DGEN     1,353,856.83   รจอ.เบตง                        
000124 +   5710200    9090973708000778 5000       P8000      1600700142 DGEN     5,664,614.38   รจอ.ปากพนัง                     
000125 +   5710200    9090973708000778 5000       P5000      1600700143 DGEN     9,118,442.10   รจอ.ฝาง                         
000126 +   5710200    9090973708000778 5000       P4000      1600700144 DGEN     4,924,781.00   รจอ.พล                          
000127 +   5710200    9090973708000778 5000       P3100      1600700145 DGEN     9,541,579.08   รจอ.นางรอง                      
000128 +   5710200    9090973708000778 5000       P3600      1600700146 DGEN     6,604,399.22   รจอ.ภูเขียว                     
000129 +   5710200    9090973708000778 5000       P6300      1600700147 DGEN     8,267,597.00   รจอ.แม่สอด                      
000130 +   5710200    9090973708000778 5000       P5800      1600700148 DGEN     1,944,985.87   รจอ.แม่สะเรียง                  
000131 +   5710200    9090973708000778 5000       P3200      1600700149 DGEN     5,467,282.57   รจอ.รัตนบุรี                    
000132 +   5710200    9090973708000778 5000       P6400      1600700150 DGEN     4,113,621.66   รจอ.สวรรคโลก                    
000133 +   5710200    9090973708000778 5000       P4700      1600700151 DGEN     5,644,159.68   รจอ.สว่างแดนดิน                 
000134 +   5710200    9090973708000778 5000       P3000      1600700152 DGEN    10,206,533.94   รจอ.สีคิ้ว                      
000135 +   5710200    9090973708000778 5000       P8600      1600700153 DGEN     5,259,151.00   รจอ.หลังสวน                     
000136 +   5710200    9090973708000778 5000       P6700      1600700154 DGEN     7,790,920.00   รจอ.หล่มสัก                     
000137 +   5710200    9090973708000778 5000       P6500      1600700155 DGEN     7,300,136.32   ทสญ.พิษณุโลก                    
000138 +   5710200    9090973708000778 5000       P8400      1600700162 DGEN     4,759,361.34   รจอ.เกาะสมุย                    
000139 +   5710200    9090973708000778 5000       P1600      1600700166 DGEN     7,050,549.19   รจอ.ชัยบาดาล                    
000140 +   5710200    9090973708000778 5000       P9000      1600700167 DGEN     6,436,703.66   รจอ.นาทวี