ลัทัฑ์...ยิดีต้รั

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานการตั้งเบิก ขบ.02 และ ขบ.03 คงค้าง

รายงานการนำส่งเงินด้วย Pay in Slip คงค้าง

รายงานการตั้งเบิกงบลงทุน(บัญชีพักสินทรัพย์) งค้าง

ฝ่ายบัญชี

      NEW!  แจ้งรายงานการตั้งเบิก ที่ยังไม่บันทึก ขจ.05 เข้าระบบ GFMIS   (5 ม.ค.58) คลิ๊กที่นี่

ฝ่ายบัญชี

        NEW!  แจ้งรายงาน Pay in Slip ที่ยังไม่บันทึกนำส่งเงินเข้าระบบ GFMIS   (5 ม.ค.58) คลิ๊กที่นี่

ฝ่ายบัญชี

     NEW!  แจ้งรายงานการตั้งเบิกงบลงทุน (บัญชีพักสินทรัพย์) ที่ยังไม่ส่งรายงานไปกรมฯ   (5 ม.ค.58) คลิ๊กที่นี่

จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณสำนัก/กอง

การปรับปรุงบัญชีสิ้นปี

ฝ่ายการเงิน

      จ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  คลิ๊กที่นี่   

แนวทางการดำเนินการจ่ายตรงเงินเดือนฯ หนังสือ/แนวทาง  แบบฟอร์ม

ฝ่ายการเงิน

      แจ้งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิ๊กที่นี่ (ธ.ค57)

ฝายบัญชี

    NEW! แจ้งรายละเอียดการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โปรดอ่าน  คู่มือ  สินทรัพย์รายตัว  สินทรัพย์บริจาค   สินทรัพย์ไม่ระบุ   วัสดุคงคลัง

      

การโอนจัดสรรเงินประจำงวด (เงินงบประมาณ)

การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกัน

เอกสารตั้งเบิกบำนาญจ่ายตรง จากระบบ GFMIS

ฝ่ายงบประมาณ

       แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ (16 ม.ค. 58)

คลิ๊กที่นี่  

รหัสงบประมาณปี58  คลิ๊กที่นี่

ฝ่ายงบประมาณ

     แจ้งการโอนจัดสรรเงินเบิกแทนกัน คลิ๊กที่นี่  (22 ธ.ค. 57)

ฝ่ายบัญชี

      NEW!  แจ้งเลขที่เอกสารตั้งเบิกบำนาญจ่ายตรง ในระบบ GFMIS  

(5 ม.ค.58) คลิ๊กที่นี่

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัน เดือน ปี

รายการ

ฝ่าย

20 มกราคม 2558

เรือนจำกลางสงขลา, เรือนจำกลางสมุทรปราการ, เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์, เรือนจำกลางปัตตานี, เรือนจำจังหวัดหนองคาย, เรือนจำอำเภอพล และเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง  เรือนจำฯ ทั้ง 7 แห่ง ยังไม่รายงานการเบิกจ่าย/ค้างชำระค่าอาหารผู้ต้องขัง (แบบงบประมาณ9) โปรดดำเนินการด่วนที่สุดภายในวันนี้

งบประมาณ

20 มกราคม 2558

ด่วนที่สุด  จ่ายตรงเงินเดือน

1.   กรณี บัญชีธนาคารผิด ให้ทำข้อมูล ตาราง Excel คอลัมภ์ เลข 13 หลัก

ชื่อ-สกุล รหัสสาขา (สำคัญ) เลขบัญชีธนาคาร ส่ง Fax เท่านั้น ภายใน 11.30 น. และขอให้ส่งสำเนาสมุด ภายใน 23 มค.58

2.   กรณี เงินเดือนผิด (สูงไป) ให้แจ้งพร้อม 13 หลัก เป็นรายคน ทาง Fax

เพื่อระงับการโอนเงินเดือนส่วนที่เกินให้ผู้มีสิทธิ์ ภายใน 11.30 น.

3.   กรณี ไม่เป็น กบข. แต่มีการหัก กบข. ให้แจ้งพร้อม 13 หลัก เป็นรายคน ทาง Fax เพื่อกรมฯ จะดำเนินการขอคืนจาก กบข.

หมายเลข Fax 02 9676146   029673540-41  029673535   (วงเล็บจ่ายตรงเงินเดือน)   

การเงิน

19 มกราคม 2558

ประกาศ ด่วน   จ่ายตรงเงินเดือนฯ

ขณะนี้ กองคลังได้สรุปการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ เดือน มค.58 เรียบร้อยแล้ว หากพบข้อผิดพลาด ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.      การหักหนี้ ไม่สามารถแก้ไขในระบบได้ ขอให้ประสานแก้ไขเฉพาะหน้าเป็นรายบุคคล

2.      เลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ขอให้ส่งสำเนาหน้าบัญชี Book bank เท่านั้น ที่หมายเลข 029673537-9, 9673542 (จ่ายตรงเงินเดือน) ภายในเวลา 10.30 น. วันที่ 20 มค.58 เท่านั้น

3.      กรณี รจ./ทส.ใด ยังไม่ได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดเงินเดือนและหนี้ ขอให้แจ้งที่ 0816974005(จิ๋ว) 0807815458(นุ้ย) 0970522109(จอย)

4.      หาก รจ./ทส.ใดที่แจ้งแก้ไขทางโทรศัพท์ในวันนี้ (19 มค.58 เวลา 11.00-15.00 น.)

ขอให้สรุปรายการแก้ไขมาที่ Email : directpayment58@gmail.com ทุกรายการ

***กรณีแจ้งแก้ไขทาง ไลน์ กองคลังอาจไม่ได้แก้ไขให้ หากแก้บัญชีให้ส่งสำเนาสมุดธนาคารมาด้วยเช่นกัน

การเงิน

16 มกราคม 2558

แจ้งคะแนนการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จถ่วงน้ำหนักของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ดาวน์โหลด

หมายเหตุ: 1. ยุบรวมตัวชี้วัดที่ 18.1และที่ 18.2 รวมกัน ประเมินเฉพาะผลการเบิกจ่ายจากงบดำเนินงานเพียงงบเดียว

              2. ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน นำผลการประเมินรายงานในแบบฟอร์มTPA1 และรวบรวมส่ง กพร.

งบประมาณ

14 มกราคม 2558

ด่วนที่สุด เร่งรัด การส่งแบบรายงานรถยนต์เช่า ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน รายงานมายังกรมฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558

ทางโทรสาร. 02-9673540-1

รจก.ระยอง,รจก.คลองไผ่,รจก.ราชบุรี,รจก.คลองเปรม,รจก.สมุทรปราการ,

รจก.ลพบุรี,รจจ.สิงห์บุรี,ทสว.พระนครศรีอยุธยา,รจจ.สระบุรี,สกขจ.ปทุมธานี,

รจจ.ร้อยเอ็ด,ทสญ.ชลบุรี,รจอ.สีคิ้ว,รจก.สุรินทร์,รจจ.อำนาจเจริญ,

รจจ.ศรีสะเกษ,รจจ.กาฬสินธุ์,รจจ.ลำพูน,รจอ.แม่สอด,รจจ.สุโขทัย,

รจก.พิษณุโลก,รจอ.หลังสวน,รจจ.ภูเก็ต,รจจ.กระบี่,รจก.สุราษฏร์ธานี,

รจอ.ปากพนัง,สกขจ.นครศรีธรรมราช,ทสบ.สงขลา,รจก.ปัตตานี,ทสญ.สงขลา,

รจก.ยะลา,รจอ.เบตง

พัสดุที่ 2

14 มกราคม 2558

ตรวจสอบสถานะ รายงานการเบิกจ่าย/ค้างชำระค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (แบบงบประมาณ9) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ: เรือนจำฯ ใดยังไม่ส่งรายงาน(แบบงบประมาณ9) ขอให้ดำเนินการรายงานโดยด่วน ภายในวันที่ 14 มกราคม 2558 ทางE-mail: bb_correct@hotmail.com

งบประมาณ

13 มกราคม 2558

ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

หนังสือ/แนวทาง  แบบฟอร์ม

หมายเหตุ: สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่เบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ(เต็มขั้น) และยังไม่ได้แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ โปรดติดต่อคุณกฤติยา หรือคุณพิมพ์พร โทร.02-9673439

การเงิน

13 มกราคม 2558

หนังสือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยฯ ปีพ.ศ. 2557  ดาวน์โหลด

บัญชี

13 มกราคม 2558

ซ้อมความเข้าใจในการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หนังสือ  ดาวน์โหลดไฟล์(แบบสรก.58-1)

บัญชี

12 มกราคม 2558

เรียน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

          ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้โอนจัดสรรงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนกีฬาแดนสามัคคีเกม ผลผลิตที่ 2 ครั้งที่ 4 ไปให้เรือนจำ/ทัณฑสถานเบิกจ่ายเงิน นั้น  กองกคลัง ขอแก้ไข รหัสแยกประเภท วัสดุกีฬา/ค่าใช้จ่าย   ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ออกกำลังกาย/และกิจกรรมนันทนาการในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2557 ดังนี้

          เดิมแจ้งรหัส                              ขอแก้ไขเป็น

รหัสกิจกรรมหลัก     16007XXXJ2319

รหัสกิจกรรมหลัก     16007XXXJ2319

   รหัสงบประมาณ      1600731003500003

 รหัสงบประมาณ      1600731003500003

 แหล่งของเงิน     5811410

 แหล่งของเงิน     5811410

 รหัสบัญชีย่อย      0703003

 รหัสบัญชีย่อย      0703003

 รหัสเจ้าของบัญชีย่อย     1600700000

 รหัสเจ้าของบัญชีย่อย     1600700000

 รหัสบัญชีแยกประเภท     5107010106

 รหัสบัญชีแยกประเภท     ตามประเภทค่าใช้จ่าย

(รหัสแยกประเภทเงินอุดหนุนการกุศล) 

  ** วัสดุจะต้องมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท

งบประมาณ

8 มกราคม 2558

โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  หนังสือ

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ งดเบิก เงินเพิ่ม พ.ต.ร. สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ, เงินตอบแทนพิเศษ(เต็มขั้น) สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป *สำหรับแนวทางการจ่ายเงินดังกล่าวจะแจ้งทราบต่อไป  

การเงิน

8 มกราคม 2558

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

       เรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีรายชื่อตามรายการนี้ คลิ๊ก ขอให้มีหนังสือยืนยันความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายการและวงเงินที่กำหนด และแจ้งยืนยันว่าสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายใน 20 วัน โดยขอให้ส่งทางโทรสารก่อนภายในวันที่ 9 มกราคม 2558 มายังฝ่ายงบประมาณ Fax: 02-9676146

งบประมาณ

30 ธันวาคม 2557

ด่วนที่สุด ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน สำรวจโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมเลขหมาย/ผู้ถือครอง ที่กรมฯได้จัดสรรให้ ลงในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2558 ทางโทรสารหมายเลข    02-967-3535  ดาวน์โหลด

พัสดุ2

29 ธันวาคม 2557

ด่วนที่สุด เรียนเรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก แหล่งของเงินให้ถูกต้อง คลิ๊ก

หมายเหตุ: ถ้าไม่ถูกต้องให้ติดต่อขอแก้ไขรายการดังกล่าวที่ฝ่ายบัญชี 02-9673537-8

บัญชี

23 ธันวาคม 2557

ด่วน เรียนเจ้าหน้าที่การเงินที่เกี่ยวข้อง  ขอให้แจ้งเลขบัญชีธนาคารของข้าราชการในสังกัดเงินเดือน (เพิ่มเติม) เพื่อเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือน ด่วนภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 

ตามรายชื่อที่แนบ คลิ๊ก

หมายเหตุ: ส่งทาง E-mail: Directpayment58@gmail.com

การเงิน

22 ธันวาคม 2557

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการ

1.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง (ผลผลิตที่1) และค่าวัสดุอาหารผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ (ผลผลิตที่ 3)

2.ค่าล่วงเวลาเวรรักษาการณ์ต่าง ๆ (ผลผลิตที่1 และผลผลิตที่3) *ตัดยอด ณ 20 ธ.ค. 57 เพื่อเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค. 57

งบประมาณ

22 ธันวาคม 2557

     ตามที่กรมฯ อนุมัติโอนจัดสรรงบกลางปี 57 ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ปีงบประมาณ 2557 นั้น

     ณ วันที่ 22 ธ.ค. 57 สถานะ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยังมีเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ไม่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อชำระหนี้ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 ธ.ค. 57

 

หมายเหตุ: 1.มีงบประมาณคงเหลือต้องทำหนังสือแจ้งส่งคืนงบประมาณ

                 2. หากพบหนี้ค้างชำระหลังจากยืนยันขอรับงบประมาณในรอบแรก *เรือนจำฯ ต้องทำหนังสือชี้แจงขอรับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ภายในวันที่ 23 ธ.ค. 57

งบประมาณ

18 ธันวาคม 2557

รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน ยังไม่รายงานความต้องการบริโภคข้าวสาร(งวด2) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ซึ่งเลยกำหนดแล้ว โปรดติดต่อกลับโดยด่วนภายในวันที่ 19 ธันวาคม 58  รายชื่อ

พัสดุ1

16 ธันวาคม 2557

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รายการ

1.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง (ผลผลิตที่1) และค่าวัสดุอาหารผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ (ผลผลิตที่ 3)

2.ค่าล่วงเวลาเวรรักษาการณ์ต่าง ๆ (ผลผลิตที่1 และผลผลิตที่ 3)

งบประมาณ

15 ธันวาคม 2557

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ตรวจสอบและแก้ไขการเบิกจ่าย “ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม”  ดาวโหลด

เนื่องจากมีการเบิกจ่ายรายการดังกล่าว โดยใช้รหัสกิจกรรมผิด

 

รหัสกิจกรรมหลัก ของรายการ “ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม”

คือ 16007XXXXJ2317

บัญชี

12 ธันวาคม 2557

เร่งรัด การส่งแบบรายงานรถยนต์เช่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน รายงานมายังกรมฯ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557

ทางโทรสาร. 02-9673540-1

ทสว.กลาง,รจก.คลองไผ่,รจก.ราชบุรี,ทสบ.กลาง,รจก.สมุทรปราการ,

รจจ.สิงห์บุรี,ทสว.พระนครศรีอยุธยา,ทสญ.ธนบุรี,รจจ.สระบุรี,รจก.ฉะเชิงเทรา,

รจจ.อำนาจเจริญ,รจอ.กันทรลักษ์,รจอ.นางรอง,รจจ.ศรีสะเกษ,รจอ.สว่างแดนดิน,รจจ.หนองคาย,สกขจ.ร้อยเอ็ด,รจอ.เทิง,รจจ.สมุทรสาคร,ทสว.นครศรีธรรมราช,

รจจ.กระบี่,รจก.สุราษฏร์ธานี,รจจ.สงขลา,รจจ.นราธิวาส,รจอ.นาทวี

พัสดุที่ 2

11 ธันวาคม 2557

สถานะรายงานเบิกจ่าย/ค้างชำระค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง(งปม.9) ณ 11 ธันวาคม 2557  ดาวโหลด 

 

1.เรือนจำ/ทัณฑสถานใดที่ยังไม่ส่งรายงานขอให้ดำเนินการโดยด่วน

2. ขอความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณชำระหนี้ค่าอาหารตั้งแต่เดือนก.ย. 57 – พ.ย. 57 ให้แล้วเสร็จ

 

งบประมาณ

9 ธันวาคม 2557

ด่วนที่สุด

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ แจ้งปริมาณการบริโภคข้าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 2ตั้งแต่ 1 มกราคม 58 ถึง 31 มีนาคม 58 ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2557  รายละเอียด

พัสดุ1

5 ธันวาคม 2557

ด่วน ตรวจสอบค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 และรายงานกรมฯ

ภายในวันที่ 25 มกราคม 2558  ดาวโหลด

บัญชี

4 ธันวาคม 2557

เร่งรัดการส่งแบบรายงานรถยนต์เช่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน รายงานมายังกรมฯ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2557

พัสดุที่ 2

4 ธันวาคม 2557

ตามที่กรมฯ อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 23 รายการค่าจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 67,500 บาท (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 58 – ก.ย. 58) นั้น  ฝ่ายงบประมาณ ขอแก้ไขอัตราเงินเดือน จาก 7,500 บาท เป็น 8,300 บาท ซึ่งฝ่ายงบประมาณจะโอนจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าวเพิ่มเติมให้อีกแห่งละ 7,200 บาท (งบประมาณผลผลิตที่ 1 งวดถัดไป)           

งบประมาณ

28 พฤศจิกายน 2557

เรียนเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่ยังไม่ส่งรายงาน “สถิติการใช้งบประมาณค่าสาธารณูปโภคจ่ายจริง” ตามใบแจ้งหนี้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประจำเดือนกันยายน 2557  ตัวอย่างแบบฟอร์ม  รายชื่อ

ขอให้ดำเนินการส่งทางE-mail: bb_correct@hotmail.com ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2557

งบประมาณ

24 พฤศจิกายน 2557

เร่งรัดด่วนที่สุด ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนตุลาคม 2557 ให้ส่งภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน  2557 ทางโทรสาร 02-9673540-41

รจก.ระยอง,ทสว.กลาง,รจก.คลองไผ่,ทสบ.กลาง,รจก.ลพบุรี,ทสว.พระนครศรีอยุธยา,รจอ.ธัญบุรี,สกข.ปทุมธานี,รจจ.นครนายก,รจก.สุรินทร์,รจจ.อำนาจเจริญ,รจอ.บัวใหญ่,รจอ.ภูเขียว,รจจ.กาฬสินธุ์,รจจ.หนองคาย,ทสบ.ขอนแก่น,รจอ.เทิง,ทสป.หนองน้ำขุ่น,รจจ.สมุทธสาคร,รจอ.หลังสวน,รจจ.ภูเก็ต,รจจ.กระบี่,รจก.สุราษฎร์ธานี,รจอ.ปากพนัง,รจจ.สงขลา,รจก.ปัตตานี

 

พัสดุที่ 2

19 พฤศจิกายน 2557

ตามที่ฝ่ายบัญชี แจ้งรายชื่อเรือนจำที่ยังไม่ส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรุณาจัดส่งภายในวันที่ 14 พ.ย. 57  นั้น

       ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ยังมีเรือนจำฯ ที่ยังไม่ส่งและขอให้จัดส่งภายในวันนี้เท่านั้น  รายชื่อ

บัญชี

17 พฤศจิกายน 2557

ตามที่ฝ่ายงบประมาณแจ้งโอนจัดสรรงบกลางปี 57 ชำระหนี้ค่าอาหารเดือนส.ค. 57

ขอแก้ไขรหัสแหล่งของเงิน จาก 5710530  แก้ไขเป็น 5710500

งบประมาณ

17 พฤศจิกายน 2557

เรียนเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่ยังไม่ส่งรายงาน “สถิติการใช้งบประมาณค่าสาธารณูปโภคจ่ายจริง” ตามใบแจ้งหนี้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประจำเดือนกันยายน 2557  ตัวอย่างแบบฟอร์ม  รายชื่อ

งบประมาณ

17 พฤศจิกายน 2557

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต1,2,3 เมื่อได้รับเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตรวจนับเรียบร้อยแล้ว รีบแจ้งกรมฯโดยด่วน เพื่อจะได้รวบรวมเบิกจ่ายต่อไป

พัสดุ1

14 พฤศจิกายน 2557

เร่งรัดด่วนที่สุด ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานที่ยังไม่ได้ส่งรายงานรถยนต์เช่าประจำเดือนตุลาคม 2557 ให้ดำเนินการจัดส่งแบบรายงาน ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ทางโทรสาร 02-9673540-41

พัสดุ2

14 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดาวน์โหลด

บัญชี

13 พฤศจิกายน 2557

รายชื่อเรือนจำที่ยังไม่ส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรุณาจัดส่งภายในวันที่ 14 พ.ย. 57 ดาวน์โหลดรายชื่อ

บัญชี

13 พฤศจิกายน 2557

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ งบกลางปี57  ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ (ค้างชำระประจำเดือนสิงหาคม 2557)  งบกลางปี57  รายละเอียด  หนังสือ

งบประมาณ

10 พฤศจิกายน 2557

ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การสัมมนาการเงิน การคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. ผู้เข้ารับการสัมมนาการเงิน การคลังและการพัสดุ ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอเข้าพักแรมตามที่กรมฯ จัดให้นั้น กองคลังขอให้ไปติดต่อขอเข้าพักแรมได้ที่ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-9690160-9

2. วันที่ 20 พ.ย. 57 ให้ผู้เข้ารับการสัมมนาฯ แต่งกายชุดเครื่องแบบกากีแขนยาว

พคพ

10  พฤศจิกายน 2557

เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขังใด ที่ยังไม่ส่งรายงาน

1.  เบิกจ่าย/ค้างชำระค่าวัสดุอาหาร ผตข./ผตส. แบบงบประมาณ9 และแบบงบประมาณ9.1 (ทุกวันที่ 7 ของเดือน)

2.  เบิกจ่าย/ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค เรือนจำ/ทัณสถาน/สถานกักขัง/สถานตรวจพิสูจน์ แบบงบประมาณ10 และแบบงบประมาณ10.1 (ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน)

 

*ขอให้ดำเนินการโดยด่วน ส่งทางE-mail:bb_correct@hotmail.com

งบประมาณ

8 พฤศจิกายน 2557

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่อยู่ในเขต1,2,3 เมื่อได้รับเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตรวจนับให้ครบถ้วนกับบัญชีจัดสรรเรียบร้อยแล้ว รีบรายงานผลให้กรมฯ ทราบภายในวันที่ 25 พ.ย. 57

พัสดุ1

28 ตุลาคม 2557

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาการเงิน การคลังและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดาวโหลด

พคพ.

27 ตุลาคม 2557

ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารในการจัดซื้อเครื่องบริโภคของผู้ต้องขังประจำปี 2555 -2557 ดาวโหลด

พัสดุ1

21 ตุลาคม 2557

เรียนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

          ตามที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามผลการจัดหา กองคลังขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน แจ้งเหตุผลความจำเป็นของแต่ละรายการ ตามแบบฟอร์มที่แนบเพื่อประกอบการชี้แจงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และส่งกลับมาทาง E-mail:bb_correct@hotmail.com ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2557  ดาวโหลด

งบประมาณ

21 ตุลาคม 2557

ตามที่ฝ่ายงบประมาณ แจ้งให้เรือนจำฯ ดำเนินการกรอกข้อมูลหนี้ “ค่าสาธารณูปโภค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแบบฟอร์มขอรับงบประมาณ แบบฟอร์ม กำหนดส่งภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ทางโทรสาร 02-9676146 นั้น (แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 2 ต.ค. 57)

 

        ทั้งนี้ขอให้เรือนจำฯ ส่งแบบฟอร์มขอรับงบประมาณฉบับจริง มายังกองคลัง/ฝ่ายงบประมาณ โดยด่วน ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2557

หมายเหตุ: 1. ไม่ต้องมีหนังสือนำส่ง และจ่าหน้าซองถึงกองคลัง/ฝ่ายงบประมาณ

             2. เรือนจำฯ ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ ก่อนเดือนส.ค. 57 ต้องส่งรายงานเช่นกัน โดยแจ้งมาในแบบฟอร์ม “ไม่มีหนี้ค้างชำระ”

             3. สำหรับหนี้ค้างชำระประจำเดือนส.ค.57 – ก.ย. 57 กรมฯ ได้โอนจัดสรรงบประมาณปี 2558 ให้กับเรือนจำฯ เพื่อชำระหนี้แล้ว

งบประมาณ

20 ตุลาคม 2557

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online หนังสือว275  * ทำต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง *

งบประมาณ

20 ตุลาคม 2557

โปรดตรวจสอบการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 น. ดาวโหลด

บัญชี

18 ตุลาคม 2557

ขอให้เรือนจำ เขต2,3,4,6,7,8,9 บางแห่งที่ยังไม่ได้ส่งแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token Key ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ ส่งมาให้กองคลังฝ่ายพัสดุ1 โดยด่วนภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เพื่อกองคลังจะรวบรวมส่งให้กรมบัญชีกลางต่อไป

พัสดุ1

18 ตุลาคม 2557

ขอให้เรือนจำเขตอิสระ (ยกเว้น รจก.เชียงราย  รจก.นครสวรรค์  รจก.นครศรีธรรมราช รจก.พิษณุโลก และรจก.นครพนม) เมื่อได้รับเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557แล้ว ตรวจนับให้ครบถ้วน ถูกต้องแล้วรีบรายงานกรมฯ ด่วนภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยส่งทางโทรสาร หรือทางE-mail: juntima_jaih@hotmail.com เพื่อกองคลังจะได้รวบรวมเบิกจ่ายเงินต่อไป

พัสดุ1

11 ตุลาคม 2557

ขอให้เรือนจำเขตอิสระ (ยกเว้น รจก.เชียงราย  รจก.นครสวรรค์  รจก.นครศรีธรรมราช รจก.พิษณุโลก และรจก.นครพนม)

รอรับเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และตรวจนับเครื่องแต่งกายให้ครบถ้วนแล้วรีบรายงานกรมฯ เพื่อจะได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายต่อไป

พัสดุ1

9 ตุลาคม 2557

ตรวจสอบวัสดุคงคลัง เพื่อปรับปรุงวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดาวน์โหลด

บัญชี

8 ตุลาคม 2557

ด้วย กพร. กรมฯ แจ้งให้จัดส่งรายงานผลการประเมินราชการประเมินตนเองและกรอกรายงานผลประเมินเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (การประหยัดพลังงาน) ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 โดยมีหน่วยงานในความรับผิดชอบที่ยังรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน ดังนี้

1. เรือนจำกลางคลองเปรม

2. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

3. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

4. เรือนจำพิเศษมีนบุรี

5. เรือนจำพิเศษธนบุรี

6. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

7. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

 

 

กองคลังในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการรายงานผลภาพรวมกรมฯ จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานดังกล่าวเร่งรัดการรายงานผลฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เพื่อจะได้จัดทำข้อมูลเสนอ กพร. ต่อไป รายละเอียด

บริหารทั่วไป

8 ตุลาคม 2557

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  รายละเอียด

งบประมาณ

7 ตุลาคม 2557

เรื่อง การส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ตามมาตรา170   หนังสือ  รายละเอียด 

บัญชี

6 ตุลาคม 2557

แจ้งการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รายละเอียด

บัญชี

4 ตุลาคม 2557

ด่วนที่สุด ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจแบบพิมพ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2557  รายละเอียด

พัสดุ1

3 ตุลาคม 2557

รายการเงินงบประมาณปี 2557 ที่อนุมัติกันเงินฯ (ยกยอด PO)  รายละเอียด

งบประมาณ

3 ตุลาคม 2557

ตามที่ฝ่ายงบประมาณ แจ้งให้เรือนจำฯ ดำเนินการยืนยันยอดค่าอาหารค้างชำระ ประจำเดือนสิงหาคม 2557

โดยส่งรายงานทางโทรสาร 02-9676146  ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557  และส่งรายงานฉบับจริงให้ถึงกรมฯ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2557 นั้น (แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 21 ส.ค. 57)

 

     ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557  ยังคงมีเรือนจำฯ ยังไม่ดำเนินการส่งรายงานการขอรับงบประมาณ เพื่อชำระหนี้      ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ รวม 13 แห่ง ดังนี้

1.รจพ.มีนบุรี  2.ทสบ.กลาง  3.รจก.กำแพงเพชร  4.รจก.ยะลา  5.ทสบ.สงขลา  6.ทสป.ห้วยโป่ง

7. รจจ.ศรีสะเกษ  8.รจจ.สงขลา  9.รจจ.สมุทรสาคร  10.รจจ.หนองคาย  11.รจอ.นางรอง  12.รจอ.หลังสวน

13. รจอ.หล่มสัก

 

      กรณียืนยันทางโทรสารแล้ว  แต่ยังไม่ส่งฉบับจริงมายังกรมฯ รวม 13 แห่ง  ดังนี้

1.รจก.คลองไผ่  2.รจก.ราชบุรี  3. รจก.ลพบุรี  4.รจก.สงขลา  5.ทสญ.นครราชสีมา  6.ทสป.บ้านเนินสูง

7.ทสป.หนองน้ำขุ่น  8. รจจ.พระนครศรีอยุธยา  9. รจจ.ภูเก็ต  10.รจจ.อำนาจเจริญ  11.รจจ.อุทัยธานี

12.รจอ.กันทรลักษ์ 13. บัวใหญ่ 

ขอความอนุเคราะห์เรือนจำฯ ที่มีรายชื่อ โปรดดำเนินการโดยด่วน

 

งบประมาณ

2 ตุลาคม 2557

ซักซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Teminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online)  หนังสือ

บัญชี

2 ตุลาคม 2557

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

          ฝ่ายงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลหนี้ “ค่าสาธารณูปโภค” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามแบบฟอร์มขอรับงบประมาณ แบบฟอร์ม กำหนดส่งภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ทางโทรสาร 02-9676146

 

หมายเหตุ: 1. กรุณทำตามแบบฟอร์มที่กำหนด            

              2.หนี้เดือนสิงหาคม – กันยายน 2557 ไม่ต้องรายงาน

 

งบประมาณ

30 กันยายน 2557

แจ้งโอนจัดสรร ผลผลิตที่ 2 งบดำเนินงานเพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

1.ค่าขนย้ายผู้ต้องขัง 2.ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า 3.คชจ.เดินทางฯ 4.ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  บัญชีโอน

 

งบประมาณ

30 กันยายน 2557

แจ้งโอนกลับงบประมาณ  งบดำเนินงาน ผลผลิตที1 , ผลผลิตที่ 2 และผลผลิตที่ 3  คลิ๊ก

 

สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 หลังจากดึงงบประมาณกลับมาตั้งจ่ายกรมฯ (ตามที่เรือนจำฯ แจ้งส่งคืน)  งบดำเนินงาน

ผลผลิตที่ 1  ผลผลิตที่ 2  ผลผลิตที่ 3

งบประมาณ

30 กันยายน 2557

แจ้งโอนกลับ งบกลางปี57 (ชำระหนี้ค่าอาหารปี56 – 57) บัญชีโอนกลับครั้งที่ 3

 

แจ้งโอนจัดสรรเพิ่มเติม งบกลางปี57 (ชำระหนี้ค่าอาหารปี56 – 57)

บัญชีโอนจัดสรร ครั้งที่ 4

 

งบประมาณ

30 ก.ย. 57

โอนจัดสรรงบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 2 ครั้งที่ 74  งบดำเนินงาน  รายละเอียด หนังสือ 

งบประมาณ

29 กันยายน 2557

โอนจัดสรรงบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 56  งบดำเนินงาน  รายละเอียด  หนังสือ

งบประมาณ

29 กันยายน 2557

เรียน เจ้าหน้าที่พัสดุ ขอให้ตรวจสอบPO คงค้าง โดยด่วน  ดาวน์โหลด

การเงิน

29 กันยายน 2557

ซักซ้อมความเข้าใจ

เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online  ดาวน์โหลด

บัญชี

29 กันยายน 2557

แจ้งโอนกลับ งบกลางปี57 (ชำระหนี้ค่าอาหารปี56 – 57)

บัญชีโอนกลับครั้งที่ 1    บัญชีโอนกลับครั้งที่ 2

 

แจ้งโอนจัดสรรเพิ่มเติม งบกลางปี57 (ชำระหนี้ค่าอาหารปี56 – 57)

บัญชีโอนงบกลางเพิ่มเติมครั้งที่ 2    บัญชีโอนงบกลางเพิ่มเติมครั้งที่ 3

 

งบประมาณ

28 กันยายน 2557

แจ้งโอนกลับงบประมาณ  งบดำเนินงาน ผลผลิตที1 , ผลผลิตที่ 2 และผลผลิตที่ 3  คลิ๊ก

 

สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 กันยายน 2557 หลังจากดึงงบประมาณกลับมาตั้งจ่ายกรมฯ (ตามที่เรือนจำฯ แจ้งส่งคืน)  งบดำเนินงาน

ผลผลิตที่ 1  ผลผลิตที่ 2  ผลผลิตที่ 3

 

งบประมาณ

26 กันยายน 2557

เรียน เรือนจำ/ทัณฑสถานที่แจ้งคืนเงินงบประมาณ ผลผลิตที่ 2 งบเงินอุดหนุน(การกุศล และการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์) กองคลังขอเรียนว่าหมดเวลาโอนเงินงบประมาณดังกล่าวกลับแล้ว เนื่องจากไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปเบิกจ่ายรายการอื่นได้  ดาวน์โหลด

งบประมาณ

26 กันยายน 2557

ซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี มีหนี้ผูกพัน (PO)

*ห้ามทำการตรวจรับโดยเด็ดขาด*

งบประมาณ

26 กันยายน 2557

ซักซ้อมความเข้าใจการขอรับงบประมาณเพิ่มเติม และแจ้งส่งคืนงบประมาณ

ฝ่ายงบประมาณอยู่ระหว่างเสนอโอนจัดสรรงบประมาณผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 141 และผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 56  คลิ๊ก

*ตรวจสอบก่อนที่จะขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย

 

ขอความร่วมมือเรือนจำฯ ปฏิบัติดังนี้

 

1. กรณีขอรับงบประมาณเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย (ซึ่งจะโอนเพิ่มเติมในวันที่ 30 ก.ย. 57) ให้เรือนจำฯ ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดาวโหลดแบบฟอร์ม

และส่งรายงานทาง E-mail:bb_correct@hotmail.com ภายในวันที่ 26 ก.ย. 57

2. กรณีแจ้งส่งคืนงบประมาณ ให้เรือนจำฯ แจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มที่กำหนด ดาวโหลดแบบฟอร์ม

และส่งรายงานทาง E-mail:bb_correct@hotmail.com ภายในวันที่ 26 ก.ย. 57

 

หมายเหตุ: หากมีงบประมาณเหลือจ่ายงบดำเนินงาน (ผลผลิตที่1 และผลผลิตที่ 3) ขอให้เรือนจำฯ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นอันดับแรก หนังสือ

 

งบประมาณ

24 กันยายน 2557

ตรวจสอบเบิกจ่ายผลผลิตที่ 1 และผลผลิตที่2  หากพบข้อผิดพลาดให้ส่งแบบแก้ไขฯ ให้ฝ่ายบัญชีภายในวันที่ 25 กันยายน 2557 ผลผลิตที่ 1  ผลผลิตที่2

บัญชี

24 กันยายน 2557

ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินรางวัลแรงงานผู้ต้องขัง  ดาวน์โหลด

บัญชี

24 กันยายน 2557

การขอรับงบประมาณ ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารปี57 (ค้างชำระเดือนส.ค.57)

ให้เรือนจำฯ ดำเนินการดังนี้

วิธีการรับรองข้อมูลค่าวัสดุอาหารค้างชำระปี 57

ตรวจสอบหนี้ค้างชำระ     ดาวน์โหลดไฟล์  

* วิธีการดูรายงานสำหรับเรือนจำฯ ที่อยู่ศูนย์ต้นทุนท้าย ๆ ทำดังนี้

กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับ กดปุ่มตัวอักษร F  จะขึ้นหน้าต่างให้พิมพ์ชื่อเรือนจำ หรือเลขศูนย์ต้นทุนเรือนจำ แล้วกด Enter

Print  รายละเอียดการขอรับงบประมาณ เพื่อชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง และเพื่อชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ค้างชำระเดือนสิงหาคม 2557 เพื่อยืนยันรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นรายจ่ายจริง

1.1   กรณีรายงานที่รายงานค้างชำระถูกต้องแล้ว ดำเนินการ Print รายงาน ให้ผู้บัญชาการ/ผู้อำนวยการลงนาม เพื่อยืนยันรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นรายจ่ายจริง แล้วส่งรายงานทางโทรสาร 02-9676146  ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557  และส่งรายงานฉบับจริงให้ถึงกรมฯ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2557

1.2   กรณีรายงานที่รายงานค้างชำระไม่ถูกต้อง ดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้องตามรายจ่ายจริงก่อน แล้ว Print รายงานให้ผู้บัญชาการ/ผู้อำนวยการลงนาม เพื่อยืนยันรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นรายจ่ายจริง แล้วส่งรายงานทางโทรสาร 02-9676146  ภายในวันที่ 25 กันยายน 2557  และส่งรายงานฉบับจริงให้ถึงกรมฯ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2557

** วิธีการ Print รายงานทำดังนี้  แบบที่1  แบบที่2

ให้ทำแถบดำที่หน้ารายงานเฉพาะหน้าที่เป็นของเรือนจำฯ ก่อน แล้วจึงไปที่คำสั่ง “พิมพ์” แล้วเลือกคำสั่ง “หน้าปัจจุบัน” หรือ “ส่วนที่เลือก” แล้วจึงสั่งพิมพ์/Enter

หมายเหตุ:  กรณีผู้บัญชาการ/ผู้อำนวยการไม่อยู่ ให้ผู้รักษาราชการแทนลงนาม

*จ่าหน้าซองจดหมาย ถึง กองคลัง/ฝ่ายงบประมาณ

 

งบประมาณ

22 กันยายน 2557

การเบิกจ่ายงบกลางปี 57 ชำระหนี้ค่าอาหารปี56-57 

กรมบัญชีกลาง สร้างรหัสงบกลางค่าอาหาร ให้แล้วนะคะ

หมายเหตุ:  กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วเลือก

1.          แหล่งของเงิน-เงินงบประมาณ

2.          เลือกเป็นหน่วยงานอื่น แล้วกดเข้าไปที่ข้อมูลงบประมาณ เพื่อกรอกรหัสงบประมาณ  ตัวอย่าง1  ตัวอย่าง2

 งบประมาณ

22 กันยายน 2557

การเบิกจ่ายงบกลางปี 57 ชำระหนี้ค่าอาหารปี56-57

ขณะนี้ฝ่ายงบประมาณอยู่ระหว่างดำเนินการขอปรับปรุงข้อมูลรหัสงบประมาณ ในระบบ e-GP  (คาดว่าวันที่ 23 ก.ย. 57 ช่วงบ่าย จะสามารถดำเนินการได้ตามปกติ)

งบประมาณ

22 กันยายน 2557

เรือนจำ/ทัณฑสถานใด ที่ไม่ได้ดำเนินการแจ้งปริมาณการบริโภคข้าวสาร งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 57 – 31 ธันวาคม 57) ภายในวันนี้เท่านั้น

พัสดุ1

22 กันยายน 2557

ด่วนที่สุด แจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 24 กันยายน 2557

1.          PO คงค้าง  หากทำ PO ซ้ำให้ดำเนินการยกเลิก  ดาวน์โหลด

2.          ตรวจสอบรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก หากพบข้อผิดพลาดให้ส่งแบบขอแก้ไขฯ ให้ฝ่ายบัญชี  ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มแก้ไขฯ

บัญชี

19 กันยายน 2557

โอนจัดสรรงบกลางปี 57  ชำระหนี้ค่าอาหารปี 56 – 57 

งบกลางปี57  รายละเอียด  หนังสือ

งบประมาณ

17 กันยายน 2557

ด่วนที่สุด ตรวจสอบใบสั่งซื้อ(PO) ในระบบ GFMIS โดยด่วน  ผลผลิตที่ 1  ผลผลิตที่ 2  ผลผลิตที่ 3

บัญชี

17 กันยายน 2557

กองคลัง ขอแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝาก เพื่อใช้รับ-จ่าย เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ของกรมราชทัณฑ์ ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขานนทบุรี  ประเภทกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี “เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของกรมราชทัณฑ์”

เลขที่บัญชี 108-6-08955-3

บัญชี

17 กันยายน 2557

ตามที่ฝ่ายงบประมาณ ขอความร่วมมือให้รายงานการเบิกจ่ายค่าน้ำมันฯ ภายในวันที่ 5 ก.ย. 57 (ข่าวลงวันที่ 2 ก.ย. 57)

กรมฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณไปตั้งจ่าย ณ ศูนย์ต้นทุนเรือนจำฯ ในผลผลิตที่ 3 งบดำเนินงาน ครั้งที่ 50

งบประมาณ

17 กันยายน 2557

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ แจ้งปริมาณการบริโภคข้าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 ภายในวันที่ 22 กันยายน 2557  รายละเอียด

พัสดุ1

17 กันยายน 2557

เร่งรัดด่วนที่สุด ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนกันยายน 2557 ให้ส่งภายในวันที่ 18 กันยายน 2557 ทางโทรสาร 02-9673540-41

รจ.ก.นครศรีธรรมราช, รจก.ระยอง, รจก.บางขวาง, รจก.นครสวรรค์, รจอ.ชัยบาดาล รจจ.ปทุมธานี,  รจจ.ชัยนาท, ทสบ.ปทุมธานี, นจจ.นครนายก, รจจ.ชลบุรี, รจก.ฉะเชิงเทรา, ทสป.ห้วยโป่ง, ทสญ.ชลบุรี, สกข.ตราด, รจก.สุรินทร์, รจก.อุบลราชธานี, รจจ.อำนาจเจริญ, รจจ.บุรีรัมย์, รจอ.บัวใหญ่, รจอ.กันทรลักษณ์, รจอ.นางรอง, รจอ.ศรีสะเกษ, รจอ.รัตนบุรี, รจก.ขอนแก่น, รจอ.พล, รจจ.สกลนคร, รจจ.กาฬสินธุ์, รจอ.สว่างแดนดิน, รจอ.บึงกาฬ, รจจ.หนองคาย, ทสบ.ขอนแก่น, รจก.อุดรธานี, รจก.เชียงใหม่, รจจ.น่าน, รจจ.แพร่, รจจ.ลำพูน, รจก.เชียงราย, รจจ.พะเยา, สกข.ลำปาง, รจจ.อุตรดิตถ์, รจจ.อุทัยธานี, ทสป.หนองน้ำขุ่น, รจก.ตาก, รจจ.หล่มสัก, รจอ.แม่สอด, รจก.นครปฐม, รจก.ประจวบคีรีขันธ์, รจอ.ทองผาภูมิ, รจจ.พังงา, รจอ.ไชยา, ทสว.นครศรีธรรมราช, รจอ.หลังสวน, รจจ.ภูเก็ต, รจจ.กระบี่, รจก.พัทลุง, รจจ.สงขลา, ทสบ.สงขลา, รจก.สงขลา, รจจ.นราธิวาส, ทสญสงขลา, รจจ.สตูล, รจจ.เบตง, รจอ.นาทวี

*เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขอให้เรือนจำฯ เร่งดำเนินการ*

 

พัสดุ2

16 กันยายน 2557

แนวทางการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเลขหมาย ที่กรมฯ จัดสรรให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ  หนังสือ

พัสดุ2

15 กันยายน 2557

คู่มือการเรียกรายงานผลเบิกจ่ายจาก web online  ดาวโหลดคู่มือ

บัญชี

15 กันยายน 2557

ด่วนที่สุด

เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

หนังสือถึงหัวหน้าฝ่ายบริหาร  แบบการกันเงินและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 

หนังสือ ว.222  คู่มือการทำสำรองเงิน

 

*กรณีค่าเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ให้รายงานภายในวันที่ 26 ก.ย. 57*

งบประมาณ

15 กันยายน 2557

ด่วนที่สุด

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถานตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(Po) คงค้างโดยด่วน รายละเอียด

บัญชี

12 กันยายน 2557

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตที่ 2 งบดำเนินงาน

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานตรวจสอบสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ และขอความร่วมมือปฏิบัติตามดังนี้

 

1. ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ คลิ๊ก

2. แจ้งความประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ (พิมพ์ลงในไฟล์ ”ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ” )

   2.1 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายจำนวน.......บาท

   2.2 มีงบประมาณเหลือจ่าย จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็น............ จำนวน............บาท

   2.3 ไม่มีความประสงค์ใช้งบประมาณ จึงขอส่งคืนจำนวน..............บาท

3. ส่งไฟล์ ”ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ” แจ้งความประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ มายังฝ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2557 ทางE-mail: bb_correct@hotmail.com

งบประมาณ

11 กันยายน 2557

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยังไม่ได้ส่งแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token Key พร้อมสำเนาบัตรและรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมาให้กองคลัง ฝ่ายพัสดุ1 โดยด่วน เพื่อจักได้รวบรวมส่งกรมบัญชีกลางให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 กันยายน 2557นี้

พัสดุ1

11 กันยายน 2557

สำเนาหนังสือ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ทำสัญญาจัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ก่อนมีงบประมาณและก่อนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด  หนังสือ

พัสดุ1

11 กันยายน 2557

เร่งรัดครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ให้ส่งภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 ทางโทรสาร 02-9673540-41

รจก.ระยอง, รจก.สมุทรปราการ, ทสญ.ชลบุรี, รจอ.สี่คิ้ว, รจจ.ศรีสะเกษ, รจจ.ร้อยเอ็ด, รจอ.พล , ทสบ.ขอนแก่น, รจอ.ฝาง, รจอ.เทิง, รจจ.ลำพูน, ทสบ.ลำปาง, รจจ.สุโขทัย, รจอ.หลังสวน, รจจ.ภูเก็ต, รจก.สงขลา, รจก.ยะลา

สำหรับรายงานการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนกันยายน 2557 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง ส่งภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 เช่นเดียวกัน

 

พัสดุ2

10 กันยายน 2557

ฝ่ายงบประมาณขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

เช่น หมวดค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลาเวรฯ (ผลผลิตที่ 1 และผลผลิตที่ 3) หรือหมวดอื่น ๆ รายการอื่น ๆ

ขอให้เรือนจำฯ ทำหนังสือขอรับงบประมาณดังกล่าวโดยด่วน เพื่อที่ฝ่ายงบประมาณจะดำเนินการขออนุมัติกรมฯ จัดสรรงบประมาณงวดสุดท้าย 

 

ยกเว้นรายการดังนี้ ที่ไม่ต้องทำหนังสือขอ แต่ให้ส่งรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด

1.  ค่าวัสดุอาหาร (ส่งรายงานแบบงบประมาณ9 หรือ 9.1)

2.  ค่าสาธารณูปโภค (ส่งรายงานแบบงบประมาณ10 หรือ 10.1)

3.  ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ให้เรือนจำฯ รายงานตามแบบฟอร์มภายในวันที่ 5 ก.ย. 57 แล้ว)

4.  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ให้เรือนจำฯ รายงานตามแบบฟอร์มภายในวันที่ 5 ก.ย. 57 แล้ว)

 

 

งบประมาณ

10 กันยายน 2557

รายการที่กรมฯ โอนจัดสรรงบประมาณให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน โดยให้เรือนจำฯ เบิกจ่ายงบประมาณจากผลผลิตที่ 3  งบดำเนินงาน ดาวโหลด

1.  ค่าซ่อมแซมรถยนต์

2.  ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินทางราชการ (ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ,ระบบไฟฟ้าประปา ฯลฯ)

 

*หากเรือนจำฯ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือไม่มีความต้องการในการดำเนินการซ่อมแซมรายการที่ได้รับจัดสรรแล้ว ขอให้ดำเนินการดังนี้

 

1. กรณีที่เรือนจำ/ทัณฑสถานที่เป็นสถานตรวจพิสูจน์ ขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายเป็น ค่าสาธารณูปโภค หรือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการ

2. กรณีที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ไม่เป็นสถานตรวจพิสูจน์ ขอให้แจ้งส่งคืนงบประมาณ หรือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณ

9 กันยายน 2557

ด่วนที่สุด  แนวทางการจัดหาเครื่องบริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  หนังสือ

พัสดุ1

9 กันยายน 2557

ด่วนที่สุด

ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ปฏิบัติตามแนวทาง เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ  หนังสือ

บัญชี

8 กันยายน 2557

ด่วนที่สุด เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หนังสือ1  หนังสือ2

บัญชี

8 กันยายน 2557

รหัสกิจกรรมหลัก/รหัสงบประมาณ/แหล่งของเงิน  ในการทำในระบบ e-GP  รายการค่าวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รายละเอียดการโอนผลผลิตที1 ครั้งที่ 131

 

รหัสกิจกรรมหลัก  16007XXXXI2194

รหัสงบประมาณ    1600731701000000

แหล่งของเงิน       5711230

งบประมาณ

7 กันยายน 2557

ตรวจสอบใบสั่งซื้อ(PO) ในระบบ GFMIS โดยด่วน ดาวโหลด

 

บัญชี

6 กันยายน 2557

เรียน เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขังทั่วประเทศ

โปรดตรวจสอบรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก หากพบข้อผิดพลาดให้ส่งแบบขอแก้ไขฯ ให้ฝ่ายบัญชีโดยด่วน  ดาวโหลด  แบบฟอร์มแก้ไขฯ

บัญชี

4 กันยายน 2557

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามบัญชีจัดสรรที่แนบมาพร้อมนี้  หนังสือ1  หนังสือ2

 

     การกำหนดราคากลางตามแบบ ปปช. ในการจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังฯ ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน กำหนดราคากลางตามวงเงินงบประมาณที่กรมฯ กำหนดโดยใช้ราคาของสำนักงบประมาณ  ตัวอย่าง1  ตัวอย่าง2

พัสดุ1

4 กันยายน 2557

เร่งรัดครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนสิงหาคม 2557 และประจำเดือนกันยายน ให้ส่งภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 ทางโทรสาร 02-9673540-41

พัสดุ2

 

2 กันยายน 2557

เรียน เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขังทั่วประเทศ

ฝ่ายงบประมาณ จะดำเนินการสรุปการขอรับงบประมาณของเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน เพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่าย

1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  (ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตัดยอด ณ วันที่ 31 ส.ค. 57)

2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัดยอดหนี้ ณ วันที่ 31 ส.ค. 57)

 

ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามดังนี้

1.  กรณีที่เรือนจำฯ ได้ดำเนินการของบประมาณดังกล่าวมาแล้วก่อนวันที่ 2 กันยายน 57 ขอให้เรือนจำฯ ดำเนินการส่งรายงานใหม่อีกครั้ง (ฝ่ายงบประมาณจะเริ่มตรวจสอบการขอรับงบประมาณดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 3 - 5 กันยายน 57 รายงานที่ส่งมาก่อนหน้านี้ฝ่ายงบประมาณจะไม่นำมาตรวจสอบ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการขอรับงบประมาณ)

2.  ทำตามแบบฟอร์มที่กำหนด แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  แบบฟอร์มค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

3.  ส่งรายงานเพื่อขอรับงบประมาณดังกล่าวทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com

       ภายในที่กำหนด คือ วันที่ 5 กันยายน 2557

 

หมายเหตุ1: การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง ส่วนหนึ่งคือความร่วมมือของเรือนจำฯ ในการรายงานข้อมูลได้ถูกต้องและตรงต่อเวลา

 

หมายเหตุ2: ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ที่รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้แล้ว ช่วยแจ้งให้เพื่อนเรือนจำฯ อื่น ที่ท่านรู้จักได้รับทราบด้วยนะคะ (บางแห่งไม่ได้อ่านข่าวกองคลังทุกวันคะ ทำให้การส่งรายงานล่าช้า)

 

หมายเหตุ3: ฝ่ายงบประมาณจะตรวจสอบการส่งรายงาน และตอบกลับการได้รับรายงานที่ส่งทาง E-mail ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 ก.ย. 57 เท่านั้น

 

*เริ่มส่งรายงานดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. 57*

งบประมาณ

2 กันยายน 2557

ตามที่ฝ่ายพัสดุ1 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 

เรื่อง ขอความร่วมมือให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ พร้อมบันทึกตรวจรับค่าข้าวสารฉบับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -2557 ทุกงวดการส่งมอบ หากเรือนจำ/ทัณฑสถานใด ยังมิได้รายงานกรมฯ ให้ดำเนินการโดยด่วน  หนังสือ นั้น

                     *เป็นรายการค่าข้าวสารที่ค้างชำระปี56 -57*

พัสดุ1

2 กันยายน 2557

เร่งรัด ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ดำเนินการจัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2557 และประจำเดือนกันยายน ให้ส่งภายในวันที่ 10 กันยายน 2557

พัสดุ2

29 สิงหาคม 2557

เรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

 

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบทะเบียน  รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 5บ  8521  กรุงเทพมหานคร ขณะนี้รถคันดังกล่าวใช้ประจำอยู่ที่เรือนจำ/ทัณฑสถานใด ขอได้แจ้งให้ฝ่ายพัสดุที่ 2

กรมราชทัณฑ์ ทราบโดยด่วน  โทร. 02-9673540 คุณนิติรัตน์

พัสดุ2

27 สิงหาคม 2557

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

          เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน เบิกจ่ายงบประมาณ หรือทำ PO ในระบบ GFMIS งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์/ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 และโปรดแจ้งคืนเงินคงเหลือตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อทางกรมฯ จักได้บริหารจัดการเงินคงเหลือให้เกิดประโยชน์ต่อเรือนจำ/ทัณฑสถานต่อไป  แบบฟอร์ม

งบประมาณ

27 สิงหาคม 2557

เรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

          กรมฯ โอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี 2556 (รายละเอียดการโอน ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 42)

การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีเป็นการใช้จ่ายงบประมาณ 2 ปี จึงขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และเพื่อมิให้เกิดค่าใช้จ่ายค้างชำระปีงบประมาณ 2557 ซึ่งการเบิกจ่ายต้องมีงบประมาณปีที่ผ่านมารองรับ

          หากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจพบค่าใช้จ่ายค้างชำระดังกล่าวหลังจากการจัดสรรครั้งนี้ ให้พิจารณาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโดยใช้เงินอื่นที่ผู้บัญชาการ/ผู้อำนวยการมีอำนาจสั่งจ่าย

งบประมาณ

25 สิงหาคม 2557

ฝ่ายพัสดุ1 ขอความร่วมมือให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ พร้อมบันทึกตรวจรับค่าข้าวสารฉบับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -2557 ทุกงวดการส่งมอบ

หากเรือนจำ/ทัณฑสถานใด ยังมิได้รายงานกรมฯ ให้ดำเนินการโดยด่วน  หนังสือ (ค่าข้าวสาร)

โทร. 02-9673540-41  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ1

พัสดุ1

25 สิงหาคม 2557

ฝ่ายพัสดุ1 ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่พัสดุของเรือนจำ/ทัณฑสถาน รีบดำเนินการส่งแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token Key โดยด่วนภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2557

พัสดุ1

21 สิงหาคม 2557

การขอรับงบประมาณ ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารปี 56 – ปี57 ให้เรือนจำฯ ดำเนินการดังนี้

วิธีการรับรองข้อมูลค่าวัสดุอาหารค้างชำระ ปี 56 – 57

ตรวจสอบหนี้ค้างชำระ     ดาวน์โหลดไฟล์ 

* วิธีการดูรายงานสำหรับเรือนจำฯ ที่อยู่ศูนย์ต้นทุนท้าย ๆ ทำดังนี้

กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับ กดปุ่มตัวอักษร F  จะขึ้นหน้าต่างให้พิมพ์ชื่อเรือนจำ หรือเลขศูนย์ต้นทุนเรือนจำ แล้วกด Enter

Print  รายละเอียดการขอรับงบประมาณ เพื่อชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง และเพื่อชำระหนี้  ค่าวัสดุอาหารผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อยืนยันรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นรายจ่ายจริง และจัดส่งรายงานฉบับจริงส่งทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านั้น

1.3  กรณีรายงานที่รายงานค้างชำระถูกต้องแล้ว ดำเนินการ Print รายงาน

ให้ผู้บัญชาการ/ผู้อำนวยการลงนาม เพื่อยืนยันรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นรายจ่ายจริง และจัดส่งรายงานฉบับจริง ส่งทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านั้น

1.4   กรณีรายงานที่รายงานค้างชำระไม่ถูกต้อง ดำเนินการ

แก้ไข ให้ถูกต้องตามรายจ่ายจริงก่อน แล้ว Print รายงานให้ผู้บัญชาการ/ผู้อำนวยการลงนาม เพื่อยืนยันรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นรายจ่ายจริง และจัดส่งรายงานฉบับจริง ส่งทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านั้น

** วิธีการ Print รายงานทำดังนี้  แบบที่1  แบบที่2

ให้ทำแถบดำที่หน้ารายงานเฉพาะหน้าที่เป็นของเรือนจำฯ ก่อน แล้วจึงไปที่คำสั่ง “พิมพ์” แล้วเลือกคำสั่ง “หน้าปัจจุบัน” หรือ “ส่วนที่เลือก” แล้วจึงสั่งพิมพ์/Enter

หมายเหตุ:  กรณีผู้บัญชาการ/ผู้อำนวยการไม่อยู่ ให้ผู้รักษาราชการแทนลงนาม

ขอให้ส่งรายงานฉบับจริงถึงกรมฯ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557

**จ่าหน้าซองจดหมาย ถึง กองคลัง/ฝ่ายงบประมาณ

 

งบประมาณ

15 สิงหาคม 2557

เร่งรัด ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีรายชื่อดังนี้ จัดส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ภายในวันที่  18  สิงหาคม 2557 ทางโทรสาร02-9673540-1 เท่านั้น

 

ทส.ว.กลาง,   รจ.ก.คลองไผ่,   ทส.บ.กลาง,   รจ.ก.เขาบิน,   รจ.ก.สมุทรปราการ,   รจ.ก.ลพบุรี,   รจ.ก.พระนครศรีอยุธยา,

ทส.บ.พระนครศรีอยุธยา,    รจ.จ.อำนาจเจริญ,    รจ.จ.บุรีรัมย์,    รจ.จ.ยโสธร,    รจ.อ.พล,    รจ.จ.กาฬสินธุ์,   รจ.ก.นครพนม,

ทส.ญ.เชียงใหม่,    รจ.จ.ลำพูน,     สกข.จ.ลำปาง,    รจ.จ.สมุทรสาคร,    รจ.จ.เพชรบูรณ์,    รจ.จ.สุพรรณบุรี,    รจ.อ.ทองผาภูมิ,

รจ.อ.หลังสวน,   รจ.จ.ภูเก็ต,    รจ.ก.สุราษฎร์ธานี,    รจ.อ.ปากพนัง,    สกข.จ.นครศรีธรรมราช,    ทส.บ.สงขลา,     รจ.ก.สงขลา,

 รจ.ก.ยะลา,    รจ.จ.สตูล

 

พัสดุ2

14 สิงหาคม 2557

กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายการค่าซ่อมแซมรถยนต์ และค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้ง 2 รายการเบิกจ่ายจากงบประมาณ ผลผลิตที่ 3 (ดูรายละเอียดการโอนจัดสรร ที่ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 41)

 

งบประมาณ

13 สิงหาคม 2557

ตรวจสอบสถานะ การส่งรายงานค้างชำระค่าสาธารณูปโภค(แบบงบประมาณ10) คลิ๊ก เรือนจำฯใดที่ยังไม่ส่งดำเนินการด่วน ทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com

แบบงบประมาณ10   

งบประมาณ

13 สิงหาคม 2557

ขอให้เรือนจำฯ/ทัณฑสถาน จำนวน 8 แห่ง ช่วยเร่งการรายงานผลฯ “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ” ทางเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เพื่อกรมราชทัณฑ์จะได้นำข้อมูลเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป ตรวจสอบผล

(1)

เรืองจำกลางคลองเปรม

(2)

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

(3)

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

(4)

ทัณฑสถานหญิงกลาง

(5)

เรือนจำพิเศษมีนบุรี

(6)

เรือนจำพิเศษธนบุรี

(7)

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

(8)

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

 

*หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ นายอภิชาติ วงศ์ละคร

ผู้ประสานงานกองคลัง/ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร 0 2967 3536 โทรสาร 0 2967 3535

บริหารทั่วไป

13 สิงหาคม 2557

เรือนจำ/ทัณฑสถานใดที่ยังไม่ส่งรายงานค่าอาหารที่ค้างชำระประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ขอให้ดำเนินการด่วน ภายในวันนี้เท่านั้นส่งทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com

ตรวจสอบสถานะ

งบประมาณ

13 สิงหาคม 2557

ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ สั่งสำรองข้าวสารสำหรับบริโภคประจำเดือนตุลาคม 2557 ให้เพียงพอโดยให้แจ้งปริมาณไปที่ฝ่ายพัสดุ1 ทางโทรสาร 02-9673540-41 ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2557

พัสดุ1

9 สิงหาคม 2557

ขอความร่วมมือให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ รีบส่งแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token Key ให้กองคลัง ฝ่ายพัสดุ1 โดยด่วน เพื่อจักได้รวบรวมส่งกรมบัญชีกลางต่อไป  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557

พัสดุ1

8 สิงหาคม 2557

กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายเดินทางฯ และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ขอให้ทสบ.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เบิกจ่ายรายการดังกล่าว จากงบประมาณ ผลผลิตที่ 3 (ดูรายละเอียดการโอนจัดสรร ที่ผลผลิตที่ 3 ครั้งที่ 39)

 

ทสบ.

 กลาง

 ทสบ.

 ขอนแก่น

 ทสญ.

 นครราชสีมา

 ทสบ.

 จังหวัดปทุมธานี

 ทสบ.

 พระนครศรีอยุธยา

 ทสบ.

 ลำปาง

 ทสบ.

 สงขลา

งบประมาณ

7 สิงหาคม 2557

ขอความอนุเคราะห์เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขังทั่วประเทศ

 

จัดส่งรายงานการเบิกจ่าย/ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ตามฟอร์มที่กำหนด ภายในวันนี้ 7 สิงหาคม 2557

 

เรือนจำฯ ใดที่ส่งรายงานมาก่อนที่จะแจ้งข่าวในวันนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งอีกครั้ง และทุกแห่งโปรดดำเนินการ 

1. แนบ File Excel (ไม่ต้อง Scan) ส่งรายงานทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com          

2. ไม่ต้องลงนามในรายงานที่ส่งทางmail

(กองคลังจะแจ้งกำหนดการส่งรายงานฉบับจริงอีกครั้ง ทางข่าวกองคลัง)

 

 

เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง    แบบงบประมาณ10  *ตรวจสอบงบประมาณที่เรือนจำฯได้รับจัดสรรทั้งสิ้น*

 

สถานที่เพื่อเข้ารับการตรวจพิสูจน์   แบบงบประมาณ10.1

 

 

งบประมาณ

1 สิงหาคม 2557

แจ้งให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 27 แห่ง ให้จัดส่งรายงานการรับจ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ตามหนังสือ กรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ0703.3/18029 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2557  โดยให้ส่งมาพร้อมกับรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2557 หรือทางe-mail : kanjanach839@gmail.com  ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลด

บัญชี

29 กรกฎาคม 2557

ตรวจสอบสถานะ การส่งรายงานค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น คลิ๊ก เรือนจำฯใดที่ยังไม่ส่งดำเนินการด่วนภายในวันนี้เท่านั้นส่งทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com แบบฟอร์มค่าน้ำมันฯ

 

งบประมาณ

29 กรกฎาคม 2557

ตรวจสอบสถานะ การส่งรายงานค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง/ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ (ค้างชำระถึงเดือนมิ.ย.57)

 

คลิ๊ก  เรือนจำฯใดที่ยังไม่ส่งดำเนินการด่วนภายในวันนี้เท่านั้นส่งทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com

 

งบประมาณ

24 กรกฎาคม 2557

เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขังใด ที่ยังมิได้ส่งรายงานค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง(แบบงปม.9) และค่าวัสดุอาหารผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์(แบบงปม.9.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (แจ้งหนี้ค้างชำระถึงเดือนมิ.ย.57)

ขอให้ดำเนินการโดยด่วน ส่งทางE-mail: bb_correct@hotmail.com

งบประมาณ

15 กรกฎาคม 2557

 ด่วนที่สุด

 

         เร่งรัดให้ส่งรายงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้รับจัดสรรให้ตามนโยบายกรมฯ ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งรายงานดังกล่าวภายในวันที่ 16 ก.ค. 57 เท่านั้น

1.รจก.คลองเปรม 2.ทสบ.หญิง 3.ทส.รพ.ราชทัณฑ์ 4.ทสว.กลาง 5.รจจ.จันทบุรี 6.รจจ.ตราด

7.รจจ.พล 8.รจจ.น่าน 9.รจจ.พะเยา 10.รจจ.แม่ฮ่องสอน 11.รจจ.แพร่  12.รจอ.แม่สะเรียง

13.รจก.กำแพงเพชร 14.รจจ.อุทัยธานี 15.รจอ.แม่สอด 16.รจอ.สวรรคโลก 17.รจจ.กาญจนบุรี

18.ทสว.นครศรีธรรมราช 19.สกข.นครศรีธรรมราช 20.รจอ.เกาะสมุย  21.รจก.สงขลา 22.รจจ.ตรัง

ดาวโหลด

พัสดุ2

10 กรกฎาคม 2557

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน web Report ในระบบ GFMIS โดยด่วน  ดาวโหลด

บัญชี

8 กรกฎาคม 2557

ด่วนที่สุด

          แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานการรับจ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2557 โดยส่งรายงานมายังกรมฯ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  หนังสือ  แบบฟอร์ม   ตัวอย่าง   

บัญชี

8 กรกฎาคม  2557

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานตัวชี้วัดที่ 19.2 ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย ประจำไตรมาสที่ 3  ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดตัวชี้วัด  แบบฟอร์ม  

บัญชี

27 มิถุนายน 2557

เร่งรัด

     ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานสำรวจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่กรมฯ ได้จัดสรรให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้กรอกข้อมูลและส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 57  ทางโทรสาร. 029673540-41  ดาวโหลด 

พัสดุ2

26 มิถุนายน 2557

เรียน เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง

 

                  ตามที่กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุได้เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านการเงินการคลังและพัสดุเชิงปฏิบัติงานสำหรับผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยทัณฑสถาน วันที่ 24 – 26 มี.ค. 57 และได้แจ้งให้เรือนจำฯ ที่มีค่าใช้จ่ายเดินทางฯ ส่งแบบฟอร์มรายละเอียดการขอรับงบประมาณค่าใช้จ่ายเดินทางฯ นั้น

                  ขณะนี้ยังมีเรือนจำฯ ที่ยังไม่ได้ส่งแบบฟอร์มขอรับงบประมาณค่าใช้จ่ายเดินทางฯ ขอให้เรือนจำฯ ส่งแบบฟอร์มขอรับงบประมาณโดยด่วน  แบบฟอร์ม

 

 

หมายเหตุ: ขอให้ส่งรายละเอียดขอรับงบประมาณ ภายในวันที่ 4 ก.ค. 2557 ทางโทรสาร. 02-9676015

 

 

พคพ.

24 มิถุนายน 2557

ฝ่ายพัสดุ1 ขอให้เรือนจำฯ ต่อไปนี้

1.รจก.คลองไผ่ 2. รจพ.มีนบุรี 3.รจจ.ร้อยเอ็ด และ4.รจจ.บึงกาฬ

 

จัดส่งรายงานพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยด่วน ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 57

โทร. 02-9673540-41

พัสดุ1

20 มิถุนายน 2557

แนวทางการบันทึกบัญชี เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางฯ   รายละเอียด

 

บัญชี

17 มิถุนายน 2557

เรือนจำ/ทัณฑสถานใด  ที่ยังไม่ส่งรายงานการเบิกจ่าย/ค้างชำระค่าอาหาร ประจำเดือนมิถุนายน 2557  ดำเนินการด่วนค่ะ

 

ตรวจสอบสถานะรายงาน (แบบงปม.9) ณ 17 มิ.ย. 57

 

*เรือนจำฯ ที่ยังไม่ได้รายงานการค้างชำระค่าอาหารของเดือนพฤษภาคม57 ดำเนินการด่วนคะ....ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 57

 

*ส่งรายงานทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com

งบประมาณ

13  มิถุนายน  2557

เร่งรัด ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีรายชื่อดังนี้ จัดส่งแบบรายงานความชำรุดบกพร่องการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ภายในวันที่  16 มิถุนายน 2557 ทางโทรสาร 02-9673540-1 เท่านั้น  ได้แก่  รจก.ระยอง, ทสญ.กลาง, ทสบ.กลาง, รจก.คลองเปรม,รจก.สมุทรปราการ, รจก.ลพบุรี, รจจ.นครนายก, ทสญ.ชลบุรี, รจก.สุรินทร์, รจก.อุบลราชธานี, รจอ.นางรอง, รจจ.กาฬสินธุ์, รจจ.มุกดาหาร, ทสบ.ขอนแก่น, รจอ.เทิง, สกข.จ.ลำปาง, รจอ.แม่สอด, รจจ.สมุทรสาคร, รจจ.ภูเก็ต, รจจ.กระบี่, รจก.สุราษฎร์ธานี, ทสบ.สงขลา, รจจ.ตรัง

พัสดุที่ 2

10 มิถุนายน 2557

ด่วนที่สุด แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ สั่งปริมาณการบริโภคข้าวสาร ประจำปี 2557 งวด 4 (ประจำเดือน กค. – กย. 2557) ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2557  ดาวน์โหลด

พัสดุ 1

10 มิถุนายน 2557

ด่วนที่สุด

          ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดส่งรายงานการรับจ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 56 – เดือนพฤษภาคม 2557 ให้รายงานเป็นรายเดือน โดยส่งรายงานมายังกรมฯ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2557  หนังสือ  แบบฟอร์ม   ตัวอย่าง   การบันทึกรับเงินบริจาคเข้าระบบ GFMIS

บัญชี

10 มิถุนายน 2557

ด่วนที่สุด  ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ทุกแห่ง รายงานแบบสำรวจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้จัดสรรให้ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2557  ตามแบบที่แนบมาด้วยนี้ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ทางโทรสาร 02-967-3540-1

ฝ่ายพัสดุที่ 2

4 มิถุนายน 2557

ตามที่ฝ่ายบัญชี ขอความร่วมมือตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555  และแจ้งผลให้กรมฯ ทราบภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  ทางโทรสาร 02-9673537-8 หรือ E-mail: accorrect@hotmail.com

 

          ขอให้เรือนจำฯ ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  รายละเอียด  ส่งเอกสารโดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557

 

บัญชี

30 พฤษภาคม 2557

ซักซ้อมความเข้าใจ

 

          ขอยกเลิกการจัดสรรงบประมาณ  งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 60 รายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง

 

 

          แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ  งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 2 ครั้งที่ 49  รายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง

 

 

         * เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง จากงบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 60 ก่อนแล้ว ขอให้แก้ไขการบันทึกรายการในระบบ GFMIS แบบฟอร์ม     

 

งบประมาณ

28 พฤษภาคม 2557

ซักซ้อมความเข้าใจ

 

          ฝ่ายงบประมาณ จะพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณชำระหนี้ค่ากับข้าวที่ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2557

 

          จึงขอความร่วมมือเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานหนี้ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2557 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด แบบฟอร์ม

 

ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2557

ทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com

 

 

งบประมาณ

26 พฤษภาคม 2557

ซักซ้อมความเข้าใจ

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

 

       ปีงบประมาณ 2557 กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

1.ค่ากับข้าวผู้ต้องขัง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 – มีนาคม 2557

2.ค่าเชื้อเพลิงผู้ต้องขัง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 – เมษายน 2557

3.ค่ากับข้าว+ค่าเชื้อเพลิง ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 – มกราคม 2557

 

        หนี้ค้างชำระค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ 2556 (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2557) อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบกลาง

 

        สำหรับหนี้ค้างชำระปีงบประมาณ 2557

ค่ากับข้าวผู้ต้องขัง จะเริ่มค้างชำระตั้งแต่เดือนเมษายน 2557

ค่ากับข้าวและค่าเชื้อเพลิง ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ จะเริ่มค้างชำระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างของบกลาง

 

หมายเหตุ: ขอความร่วมมือเรือนจำฯ รายงานการเบิกจ่าย/ค้างชำระค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ตามปกติคือทุกวันที่ 7 ของทุกเดือน ทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com

 

งบประมาณ

22 พฤษภาคม 2557

ฝ่ายบัญชี ขอความร่วมมือตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555  และแจ้งผลให้กรมฯ ทราบภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  รายละเอียด

 

ทางโทรสาร 02-9673537-8 หรือ E-mail: accorrect@hotmail.com

บัญชี

22 พฤษภาคม  2557

เร่งรัด ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีรายชื่อดังนี้ จัดส่งแบบรายงานความชำรุดบกพร่องการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนเมษายน 2557  ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทางโทรสาร 02-9673540-1 เท่านั้น  ได้แก่  รจก.ระยอง, รจก.บางขวาง, รจจ.สระบุรี, รจจ.นครนายก, รจจ.อำนาจเจริญ,   รจอ.กันทรลักษณ์, รจอ.บึงกาฬ, รจอ.ฝาง, รจอ.เทิง, รจจ.ลำพูน, สกข.จ.ลำปาง, รจจ.ภูเก็ต,   รจจ.กระบี่, รจก.สุราษฎร์ธานี, รจอ.ปากพนัง, รจจ.สงขลา

พัสดุที่ 2

1 พฤษภาคม 2557

ฝ่ายพัสดุที่ 2 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดส่งรายงานแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่า จำนวน 313 คัน ประจำเดือนเมษายน 2557 โดยด่วน ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ทางโทรสาร      02-9673540-1

พัสดุที่ 2

10 เมษายน 2557

เรือนจำ/ทัณฑสถานใด  ที่ยังไม่ส่งรายงานการเบิกจ่าย/ค้างชำระค่าอาหาร ประจำเดือนเมษายน 2557  ดำเนินการด่วนค่ะ

 

ตรวจสอบสถานะรายงาน (แบบงปม.9) ณ 10 เมษายน 57

 

*เรือนจำฯ ที่ยังไม่ได้รายงานการค้างชำระค่าอาหารของเดือนมีนาคม 57 ดำเนินการด่วนคะ....ภายในวันที่ 10 เมษายน 57 จะสรุปเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณคะ

 

*ส่งรายงานทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com

งบประมาณ

8 เมษายน 2557

เรียนเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง

เรื่อง แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)

เพื่อดำเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  รายละเอียด1  รายละเอียด2

บัญชี

8  เมษายน 2557

เร่งรัด ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีรายชื่อดังนี้ จัดส่งแบบรายงานความชำรุดบกพร่องการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนมีนาคม 2557  ภายในวันที่ 9 เมษายน 2557 ทางโทรสาร 02-9673540-1  ได้แก่

ทสว.กลาง, รจก.บางขวาง, ทสบ.หญิง, รจพ.มีนบุรี, รจจ.สิงห์บุรี, รจก.พระนครศรีอยุธยา, รจจ.สระบุรี, ทสป.ห้วยโป่ง, รจจ.อำนาญเจริญ, รจจ.บุรีรัมย์, รจอ.บัวใหญ่, รจจ.ศรีสะเกษ,รจอ.รัตนบุรี, รจจ.ร้อยเอ็ด, รจจ.มหาสารคาม, รจก.ขอนแก่น, รจจ.สกลนคร, รจจ.กาฬสินธุ์, รจก.นครพนม, รจก.พิษณุโลก, รจจ.กาญจนบุรี, รจก.เพชรบุรี, รจอ.ทองผาภูมิ, รจจ.ภูเก็ต, รจก.สุราษฎร์ธานี, รจก.สงขลา, รจก.ยะลา, รจอ.นาทวี

ฝ่ายพัสดุที่ 2

31  มีนาคม  2557

ฝ่ายพัสดุที่ 2 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดส่งรายงานแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่า จำนวน 313 คัน ประจำเดือนมีนาคม 2557 โดยด่วน ภายในวันที่ 3 เมษายน  2557 ทางโทรสาร      02-9673540-1

ฝ่ายพัสดุที่ 2

26 มีนาคม 2557

ฝ่ายงบประมาณ จะพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณ “ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น” เพิ่มเติมให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง

* โดยจะใช้รายงานการเบิกจ่ายและค้างชำระค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประกอบการพิจารณาจัดสรร  ตรวจสอบรายชื่อเรือนจำฯ  แบบฟอร์มรายงาน 

 

ขอให้เรือนจำฯ ดำเนินการจัดส่งรายงานฯ ทาง

E-mail: bb_correct@hotmail.com

 

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2557

งบประมาณ

26 มีนาคม 2557

แจ้งวิธียื่นแบบแสดงบัญชีสินทรัพย์ และหนี้สิน ของสำนักงานปปช.  ดาวโหลด

พคพ.

25 มีนาคม 2557

ด่วนที่สุด

   ด้วยขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จึงขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยังเบิกจ่ายเงินไม่แล้วเสร็จ และมีความประสงค์จะใช้เงินงบประมาณดังกล่าวต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2557 แจ้งขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2556 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ทางโทรสาร 02-9676146

*ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ก่อนเวลา 12.00 น.

 

แบบขย.1 (กรณีมีหนี้ผูกพัน)

แบบขย.2 (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)

งบประมาณ

24 มีนาคม 2557

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 7 แห่ง ที่เป็นโครงการนำร่องสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ปี 2557 สำรวจพัสดุใหม่อีกครั้งหนึ่ง  รายละเอียด

 

แจ้งกรมฯ ทางโทรสาร 02-9673540-1 หรือทาง www.samneng@correct.go.th

ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2557

พัสดุ1

21 มกราคม 2557

เรียน เรือนจำ/ทัณฑสถาน

กรมฯ ยังมิได้รับรายงานการสั่งข้าวสาร (งวดที่ 3) ประจำเดือน เม.ย. – มิ.ย. 57 

รายละเอียด

พัสดุ1

20 มีนาคม 2557

เรียน เรือนจำ/ทัณฑสถาน

 

แจ้งโอนเงินดอกเบี้ยเงินกลางของกรมบังคับคดี (โครงการสมานฉันท์)

รายละเอียด  หนังสือ

การเงิน

19 มีนาคม 2557

เรียน เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง

ขอให้รายงานผลการจัดหาเครื่องบริโภค ประจำปี 2557  รายละเอียด

พัสดุ1

19 มีนาคม 2557

ตามที่กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านการเงินการคลังและพัสดุเชิงปฏิบัติงานสำหรับผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยทัณฑสถาน

 

ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับโรงแรมที่พัก คือ “โรงแรมนนทบุรีพาเลซ”

 

พคพ.

14 มีนาคม 57

เรียน เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง

ขอให้แจ้งปริมาณข้าวสาร งวดที่ 3 (ประจำเดือนเมษายน 57 – มิถุนายน 57) ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2557  คลิ๊ก

พัสดุ1

13 มีนาคม 57

เร่งรัดครั้งที่ 3  ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีรายชื่อดังนี้  จัดส่งแบบรายงานความชำรุดบกพร่องการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557   ภายในวันที่ 13  มีนาคม 2557 ทางโทรสาร 02-9673540-1  ได้แก่

รจก.ระยอง , ทสบ.กลาง, รจพ.พัทยา, รจจ.ปราจีนบุรี, รจจ.อำนาจเจริญ, รจก.ขอนแก่น, รจจ.หนองคาย, รจอ.ฝาง,   รจจ.ลำพูน, รจจ.กาญจนบุรี, รจจ.สุพรรณบุรี, รจอ.หลังสวน, รจก.สุราษฎร์ธานี, รจจ.สงขลา, รจก.ยะลา, รจอ.นาทวี

ฝ่ายพัสดุที่ 2

12 มีนาคม 57

เรียนเรือนจำ/ทัณฑสถาน (โครงการกองทุนโลกด้านเอดส์)

ขอแจ้งให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจัดสรรงวดที่ 1  คลิ๊ก

การเงิน

12 มีนาคม 57

เรือนจำ/ทัณฑสถานใด  ที่ยังไม่ส่งรายงานการเบิกจ่าย/ค้างชำระค่าอาหาร ประจำเดือนมีนาคม 2557  ดำเนินการด่วนค่ะ

 

ตรวจสอบสถานะรายงาน (แบบงปม.9) ณ 12 มีนาคม 57

 

*เรือนจำฯ ที่ยังไม่ได้รายงานการค้างชำระค่าอาหารของเดือนกุมภาพันธ์ 57 ดำเนินการด่วนคะ....ภายในวันที่ 12 มีนาคม 57 จะสรุปเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณคะ

 

*ส่งรายงานทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com

 

 

งบประมาณ

11 มีนาคม 57

ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือเรือนจำ/ทัณฑสถาน กรอกแบบยืนยันยอดเงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เพื่อจัดส่งให้ สตง. ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ทางโทรสาร 02-9673537-8  แบบฟอร์ม

บัญชี

10 มีนาคม 57

ตามที่กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านการเงินการคลังและพัสดุเชิงปฏิบัติงานสำหรับผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยทัณฑสถาน

 

*ขอให้ส่งรายละเอียดกลับกรมฯ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2557

 

** ขอแก้ไขรายละเอียด ดังนี้

1.แบบแจ้งความประสงค์สำหรับการเข้ารับการอบรม

2.กำหนดการสัมมนาด้านการเงินการคลังและพัสดุเชิงปฏิบัติงาน

3.แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า

 

พคพ

7 มีนาคม 57

เร่งรัด  การจัดส่งแบบรายงานความชำรุดบกพร่องการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557  ขอให้ รจ./ทส. ที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบรายงานฯ ให้ส่ง ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 นี้เท่านั้น ทางโทรสาร 02-9673540-1

พัสดุที่ 1

7 มีนาคม 57

เรียน เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ทั่วประเทศ

 

กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ..... ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านการเงินการคลังและพัสดุเชิงปฏิบัติงานสำหรับผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยทัณฑสถาน

 

1.  หนังสือ 

2.  แบบแจ้งความประสงค์สำหรับการเข้ารับการอบรม * ดูรายละเอียดตามข่าววันที่ 10 มี.ค. 57

3.  กำหนดการสัมมนาด้านการเงินการคลังและพัสดุเชิงปฏิบัติงาน * ดูรายละเอียดตามข่าววันที่ 10 มี.ค. 57

4.  แบบฟอร์มรายละเอียดการขอรับงบประมาณค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า

 

หมายเหตุ: ขอให้ส่งรายละเอียดกลับกรมฯ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2557

 

 

พคพ.

28 กุมภาพันธ์ 57

ฝ่ายพัสดุที่ 2 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดส่งรายงานแบบรายงานการใช้รถยนต์เช่า จำนวน 313 คัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยด่วน ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2557 ทางโทรสาร 02-9673540-1

พัสดุ2

26 กุมภาพันธ์ 57

เรือนจำ/ทัณฑสถานใด ที่ยังไม่รายงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขอให้ดำเนินการด่วน  รายชื่อ

พัสดุ1

20 กุมภาพันธ์ 57

แจ้งโอนเงินรางวัลประจำปี 2555 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน โดยขอให้ส่งคืนแบบตอบรับฯ ให้กรมราชทัณฑ์ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2557

ดาวโหลด1    ดาวโหลด2   ดาวโหลด 3

 

การเงิน

19 กุมภาพันธ์ 57

แจ้งทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์

 

ดาวโหลด1  ดาวโหลด2

บัญชี

17 กุมภาพันธ์ 57

แจ้งทราบ

 

ฝ่ายงบประมาณขอแจ้งรหัสงบประมาณ เพื่อดำเนินการในระบบ e-GP (งบเขต 20 ล้าน)

รายละเอียดรอบ1 แจ้งทราบเมื่อ 3 ก.พ. 57

รายละเอียดรอบ2 แจ้งทราบเมือ 3 ก.พ. 57

 

รายละเอียดรอบ3 update 17 ก.พ. 57

 

หมายเหตุ: ยังไม่มีการโอนจัดสรรงบประมาณไปตั้งจ่าย ณ ศูนย์ต้นทุนเรือนจำ/ทัณฑสถาน

งบประมาณ

13 กุมภาพันธ์ 57

เร่งรัดครั้งที่ 3 ขอให้เรือนจำที่มีรายชื่อดังนี้  จัดส่งแบบรายงานความชำรุดบกพร่องการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนมกราคม 2557  ทสญ.กลาง,รจจ.สิงห์บุรี, รจจ.นครนายก, รจจ.ปราจีนบุรี, รจจ.สระแก้ว, สกข.ตราด, รจจ.อำนาจเจริญ, รจอ.ภูเขียว, รจจ.กาฬสินธุ์, ทสบ.ขอนแก่น, รจจ.ลำพูน, สกขจ.ลำปาง,รจอ.หล่มสัก, รจจ.สมุทรสาคร, รจจ.กาญจนบุรี, รจก.สมุทรสงคราม, รจอ.ทองผาภูมิ, รจก.พัทลุง, ทสบ.สงขลา,รจก.สงขลา, รจจ.สตูล  ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

พัสดุ2

12 กุมภาพันธ์ 57

เรือนจำ/ทัณฑสถานใด... ที่ยังไม่รายงานค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง(งปม.9) และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ (งปม.9.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดำเนินการด่วนนะคะ

 

ส่งทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com

 

งบประมาณ

6 กุมภาพันธ์ 57

แจ้งทราบ

ขอแก้ไขรหัสงบประมาณ รายการครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ล็อกเกอร์) บัญชีโอนจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 26

 

จากเดิม 1600731701110000 แก้ไขเป็น 1600731701110202

งบประมาณ

4 กุมภาพันธ์ 57

ตรวจสอบรายชื่อ

เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สำนัก/กอง ที่ยังไม่จัดส่ง “แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายฯ”  ดาวโหลด

 

ขอให้ดำเนินการโดยด่วน

บัญชี

4 กุมภาพันธ์ 57

เร่งรัด  การจัดส่งแบบรายงานความชำรุดบกพร่องการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนมกราคม 2557  ขอให้ รจ./ทส. ที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบรายงานฯ ให้ส่ง ภายในวันที่ 13 มกราคม 2557 นี้เท่านั้น ทางโทรสาร 02-9673540-1

พัสดุ2

3 กุมภาพันธ์ 57

แจ้งทราบ

 

ฝ่ายงบประมาณขอแจ้งรหัสงบประมาณ เพื่อดำเนินการในระบบ e-GP (งบเขต 20 ล้าน)

รายละเอียดรอบ1

รายละเอียดรอบ2

 

หมายเหตุ: ยังไม่มีการโอนจัดสรรงบประมาณไปตั้งจ่าย ณ ศูนย์ต้นทุนเรือนจำ/ทัณฑสถาน

งบประมาณ

31 มกราคม 57

ด่วนที่สุด  รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สำนัก/กอง ที่ยังไม่จัดส่ง “แบบรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายฯ” ขอให้จัดส่งภายในวันที่ 31 ม.ค. 2557 ดาวโหลด

บัญชี

30 มกราคม 57

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง แจ้งความต้องการขอเพิ่มรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web online โดยด่วน ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  เพื่อรวบรวมจัดส่งกรมบัญชีกลาง  ดาวโหลด

พัสดุ1

30 มกราคม 57

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเรือนจำ/ทัณฑสถาน

     ฝ่ายพัสดุ2 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดส่งแบบรายงานความชำรุดบกพร่องการใช้รถยนต์เช่า ประจำเดือนมกราคม 2557 ไปยังฝ่ายพัสดุ2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มกราคม 2557 โทรสาร 02-9673540-1

พัสดุ2

29 มกราคม 57

ด่วนที่สุด ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง ที่กรมฯ ส่งมอบเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายการผงซักฟอก และยาสีฟัน แจกจ่ายให้กับผู้ต้องขังได้ ซึ่งบัดนี้ได้ผ่านการตรวจทดสอบแล้วว่ามีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทุกประการ

พัสดุ1

16 มกราคม 57

ด่วนที่สุด ซ้อมความเข้าใจในการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน รายงานการเงินประจำปี และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  หนังสือ  เกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี  แบบฟอร์มรายงาน  คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชี

บัญชี

13 มกราคม 57

แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ตัวชี้วัดที่ 19.2 ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย  รายละเอียดตัวชี้วัด  แบบฟอร์ม  หนังสือแจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน (กพร.)

บัญชี

13 มกราคม 57

ด่วนที่สุด ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดส่งเอกสารประกอบการขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน กรณีผู้ประกอบการก่อสร้างได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท  หนังสือ    มติคณะรัฐมนตรี

บัญชี

10 มกราคม 57

เรียนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำ/ทัณฑสถาน

ฝ่ายพัสดุ2 ขอเร่งรัดให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตามรายชื่อที่ปรากฏท้ายนี้ ส่งแบบรายงานการให้รถเช่า ประจำเดือนธันวาคม 2556 ไปยังฝ่ายพัสดุ2 โดยด่วน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 โทรสาร 02-9673540-41  ดาวโหลด

พัสดุ2

10 มกราคม 57

ขอความร่วมมือจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้(ดูรายละเอียดแนบท้าย) ส่งหลักฐานทั้ง 3 รายการ คือ

1.สำเนาบัตรผู้ประสานงานที่ลงชื่อในแบบยืนยัน พร้อมรับรองสำเนาบัตรถูกต้อง

2.แบบยืนยันขอเพิ่มรหัสผู้ใช้งานผ่าน GFMIS Web Online

3.หนังสือนำส่งที่ออกจากเรือนจำ/ทัณฑสถานเท่านั้น

ทั้ง 3 รายการนี้ขอตัวจริงทั้งหมด แล้วให้จัดส่งทางไปรษณีย์มายัง นางจันทิมา ใจหลัก

  (ฝ่ายพัสดุ1 กองคลัง) เท่านั้น ไม่รับทางโทรสาร

รายละเอียดแนบท้าย

พัสดุ1

8 มกราคม 57

ประกาศ/แจ้งทราบ

การกำหนดวันที่และปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากร และเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือนตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420.5/ว.461 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556  ดาวโหลด

บัญชี

7 มกราคม 57

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่แจ้งความต้องการขอเพิ่มรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online กับกรมบัญชีกลาง

ขอให้ส่งแบบฟอร์มยืนยันความต้องการขอเพิ่มรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online ที่หัวหน้าส่วนราชการเซ็นต์รับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการผู้ที่จะใช้ Token Key พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้องตัวจริง ส่งมาที่ฝ่ายพัสดุ1 กองคลัง กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี โดยด่วน  ดาวโหลด

พัสดุ1

2 มกราคม 57

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำ/ทัณฑสถาน

     ฝ่ายพัสดุ2 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของรถยนต์เช่า ที่ได้รับจัดสรรและส่งแบบรายงานการใช้รถเช่า ประจำเดือนธันวาคม 2556 ไปยังฝ่ายพัสดุ2 โดยด่วน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 โทรสาร 02-9673540-1

พัสดุ2

26 ธันวาคม 56

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  ดาวโหลด

พัสดุ1

18 ธันวาคม 56

ด่วน

ตรวจสอบค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส่งแบบรายงานภายในวันที่ 31 ม.ค. 57  ดาวโหลด

บัญชี

18 ธันวาคม 56

แนวทางการปฏิบัติก่อนที่จะส่งเรื่องให้กรมฯ ขอจำหน่ายพัสดุชำรุดประจำปี  ดาวโหลด

พัสดุ1

18 ธันวาคม 56

เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้รายงานการตรวจนับเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยด่วนเพื่อเบิกจ่ายเงินต่อไป  ดาวโหลด

พัสดุ1

18 ธันวาคม 56

ด่วนที่สุด

ขอให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลธนาคาร กบข. และข้อมูลลดหย่อนสำหรับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนให้รีบดำเนินการจัดส่งทางโทรสาร 02-9673542 ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบรายชื่อ

การเงิน

16 ธันวาคม 56

แจ้งทราบ

ฝ่ายงบประมาณ เตรียมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ รายการดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนย้ายผู้ต้องขัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2.ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (พิจารณาเพิ่มเติมหลังจากการโอนจัดสรรให้ในเบื้องต้น)

เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ขอให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนด  โดยส่งทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com เท่านั้น (พิมพ์ชื่อเรื่อง “ขอรับงบประมาณค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือ ขอรับงบประมาณค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น”....ตามด้วยชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ของท่าน)

ตัวอย่างเช่น

ขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ของเรือนจำกลางคลองเปรม  พร้อมแนบแบบฟอร์ม ทั้ง 2 รายการ

 

หมายเหตุ: 1. แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายเดินทางฯ  

                2. แบบฟอร์มค่าวัสดุน้ำมันฯ

                3. ไม่ต้องส่งฉบับจริงมายังกรมฯ (ไปรษณีย์)

                4. ฝ่ายงบประมาณได้รับ mail แล้วจะตอบกลับ mail ของท่านภายในวันถัดไปจากวันที่ส่ง mail (ถ้าฝ่ายงบประมาณไม่ตอบกลับ ขอให้ท่านโทร.แจ้งฝ่ายงบประมาณด้วยคะ) 

งบประมาณ

11 ธันวาคม 56

ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน แจ้งปริมาณข้าวสารสำหรับบริโภค ประจำปี พ.ศ. 2557 (งวดที่ 2) เดือนมกราคม – มีนาคม 2557 ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2556   ดาวน์โหลด

พัสดุ 1

9 ธันวาคม 56

เร่งรัดส่งแบบรายงานการใช้รถเช่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556   ดาวน์โหลด

พัสดุ 2

6 ธันวาคม 56

แจ้งโอนกลับ/โอนจัดสรร  งบกลางปี 55 (ชำระหนี้ค่าอาหารปี56)  ดูรายละเอียดหัวข้อ “การโอนจัดสรรเงินประจำงวด”

งบประมาณ

4 ธันวาคม 56

แจ้งทราบ

ฝ่ายงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ส่งรายงานทาง mail เท่านั้น (โดย scan ข้อมูลต้นฉบับ)

ส่งที่ E-mail: bb_correct@hotmail.com

1.  รายงานค่าวัสดุอาหารผตข.(งปม.9), อาหารผตส.(งปม.9.1) ส่งทุกวันที่ 7 ของทุกเดือน

2.  รายงานค่าสาธารณูปโภค เรือนจำ(งปม.10), สถานตรวจพิสูจน์(แบบงปม.10.1) ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

งบประมาณ

2 ธันวาคม 56

เรียน  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำ/ทัณฑสถาน

     ฝ่ายพัสดุที่ 2 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของรถยนต์เช่าที่ได้รับการจัดสรร และส่งแบบรายงานการใช้รถเช่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 โดยส่งทางโทรสาร 0 2967 3540-1

พัสดุ 2

22 พฤศจิกายน 56

ครบกำหนดการเบิกจ่าย งบกลางปี 55 เพื่อชำระหนี้ค่าอาหารปี 56

เรือนจำฯ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ........... โปรดดำเนินการด้วยค่ะ  ผลเบิกจ่าย 22 พ.ย. 56

 

หมายเหตุ: จากผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS พบว่าบางแห่งมีงบประมาณเหลือจ่าย….โปรดตรวจสอบว่าเรือนจำฯ ของท่านได้ชำระหนี้ตามที่กรมฯ มีหนังสือสั่งการให้ชำระหนี้หรือไม่

งบกลางปี 55 ชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารปี 56 ดังนี้

1.  ค่าวัสดุอาหาร ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ชำระหนี้หมดสิ้นถึงเดือนสิงหาคม 2556 (กับข้าว+เชื้อเพลิง)

2.  ค่าเชื้อเพลิง และผลไม้ ของผู้ต้องขัง ชำระหนี้หมดสิ้นถึงเดือนสิงหาคม 2556

3.  ค่ากับข้าว ของผู้ต้องขัง ชำระหนี้ถึงเดือนมิถุนายน 2556 หมดสิ้น

*หลังจากตรวจสอบแล้ว...มีงบประมาณคงเหลือทำหนังสือแจ้งส่งคืนงบประมาณ

งบประมาณ

22 พฤศจิกายน 56

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบทรัพย์สินสถานที่เพื่อควบคุมตัว และสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์  รายชื่อ รายละเอียด

พัสดุ1

18 พฤศจิกายน 56

การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  ดาวน์โหลด

การเงิน

13 พฤศจิกายน 56

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี (รายจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดาวน์โหลด

บัญชี

13 พฤศจิกายน 56

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน แจ้งรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ “ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ” ในการประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ทั่วประเทศ เพื่อรับมอบหมายนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556  ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น  แบบฟอร์ม

ส่งทางE-mail: bb_correct@hotmail.com เท่านั้น ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

งบประมาณ

11 พฤศจิกายน 56

เร่งรัดให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของรถยนต์เช่าที่ได้รับการจัดสรรและส่งแบบรายงานการใช้รถเช่า ประจำเดือนตุลาคม 2556 โดยด่วน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  ทางโทรสาร 0 2967 3540- 1  ดาวน์โหลดรายชื่อ

พัสดุ 2

11 พฤศจิกายน 56

เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยังไม่รายงานการเบิกจ่ายค่าอาหาร/ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขอให้ดำเนินการด้วยค่ะ (รายงานการเบิกจ่ายเดือนกันยายน – ตุลาคม 56)

ส่งทางE-mail: bb_correct@hotmail.com   ฟอร์มงปม.9   ฟอร์มงปม.9.1

งบประมาณ

8 พฤศจิกายน 56

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ งบกลางฯ ปี 2555 และแจ้งอนุมัติเงินกันงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2556 เพื่อชำระหนี้ค่าวัสดุอาหารค้างชำระประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

*รายละเอียดการโอนจัดสรร อยู่ในหัวข้อการโอนจัดสรรเงินประจำงวด (เงินงบประมาณ) ด้านบนค่ะ

วิธีการสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้าง (เพื่อเบิกจ่ายค่าวัสดุอาหารค้างชำระปี56 โดยเบิกจากเงินงบประมาณ งบกลางฯปี55) ตัวอย่าง

งบประมาณ

6 พฤศจิกายน 56

การส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   หนังสือ   แบบฟอร์ม

บัญชี

5 พฤศจิกายน 56

กรมฯ อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 5 (ค่าล่วงเวลาเวรตามโครงสร้างฯ) แล้ว

*รายละเอียดการโอนจัดสรร อยู่ในหัวข้อการโอนจัดสรรเงินประจำงวด (เงินงบประมาณ) ด้านบนค่ะ

ฝ่ายงบประมาณ

1 พฤศจิกายน 56

แจ้งความต้องการขอเพิ่มรหัสผู้ใช้งานในระบบ GFMIS Web Online (ระบบจัดซื้อจัดจ้าง : PO)   หนังสือ   สิ่งที่ส่งมาด้วย

ฝ่ายพัสดุ 1

1 พฤศจิกายน 56

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของรถยนต์เช่าที่ได้รับจัดสรรและส่งแบบรายงานการใช้รถเช่า ประจำเดือนตุลาคม 2556 โดยส่งทางโทรสาร 0 2967 3540 - 1 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

ฝ่ายพัสดุ 2

29 ตุลาคม 56

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ให้รีบดำเนินการโดยด่วน

รจ.ก.เขาบิน

สก.ข.ปทุมธานี

รจ.จ.ปราจีนบุรี

รจ.จ.บุรีรัมย์

รจ.จ.อำนาจเจริญ

รจ.จ.บึงกาฬ

รจ.อ.เทิง

รจ.อ.แม่สอด

รจ.จ.พิษณุโลก

รจ.ก.สมุทรสงคราม

รจ.จ.กระบี่

รจ.จ.พังงา

รจ.อ.ตะกั่วป่า

พัสดุ 1

28 ตุลาคม 56

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง สามารถตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่รับบริจาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อนำไปปรับปรุงบัญชีสิ้นปี  หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมฯ ให้แจ้งกองคลังโดยด่วน  ดาวน์โหลดรายละเอียด

บัญชี

25 ตุลาคม 56

ตรวจสอบและยืนยันยอดหนี้ค้างชำระค่าอาหาร ผู้ต้องขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เท่านั้น

บัญชีตรวจสอบ

ขั้นตอนการยืนยันยอด และขอแก้ไขหนี้ค้างชำระ

1.  ยืนยันทาง E-mail: bb_correct@hotmail.com เท่านั้น และภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556

2.  โดยการแนบ แบบงปม.9 และแบบงปม.9.1 (scan เอกสาร) ยืนยันยอดค้างชำระ หรือขอแก้ไขหนี้ค้างชำระ

3.  เอกสารต้องสมบูรณ์ (รายละเอียดการเบิกจ่าย การค้างชำระ และลายเซ็นท่าน ผบ./ผอ.)

หมายเหตุ: เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ส่งฉบับจริงมาที่กรมฯ ก่อน 25 ตุลาคม 2556 แล้ว ขอให้ทำเช่นเดียวกัน โดยการ scan จากสำเนา

งบประมาณ

24 ตุลาคม 56

ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการเบิกจ่ายค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กรมฯ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผลผลิตที่ 1 ครั้งที่ 3 งบดำเนินงาน รายการค่าวัสดุอาหารผู้ต้องขัง

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกันยายน 56 – ธันวาคม 56 เท่านั้น

สำหรับหนี้ค้างชำระ ก่อนเดือนกันยายน 56 ทั้งหมด กรมฯ จะพิจารณาจัดสรร งบกลาง

·       เรือนจำ/ทส./สกข. ที่ยังไม่ส่งแบบรายงานการเบิกจ่าย/ค้างชำระค่าวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบงปม.9 และแบบงปม.9.1) ขอให้ดำเนินการโดยด่วน เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าอาหารที่ค้างชำระส่วนที่เหลือ และขอให้รายงานในแบบให้สมบูรณ์ คือ รายงานที่เบิกจ่ายแล้ว และค้างชำระ

งบประมาณ

22 ตุลาคม 56

ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่จัดซื้ออาหารดิบเรียบร้อยแล้ว ตอบแบบสำรวจโดยด่วน  ดาวน์โหลด

พัสดุ 1

16 ตุลาคม 56

แจ้งรหัสงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557   ดาวน์โหลด

งบประมาณ

16 ตุลาคม 56

แจ้งรายการวัสดุคงคลัง ณ 30 กันยายน 2556  โปรดตรวจสอบวัสดุคงคลังตามหมวดพัสดุเพื่อปรับปรุงบัญชีสิ้นปี   ดาวน์โหลด

บัญชี